Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1271/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku

VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Magdalena Graul

Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Adamska

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2015 r. w Gdańsku

sprawy K. F.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

o ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

na skutek odwołania K. F.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

z dnia 4 czerwca 2014 r. nr (...)- (...)

1.  oddala odwołanie.

2.  zasądza od odwołującej się na rzecz pozwanego kwotę 60 zł / sześćdziesiąt złotych/ tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.