Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1741/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku

VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Magdalena Graul

Protokolant: Bożena Adamska

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. w Gdańsku

sprawy Z. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

o zwrot nienależnie pobranego świadczenia

na skutek odwołania Z. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

z dnia 20 października 2014 r. nr (...)

1.  Zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustala, iż ubezpieczony Z. B. nie ma obowiązku zwrotu odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za okres od 26 września 2012r. do dnia 22 października 2014r. w kwocie 5716,57zł /pięć tysięcy siedemset szesnaście złotych 57/100 /

2.  W pozostałym zakresie odwołanie oddala

3.  Zasądza od ubezpieczonego Z. B. na rzecz pozwanego kwotę 60 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego