Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 2113/15

POSTANOWIENIE

Dnia 26 listopada 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSA Andrzej Struzik
Sędziowie:SA Robert Jurga

SO (del.) Beata Kurdziel (sprawozdawca)

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 r. w Krakowie
na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. O. i B. O.
przeciwko (...) Spółce Akcyjnej we W.
o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek zażalenia powodów na zarządzenie Przewodniczącego składu Sądu Okręgowego w
Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015r., sygn. akt I C 3285/14, w przedmiocie zwrotu pozwu
postanawia:

uchylić zaskarżone zarządzenie.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 30 kwietnia 2015r. wydanym w sprawie z powództwa J.
O. i B. O. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej we
W. o pozbawienie tytułu wykonawczego, zwrócono pozew.

W uzasadnieniu ww. zarządzenia wskazano, iż powodowie nie złożyli odpisów załączników
do pozwu w postaci wezwań z dnia 6.11.2014r. do uzupełnienia braków formalnych pozwu,
pomimo wezwania ich w dniu 22.04.22015r. do wykonania tego w terminie 7 dni pod
rygorem zwrotu pozwu. Jako podstawę zarządzenia wskazano art. 130§ 1 i 2 k.p.c.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wnieśli powodowie J. O. i B.

K.-O., domagając się jego uchylenia w całości. Zarzucili, że wezwanie o

uzupełnienie braków formalnych pozwu, którego nie dołączenie było podstawą zwrotu
pozwu, stanowi dokument sądowy, wystawiony przez sąd i znajdujący się w aktach
sprawy. Wezwanie o dołączenie ww. dokumentu powodowie uznali za oczywistą pomyłkę
pisarską. Podkreślili, że skierowane do nich wezwania sądowe z dnia 6 listopada 2014
roku uległy zniszczeniu lub zagubieniu i nie są w ich posiadaniu od dawna. Zarzucili
ponadto, że stosunek sędziego referenta do powodów jest tego rodzaju, że wywołuje
wątpliwości co do bezstronności tego sędziego, co dodatkowo przemawia za zasadnością
zażalenia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie musiało doprowadzić do uchylenia zaskarżonego zarządzenia. Zgodnie z art.
130§ 1 k.p.c.
, jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek
niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty,
przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia
lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie terminu
przewodniczący zwraca pismo stronie (§2 art. 130 k.p.c.). Braki formalne pism procesowych
są wynikiem niezachowania właściwych wymagań przewidzianych ogólnie (art. 126 k.p.c.)
dla wszystkich pism procesowych lub dla szczególnego ich rodzaju (art. 127, 187, 368 k.p.c.).
Art. 130 k.p.c. ma zastosowanie w razie takich braków formalnych, które uniemożliwiają
nadanie pismu prawidłowego biegu. Niewątpliwie brakiem formalnym pozwu jest
niedołączenie wymienionych w nim załączników, bowiem zgodnie z art. 128 §1 k.p.c. do
pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich
uczestniczącym w sprawie osobom.

Jak wynika z akt, pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, inicjujący
postępowanie w niniejszej sprawie stanowi pismo powodów wraz z załącznikami, wyłączone
z akt postępowania I Co 1014/14. Zarządzeniem wydanym dnia 15 października 2014r.
powodowie wezwani zostali przez przewodniczącego o uzupełnienie braków formalnych
pozwu, przy czym wezwania skierowane do powodów znajdują się na k. 23 - 24 akt.
Wezwania te stanowią zatem pisma sądowe, a nie załączniki do pozwu. Brak było zatem
podstaw do wzywania powodów o przedłożenie odpisów powyższych wezwań, a w
konsekwencji nie zachodziła podstawa do zwrotu pozwu.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc i art. 398 kpc.