Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. I C 604/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 października 2015 roku

Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk

Protokolant: Protokolant sądowy A. K.

po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 roku w Słupsku

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko K. R.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 604/15

UZASADNIENIE

PowódPowszechny Zakład (...) wytoczył w dniu 13.11.2014 r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanemu K. R. powództwo o zapłatę kwoty 427,02 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 13.11.2014 r. dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia pojazdu. Pozwany nie wywiązał się z postanowień umowy i nie uiścił należnej składki. Po stronie powodowej powstało roszczenie w kwocie 427,02 zł, które stało się wymagalne w dniu 21.05.2013 r. Pozwany pomimo wezwań do dnia wniesienia pozwu zadłużenia nie spłacił.

W dniu 10.12.2014 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie wydał w postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty.

Pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty.

Postanowieniem z dnia 03.02.2015 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty w całości oraz przekazał sprawę do rozpoznania do Sądu Rejonowego w Słupsku.

Pozwany K. R. na rozprawie w dniu 25.05.2015 roku oświadczył, że nie jest i nie był właścicielem przedmiotowego auta. Oświadczył, że od dwóch lat informował (...), że takiego samochodu nie ma i nigdy nie miał. Być może była taka sytuacja, że ubezpieczał ten samochód, ale był tylko pośrednikiem. Właścicielem tego samochodu była K. K.. Mógł podać swoje nazwisko jak ten co załatwia, ale nie właściciel.

W sprzeciwie wniesionym na urzędowym formularzu pozwany zaskarżył nakaz zapłaty w całości. W uzasadnieniu wskazał, że nigdy nie posiadał i nie posiada pojazdu o numerze rejestracyjnym (...), za który powód żąda ubezpieczenia.

Pismem nadanym dnia 18.06.2015 r. powód podniósł, że zarzuty pozwanego są chybione i pozbawione podstaw prawnych. Wskazał, że pozwany zawarł z powodem polisę (...) z okresem odpowiedzialności od 21.11.2012 r. do 20.11.2013 r.

Pozwany jako osoba ubezpieczająca, a nie ubezpieczona, jest zobowiązany do opłacenia wymaganej składki ubezpieczeniowej, którą dobrowolnie zawarł z ubezpieczycielem.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 5.02.2015 roku (...) Spółka Akcyjna w W. sporządził wydruk potwierdzenia pokrycia ubezpieczeniowego, pod którym podpisał się główny specjalista z ramienia zakładu ubezpieczeń. wskazano w nim, że klient K. K. posiada zarejestrowaną umowę w zakresie OC posiadaczy pojazdów, seria (...), (...) Polisy (...), data zawarcia 21.11.2012, okres ubezpieczenia 21.11.2012 - 20.11.2013, składka na umowie 719,00 zł. zawier. K. R.. zaległość na umowie 359,00 zł, kontynuacja ubezpieczenia: Tak; numer rejestracyjny: (...), marka pojazdu M. (...); współwłaściciel (...) Bank S.A. z siedzibą w J..

(dowód: potwierdzenie pokrycia ubezpieczeniowego k. 13 – 14; k. 67 - 68)

Pismem z dnia 2.07.2014 roku powód wezwała pozwanego do zapłaty składki z tytułu umowy ubezpieczenia potwierdzonego polisą ubezpieczeniową nr (...).

(dowód: wezwanie do zapłaty k. 15)

Pozwany był zatrudniony u K. K., u której zajmował się m.in. ubezpieczeniami.

(bezsporne: oświadczenie pozwanego)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Bezsporne w sprawie było to, że pojazd o numerze rejestracyjnym GS nr (...), przynajmniej w udziale należał do K. K.. Powód również nie kwestionował faktu zatrudnienia pozwanego u K. K. i zajmowania się przez pozwanego ubezpieczeniami pojazdów.

Na mocy przepisu art. 65 § 1 i 2 k.c. oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

Na mocy przepisu art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Powód domagał się zapłaty części składki z tytułu ubezpieczenia pojazdu, powołując się na to, że zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia pojazdu, na mocy której ubezpieczający pozwany zawarł umowę na rzecz ubezpieczonej K. K..

Pozwany zaprzeczył, aby zawarł umowę ubezpieczenia, oświadczył jedynie że załatwiał formalności związane z ubezpieczeniem pojazdu jako osoba zatrudniona u K. K..

Na powodzie zgodnie z treścią art. 6.k.c. ciążył ciężar wykazania, że pozwany zawarł z powodem umowę ubezpieczenia we własnym imieniu jako ubezpieczający. Obowiązkowi temu powód nie sprostał.

Z potwierdzenia pokrycia ubezpieczeniowego sporządzonego w dniu 5.02.2105 roku wynika, że ubezpieczenie z dnia 21.11.2012 roku było kontynuacją ubezpieczenia.

Potwierdzenie pokrycia ubezpieczeniowego jest informacją uzyskaną z systemu datowaną na 5.02.2015 roku, podpisaną przez głównego specjalistę z ramienia powoda.

Wbrew twierdzeniom powoda potwierdzenie pokrycia ubezpieczeniowego z dnia 5.02.2015 roku nie jest polisą, która zgodnie z przepisem art. 141 ustawy z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej , o treści obowiązującej w dniu 21.11.2012 roku, musiała zawierać informacje dotyczące:

1)adresu i siedziby zakładu ubezpieczeń lub odpowiednio adresu oddziału zakładu ubezpieczeń, który udziela ochrony ubezpieczeniowej;

2)miejsca zawarcia umowy ubezpieczenia;

3)właściwości sądu, w przypadku sporu między stronami umowy ubezpieczenia;

4)daty zawarcia umowy ubezpieczenia i terminu jej obowiązywania;

5)przedmiotu umowy ubezpieczenia i warunków jej wykonania;

6)oznaczenia stron umowy ubezpieczenia;

7)wysokości składki ubezpieczeniowej;

8)wskazania ogólnych warunków ubezpieczenia, w oparciu o które została zawarta umowa ubezpieczenia oraz ich dostarczenia ubezpieczającemu.

Wydruk sporządzony na potrzeby tego postępowania nie spełnia tych wymogów, nie jest zatem polisą.

Jak wynika ponadto z potwierdzenia pokrycia ubezpieczeniowego, umowa zawarta na okres 21.11.2012 – 20.11.2013 jest kontynuacją ubezpieczenia. Na powodzie ciążył obowiązek udowodnienia, że w dniu 21.11.2012 roku pozwany zawarł z powodem umowę ubezpieczenia, na mocy której był stroną tej umowy jako ubezpieczający. Powód tego nie wykazał. Co więcej nie złożył dowodów na okoliczność treści poprzedniej umowy, która miała być kontynuowana na mocy umowy z dnia 21.11.2012 roku.

Powód również nie wykazał, że doręczył pozwanemu jako ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zgodnie z przepisem art. 809 § 2 k.c., a w związku z tym nie wykazał, że doszło pomiędzy stronami procesu do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Na mocy przepisu art. 809 § 1 i 2 k.c. o treści obowiązującej w dacie 21.11.2011 roku, ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia.

Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w art. 811, w razie wątpliwości umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia.

Zgodnie ze słusznym stanowiskiem Sądu Najwyższego z ustalenie treści umowy stron w zakresie objęcia ubezpieczeniem mienia osób trzecich, przyjętego w celu wykonania usługi nie może być dokonane jedynie w oparciu o oferty stron, bez odniesienia się do treści postanowień już zawartej umowy wskazanej w polisie i w konkretyzujących ją postanowieniach o.w.u., które jedynie przykładowo wskazują, jakie usługi mogą być podstawą przyjęcia mienia objętego ubezpieczeniem, a zatem nie dają podstaw do ograniczania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń tylko do mienia osób trzecich, przyjętego w celu wykonania usługi przeglądu lub naprawy samochodu. (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13.10.2005 roku, IV CK 181/15).

Ponieważ powód nie wykazał, że pozwany zawarł z nim umowę ubezpieczenia jako ubezpieczający, sąd wobec przesłanek z art. 805§ 1 k.c. powództwo o zapłatę oddalił, o czym orzekł jak w sentencji wyroku.