Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Co 463/13

POSTANOWIENIE

Dnia 17 września 2015 r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie:

Sędzia SR Bartłomiej Rajca

Protokolant: Mirosława Mękarska

Po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 r. w Środzie Śląskiej

na posiedzeniu jawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Bank (...) SA z/s w G.

przeciwko dłużniczce A. Z.

o egzekucję z nieruchomości

p o s t a n a w i a:

nie udzielić wierzycielowi Bank (...) SA z/s w G. przybicia co do nabycia nieruchomości o nr KW (...).

Uzasadnienie do postanowienia

z dnia 17 września 2015 r. o nie udzieleniu przybicia

W dniu 15 stycznia 2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej A. K. przeprowadził pod nadzorem sędziego tut. Sądu drugą licytację nieruchomości gruntowej położonej w L. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze (...), należącej do dłużnika A. Z., gdyż do I licytacji ww. nieruchomości nikt nie przystąpił. Na II licytacji ww. nieruchomości również nikt do niej nie przystąpił. Wierzyciel egzekwujący Bank (...) SA wniósł wniosek o przejęcie nieruchomości. Wniosek należało uznać za wniesiony do tut. Sądu w dniu 26 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 984 § 1 i 2 Kpc jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi; wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia. Zgodnie z art. 989 Kpc gdy przejęcie nieruchomości na własność ma nastąpić po niedojściu do skutku drugiej licytacji, sąd udzieli przybicia na rzecz przejmującego nieruchomość po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz uczestników, jeżeli stawią się na posiedzenie. Zgodnie z ugruntowanym poglądem wyrażonym w orzecznictwie (tak uchwała uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2009 r., III CZP 71/09, OSNC 2010/4/54, Biul.SN 2009/10/7, M.Prawn. 2010/5/278-279) termin, o którym mowa w art. 984 § 2 k.p.c., jest materialnoprawnym terminem prekluzyjnym. Zatem wobec wniesienia przez wierzyciela egzekwującego wniosku o przejęcie nieruchomości dłużnika po upływie terminu z art. 984 § 2 Kpc, wierzyciel utracił uprawnienie do przejęcia nieruchomości dłużnika w tym postępowaniu, a zatem brak było podstaw do udzielenia wierzycielowi przybicia co do nabycia ww. nieruchomości.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji postanowienia.