Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 527/15

POSTANOWIENIE

Dnia 30 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie: SO Barbara Jankowska - Kocon

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa

A. M.

przeciwko

(...) Company (...) z siedzibą w R. (Ł.)

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 5 marca 2015 r., sygn. akt I C 1251/13

postanawia:

1/ zmienić zaskarżone postanowienie poprzez obniżenie wynagrodzenia przyznanego biegłemu P. A. za sporządzenie opinii na piśmie z kwoty 2 659,16 zł do kwoty 1329,60 zł (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia dziewięć i 60/100);

2/ oddalić zażalenie pozwanego w pozostałej części.

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu postanowieniem z dnia 5 marca 2015r. (sygn. akt XII C 1251/13 w sprawie z powództwa A. M. przeciwko (...) Company (...) z siedzibą w R. (Ł.) o zapłatę (sygn. akt XIIC 1251/13) przyznał biegłemu sądowemu P. A. wynagrodzenie za sporządzenie opinii pisemnej w sprawie w kwocie 2 659,17 zł.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd Rejonowy wyjaśnił, że biegły sądowy sporządził pisemną opinię i przedłożył fakturę VAT nr (...) na kwotę 2161,92 zł z tytułu należnego wynagrodzenia. Na sporządzenie opinii biegły poświęcił 48 godzin pracy, określił stawkę za godzinę pracy na 45,04 zł, którą powiększył o stawkę podatku VAT (23%, tj. do kwotę 497,24 zł). Przywołując dalej przepisy art.288 kpc, art.89 ust.1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 24.04.2013r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym, Sąd rejonowy uznał, że należy się biegłemu wynagrodzenie w wysokości wynikającej ze złożonej faktury (zaskarżone postanowienie wraz z uzasadnieniem – k.197 vide et verte).

W zażaleniu na postanowienie pozwany (...) Company (...) z siedzibą w R. (Ł.) domagał się jego zmiany poprzez obniżenie wynagrodzenia biegłego do kwoty 1 000 zł, jako właściwej i zasądzenia od powoda zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Skarżący zarzucił Sądowi Rejonowemu:

- naruszenie przepisów postepowania, a mianowicie art. 89 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2005 Nr 167 poz.1398 ze zm.) poprzez błędne przyznanie biegłemu wynagrodzenia w kwocie przewyższającej 1000zł. w sytuacji, gdy postawiony przez Sąd problem badawczy był typowy i o niskim stopniu złożoności, przez co nie wymagał poświęcenia aż 48 godzin, a w konsekwencji przyznane biegłemu wynagrodzenie w kwocie przekraczającej 1000 zł było znacząco wygórowane.

W odpowiedzi na zażalenie biegły wniósł o jego oddalenie i przyznanie wynagrodzenia zgodnie ze złożoną kartą pracy biegłego i fakturą VAT (k.221 – 222).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego jest częściowo uzasadnione. Powtórzyć należy za Sądem Rejonowym, że zgodnie z zasadą wyrażoną w art.89 ust.1 ustawy z dnia 28.07.2005r. koszty sądowe w sprawach cywilnych (t.j. w Dz.U. z 2014r. poz.1025 ze zm.) biegłemu powołanemu przez Sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych do wykonania opinii. Wysokość wynagrodzenia ustala się z uwzględnieniem jego kwalifikacji, potrzebnego do wydania opinii czasu i nakładu pracy, a wysokość wydatków na podstawie złożonego rachunku (jak stanowi art.89 w ust.2 tej ustawy). Tę wstępną uwagę uzupełnić należy jeszcze wyjaśnieniem, że wynagrodzenie biegłego oblicza się z uwzględnieniem stawki wynagrodzenia za godzinę pracy ustalonej z zachowaniem wymogów przewidzianych w art.89 ust.3 tej ustawy, której wysokość określił Min. Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 24.04.2013r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2013r. poz. 518). Z ∫ 2 rozporządzenia wynika, że stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy, zwana dalej "stawką", wynosi - w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa, zwanej dalej "kwotą bazową".

Przechodząc do szczegółowego wyliczenia wynagrodzenia należnego biegłemu sądowemu z dziedziny techniki samochodowej i ruchu drogowego P. A.za sporządzoną opinię na piśmie stwierdzić należy, że stawka wynagrodzenia przyjęta przez niego w rachunku na 45,04 zł za godzinę pracy, którą powiększył o 23% stawkę podatku VAT (zgodnie z art.89 ust.4 w/w ustawy) mieści się w granicach wyżej opisanych. Zatem nie znajduje uzasadnienia stanowisko pozwanego w tej części, w jakiej twierdził, że przyjęta przez biegłego i przez Sąd I instancji stawka wynagrodzenia za godzinę pracy biegłego jest wygórowana.

Zgodzić się natomiast należy z zarzutem skarżącego, że ilość czasu potrzebnego do sporządzenia opinii i wskazanego w karcie pracy załączonej do rachunku jest zbyt duża (k.180). W tym zakresie ocena Sądu Rejonowego nie jest przekonująca, bo przeprowadzona została z niewystarczającym uwzględnieniem zalecenia wynikającego z wyżej przywołanej treści ust.2 art.89 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a więc: kwalifikacji, potrzebnego do wydania opinii czasu i nakładu pracy biegłego.

Nie przywołując treści postanowienia dowodowego Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 3 października 2014r. stwierdzić należy, że problem występujący w sprawie nie był złożony, a w konsekwencji zakres opinii zleconej biegłemu był typowy, bowiem miała pomoc Sądowi w wyliczeniu odszkodowania należnego powodowi za szkodę w pojeździe. Do jej sporządzenia P. A. biegły z dziedziny techniki samochodowej i ruchu drogowego posiadał właściwe kwalifikacje zawodowe (jest dr inż.) i co ważne, poparte wieloletnim doświadczeniem w badaniu tego rodzaju szkód i sporządzaniu podobnych opinii. Tak dobre przygotowanie biegłego w sposób oczywisty wpływa na lepszą organizację pracy, umiejętność wykorzystania właściwego oprogramowania, a w konsekwencji na lepsze wykorzystanie czasu potrzebnego do wydania opinii, a więc niezbędnego, a nie czasu ogólnie poświęconego na jej sporządzenie. W tych okolicznościach stwierdzić należy, że opracowanie pisemnej opinii w tej sprawie, przez właściwie przygotowanego specjalistę, nie wymagało aż 48 h, bo to oznaczałoby w istocie, przy przyjęciu ośmiogodzinnego dnia pracy, że czas potrzebny na jej sporządzenie wyniósłby aż sześć dni. W ocenie Sądu Okręgowego czas potrzebny (a więc niezbędny) biegłemu na sporządzenie opinii w tej sprawie nie powinien przekraczać 24 h. Przekonuje o tym szczegółowa analiza czynności opisanych w poszczególnych pozycjach złożonej karty pracy (k.180). Czynności opisane drobiazgowo w dwóch pierwszych pozycjach opatrzonych tytułami analiza materiału w aktach i analiza techniczna do opracowania opinii stanowią w istocie przygotowanie biegłego do opracowania opinii, są typowe, często się zazębiają, a niektóre się pokrywają. Zatem czas potrzebny (niezbędny) do ich wykonania nie powinien przekraczać 12 h. Podobnie należało ocenić czynności opisane w dwóch pozostałych pozycjach karty pracy biegłego, ujętych jako opracowanie 2 kosztorysów naprawy pojazdu i wnioskowanie (k. jw.). Wiążą się one z etapem opracowania opinii, a wnioskowanie jest jego elementem składowym. Potraktowanie tego elementu pracy biegłego jako zupełnie odrębnego, a który jest w istocie ostatecznym podsumowaniem wyników przygotowania do sporządzenia opinii i analiz przeprowadzanych na bieżąco w trakcie opracowywanie jej poszczególnych elementów, nie znajduje uzasadnienia. W tych okolicznościach czas potrzebny (niezbędny) na opracowanie opinii, a więc na ten drugi etap pracy biegłego, nie powinien przekroczyć 12 h.

Reasumując stwierdzić należy, uwzględniając nieskomplikowany przedmiot opinii – z jednej strony, a z drugiej - kwalifikacje zawodowe biegłego i jego doświadczenie stwierdzić należy, że czas potrzebny na sporządzenie opinii przez biegłego sądowego w tej sprawie nie powinien przekroczyć 24 h. W konsekwencji akceptując właściwie określoną stawkę wynagrodzenia biegłego za godzinę pracy (45,04 zł), powiększoną o stawkę podatku VAT (23%), Sąd Okręgowy ustalił wynagrodzenie biegłego na kwotę 1329,60 zł. Mając to na uwadze zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w ten sposób, że przyznane biegłemu P. A.wynagrodzenie w kwocie 2 659,16 zł obniżył do kwoty 1 329,60 zł i oddalił zażalenie pozwanego w pozostałym zakresie, jako nieuzasadnione (na podstawie art.386 § 1 kpc oraz art.385 kpc w związku z art.397 § 2 kpc).