Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 588/15

POSTANOWIENIE

Dnia 29 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie: SO Barbara Jankowska - Kocon

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku

(...) Bank Spółki Akcyjnej w W., (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) Spółki komandytowo- akcyjnej w G. (wierzycieli)

z udziałem

M. S. , A. S. (dłużników)

o egzekucję świadczeń pieniężnych

na skutek zażalenia dłużniczki A. S. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny z dnia 20 kwietnia 2015 r., sygn. akt XII Co 15872/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 588/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2015 r. sygn. akt XII Co 15872/11/15 w sprawie z wniosku wierzycieli (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W., (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(...) Spółki Komandytowo – Akcyjnej w G. z udziałem dłużników M. S., A. S. o egzekucję świadczeń pieniężnych przysądził prawo własności nieruchomości położonej w S. przy ul. (...) na rzecz T. B. i K. B. w ustawowej małżeńskiej wspólności za cenę 295.350 zł, która w całości została zapłacona gotówką oraz zobowiązać dłużników do wydania tej nieruchomości nabywcom.

W uzasadnieniu Sąd podał, że w zakreślonym terminie po uprawomocnieniu się przybicia nabywcy spełnili warunki licytacyjne.

Na powyższe postanowienie Sądu Rejonowego zażalenie złożyła dłużniczka, domagając się jego uchylenia i zarzucając naruszenie art. 948 k.p.c. poprzez wadliwe dokonanie wyceny nieruchomości a także zaniechanie orzeczenia przez Sąd Rejonowy o uprawnieniu do lokalu socjalnego na rzecz dłużniczki A. S..

S ą d O k r ę g o w y z w a ż y ł, c o n a s t ę p u j e :

Zażalenie dłużników nie jest zasadne. Przepis art. 998 § 2 k.p.c. stanowi, że na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażalenie, a jego podstawą nie mogą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia. Ewentualne uchybienia popełnione przed przybiciem mogą być zawarte w zażaleniu na postanowienie w przedmiocie przybicia, pod rygorem ich utraty w dalszym stadium egzekucji z nieruchomości, a nie w zażaleniu na postanowienie w przedmiocie przysądzenia własności. W sprawie postanowienie Sądu Rejonowego o przybiciu z dnia 9 lutego 2015r. (k.88) uprawomocniło się z dniem 17 lutego 2015r. (k.110). Skoro nabywcy spełnili warunki licytacyjne, a więc uiścili resztę ceny nabycia nieruchomości, to Sąd Rejonowy prawidłowo postąpił dokonując przysądzenia własności nabytej nieruchomości na ich rzecz. Zatem bez znaczenia w sprawie pozostają oba zarzuty podniesione w zażaleniu.

Z tych zasadniczych przyczyn Sąd Okręgowy oddalił zażalenie dłużniczki, jako nieuzasadnione (na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.)