Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 642/15

POSTANOWIENIE

Dnia 26 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie: SO Barbara Jankowska - Kocon

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2015. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku

(...) Funduszu

(...) z siedzibą we W. (wierzyciela)

przeciwko

T. B. (dłużnikowi)

o egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia T. B. (dłużnika) na postanowienie Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie I Co 266/15 – w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia postanowienia tego Sądu z dnia 26 maja 2015r.

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 642/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Tucholi postanowieniem z dnia 28 lipca 2015 r. odmówił dłużnikowi T. B. sporządzenia uzasadnienia postanowienia z dnia 26 maja 2015 r., którym oddalił jego skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tucholi M. D. w sprawie Km 527/13 polegającą na wezwaniu dłużnika do zapłaty należności oraz wskazaniu wysokości kosztów egzekucyjnych.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że żaden z przepisów kodeksu postępowania cywilnego nie przewiduje zażalenia na postanowienie sądu wydane na skutek rozpoznania skargi na czynności komornika sądowego polegające na wezwaniu do zapłaty należności i wskazaniu wysokości kosztów egzekucyjnych. W tej sytuacji, na podstawie art. 357 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., oddalił wniosek dłużnika o sporządzenie uzasadnienia.

Zażalenie na powyższe postanowienie w części oddalającej wniosek o sporządzenie uzasadnienia wniósł dłużnik. Z treści uzasadnienia wynika, że dłużnik domaga się uchylenia postanowienia w zaskarżonej części i uwzględnienie jego wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 26 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne. W szeroko rozumianym postępowaniu cywilnym, a więc w tym w egzekucyjnym, Sąd Rejonowy sporządza uzasadnienia tych orzeczeń, które podlegają zaskarżeniu. Sąd Rejonowy wskazał, że zgodnie z art. 767 4 § 1 k.p.c., zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie, a dokładniej w przepisach części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego (art.758 i n.). Ponadto stosownie do treści art. 394 § 1 k.p.c., który poprzez art. 13 § 2 k.p.c. znajduje odpowiednie zastosowanie również w postępowaniu egzekucyjnym, zażalenie przysługuje na postanowienia sądu kończące postępowanie w sprawie.

Postanowienie Sądu pierwszej instancji, oddalające skargę na czynności komornika sądowego w przedmiocie wezwania do zapłaty należności i wskazania przewidywanej wysokości kosztów egzekucyjnych, nie zostało wprost wymienione jako zaskarżalne w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących postępowania egzekucyjnego, nie jest to także postanowienie kończące postępowanie w sprawie w rozumieniu art. 394 § 1 k.p.c., a więc takie, po wydaniu którego nie jest dopuszczalne podejmowanie dalszych czynności w sprawie.

Zatem Sąd Rejonowy słusznie, na podstawie przywołanych przepisów odmówił sporządzenia uzasadnienia postanowienia, które nie podlegało zaskarżeniu (art. 357 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy oddalił zażalenie (na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.).