Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 643/l5

POSTANOWIENIE

Dnia 26 października 2015r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie: SO Barbara Jankowska - Kocon

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2015. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku

R. G. i M. G. (wierzycieli) przeciwko

M. M. (dłużnikowi)

o egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia M. M. (dłużnika) na postanowienie Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie I Co 179/15 - w przedmiocie odrzucenia skargi dłużnika na czynność komornika sądowego

postanawia:

oddali ć zażalenie.

sygn. akt II Cz 643/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Tucholi odrzucił skargę dłużnika M. M. na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tucholi M. W. w sprawie Km 719/13, polegające na zajęciu wierzytelności.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że dłużnik skarżył zajęcie nadpłaty w innych sprawach egzekucyjnych, a mianowicie w sprawie Km 57/03- zajecie w kwocie 4.847,66 zł dokonane w dniu 24 kwietnia 2013 r., w sprawie Km 57/03 zajęcie w kwocie 18.995,42 zł dokonane w dniu 2 maja 2013r., w sprawie KMP 4/07- zajęcie dokonane w dniu 29 maja 2013 r. Skarga obejmowała także zajęcie wierzytelności dokonane w dniu 15 kwietnia 2013r., Sąd wskazał, że na ten dzień w aktach sprawy km 719/13 znajdowało się jedynie zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, które została odebrane w dniu 7 maja 2013 r.

Sąd ustalił, że skargę dłużnik wniósł 3 marca 2014 r., a o zaskarżonych czynnościach Komornika dowiedział się odpowiednio w dniach 7 maja 2013r., 16 maja 2013r. i 7 czerwca 2013r. w związku z czym przyjął, że skarga na czynności Komornika Sądowego została wniesiona z naruszeniem tygodniowego terminu określonego w art. 767§4 k.p.c. W związku z czym Sąd Rejonowy na podstawie art. 767 3 k.p.c. skargę odrzucił.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł dłużnik zaskarżając je w całości i domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu podniósł, że skarga została złożona w przypisanym terminie oraz przywołał tożsame argumenty, jak w złożonej skardze.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie nie prowadziło do podważenia zasadności zaskarżonego postanowienia, w związku z czym brak było podstaw do przychylenia się do wniosków w nim zawartych.

W niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki do podzielenia argumentacji skarżącego, że zachował termin do wniesienia skargi na czynności komornika.

Zgodnie z art. 767 3 k.p.c. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie, chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2.

Zgodnie powołanym uregulowaniem, termin do wystąpienia ze skargą na czynność komornika sądowego rozpoczyna bieg, w przypadku doręczenia stronie zawiadomienia o jej dokonaniu, od jego doręczenia. Skoro zawiadomienia o zaskarżonych czynnościach dłużnik otrzymał odpowiednio 07 maja 2013r., 16 maja 2013 r. oraz 07 czerwca 2013 r. /k.9, 11, i 18 verte akt KM 719/13/, to termin do złożenia skargi na te czynności upłynął odpowiednio z dniem 14 maja 2013 r., 23 maja 2013r. oraz z dniem 14 czerwca 2013 r. Złożenie skargi dopiero w dniu 28 lutego 2014 r. (data stempla pocztowego) należało uznać za spóźnione, a tym samym bezskuteczne (zgodnie z art.167 kpc stosowanym w związku art.13 § 2 kpc). W tych okolicznościach odrzucenie skargi dłużnika było uzasadnione (art.767 3 kpc).

Sąd Okręgowy jako prawidłowe ocenił także stanowisko Sądu Rejonowego w zakresie braku stwierdzenia podstaw do podjęcia działań na podstawie art. 759 § 2 k.p.c..

Mając powyższe okoliczności na uwadze Sąd Okręgowy oddalił zażalenie dłużnika, jako niezasadne (na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).