Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 663/15

POSTANOWIENIE

Dnia 21 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie - SO Wojciech Borodziuk

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2013 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa:

E. K. i B. K.

przeciwko :

(...)Funduszowi (...) w K.

o: pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny z dnia 27 lipca 2015 roku, sygn. akt XII C 122/15 – w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 663/ 15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 lipca 2015 roku, sygn. akt XII C 122/15 w sprawie z powództwa E. K. i B. K. przeciwko (...) Funduszowi (...) w K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, dokonał zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. powodowie wnieśli pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 13 maja 2004 r., wydanego w postępowaniu nakazowym w sprawie o sygn. akt I Nc 581/14, a zaopatrzonego następnie w klauzulę wykonalności przeciwko powodom. Powołali się na okoliczność przewidzianą w art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., a mianowicie, że ich zobowiązanie wygasło po powstaniu tytułu wykonawczego na skutek upływu okresu przedawnienia wynikającego z treści art. 125 § 1 k.c. Jednocześnie powodowie złożyli wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu D. F. w sprawie Km 300/15.

Sąd Rejonowy uznał, że argumenty strony powodowej zawarte w uzasadnieniu pozwu uprawdopodabniają zasadność zgłoszonego żądania, iż roszczenie objęte nakazem zapłaty Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 13 maja 2004 r. uległo już przedawnieniu. Sąd wskazał, że w przedmiotowej sprawie pozwany nabył wierzytelność wynikającą z przedmiotowego nakazu zapłaty na podstawie umowy sprzedaży zawartej z (...) Bankiem(...) w M. w dniu 27grudnia 2012 r., a następnie w oparciu o to zdarzenie prawne Sąd Rejonowy w Mikołowie, w sprawie o sygn. I CO 2429/14, nadał klauzulę wykonalności na rzecz pozwanego. Sąd Rejonowy uznał za prawdopodobne, że do przedawnienia wierzytelności pozwanego doszło, a jego przerwania nie mogła spowodować umowa sprzedaży wierzytelności. Nadto Sąd nadmienił, że powodowie wykazali również swój interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, albowiem celem postępowania w sprawie jest pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności i tym samym uniemożliwienie egzekwowania należności.

Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego złożył wierzyciel i choć wprost wskazał, że wnosi o jego uchylenie, to przyjąć należy, że w istocie domagał się jego zmiany poprzez oddalenie wniosku dłużników o udzielenie zabezpieczenia.

Zarzucił Sądowi Rejonowemu naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 730 1 § 1 k.p.c. poprzez przyjęcie, że dłużnicy uprawdopodobnili swoje roszczenie oraz wykazali interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. W uzasadnieniu wskazał, że postępowania egzekucyjne wszczęte przeciwko powodom (jako dłużnikom), które zostały ostatecznie umorzone z powodu bezskuteczności egzekucji, skutecznie przerwały bieg przedawnienia. Na dowód wszczęcia i prowadzenia egzekucji skarżący przedłożył potwierdzone za zgodność z oryginałem odpisy postanowienia Komornika Sądowego przy Sadzie rejonowym w Bydgoszczy z dnia 20.08.2007r. w sprawie VII Km 463/07 oraz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią z dnia 08.04.2009r. w sprawie KM 745/08 (k.50 i 49 akt).

Powodowie nie zajęli stanowiska w przedmiocie zażalenia.

S ą d O k r ę g o w y z w a ż y ł, c o n a s t ę p u j e :

Zażalenie pozwanego nie podlegało uwzględnieniu. Sąd Okręgowy podziela argumenty przywołane w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, które legły u podstaw udzielenia powodom zabezpieczenia powództwa (w świetle wymogów art. 730 1§ 1 i 2 k.p.c.). W szczególności wstępne zapatrywanie tego Sądu, co do ewentualnej możliwości zaistnienia przedawnienia roszczenia pozwanego względem powodów, co czyniło żądanie powodów zgłoszone w pozwie wystarczająco uprawdopodobnionym (nie udowodnionym) dla potrzeb udzielenia zabezpieczenia. Po części za sprawą uwzględnienia też stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w wyroku z dnia 19.11.2014r. w sprawie II CSK 196/14, które Sąd Rejonowy w uzasadnieniu orzeczenia przywołał. Tym stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w innej sprawie Sąd I instancji nie jest oczywiście związany, a zatem będzie musiał rozważyć jego trafność i zasadność wykorzystania przy podejmowaniu ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie, przy uwzględnieniu także znaczenia faktów w postaci uprzedniego prowadzenia wobec powodów egzekucji komorniczych w sprawach wymienionych w zażaleniu, a umorzonych nie na wniosek wierzyciela (art.825pkt 1 pc) czy z mocy prawa (art.823 kpc), ale wskutek ich bezskuteczności (art.824 § 1 pkt 3 kpc).

Wobec powyższego Sąd Okręgowy oddalił zażalenie pozwanego, jako nieuzasadnione (na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c.).