Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 684/l5

POSTANOWIENIE

Dnia 29 października 2015r.

S ąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

SO Barbara Jankowska - Kocon

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku

(...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. (wierzyciela)

przeciwko

Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Handlowemu (...) z siedzibą w B. (dłużnikowi)

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego

na skutek zażalenia wnioskodawcy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie o sygn. XII Co 4357/15

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie i wydać wierzycielowi (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. ponownie w zamian utraconego tytuł wykonawczy poprzez nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 15 października 2007r. w sprawie o sygn. IX GNc 3256/07

Sygn. akt II Cz 684/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 18 czerwca 2015 r. oddalił wniosek (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. o ponowne wydanie zamiast utraconego tytułu wykonawczego, tj. nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 15 października 2007r. w sprawie o sygn. akt IX GNc 3256/07 i opatrzonego klauzulą wykonalności.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że warunkiem uzasadniającym wszczęcie postępowania o ponowne wydanie tytułu wykonawczego jest wykazanie przez uwiarygodnienie utraty, wbrew woli wierzyciela, posiadanego tytułu wykonawczego. Zdaniem Sądu pierwszej instancji wierzyciel nie przestawił jakiegokolwiek dowodu na okoliczność utraty tytułu, okoliczności tych też nie uprawdopodobnił, ograniczył się jedynie do gołosłownego twierdzenia, że tytuł utracił.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł wierzyciel zarzucając Sądowi Rejonowemu naruszenie przepisów prawa procesowego tj. art. 794 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że powód nie wykazał utraty tytułu wykonawczego.

Twierdził, że należność wynikająca z prawomocnego nakazu zapłaty nie została dotychczas zapłacona przez dłużnika, a nawet nie było prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne. Stało się tak, bowiem utracił uprzednio wydany tytuł wykonawczy.P. G., która odebrała tytuł wykonawczy nie jest już pracownikiem wnioskodawcy od 2009r. Nadto nie wykluczył on, że tytuł wykonawczy mógł zostać utracony w związku z remontem w pomieszczeniach, które zajmuje i koniecznością kilkakrotnego przenoszenia zgromadzonej dokumentacji.

W oparciu o powyższe wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego, a ewentualnie o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie wnioskodawcy okazało się zasadne.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 794 k.p.c. ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o jego wydaniu zamiast tytułu pierwotnego. Rozpoznając wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego pamiętać należy, że niekiedy możliwości dowodzenia przez wnioskodawcę, iż utracił tytuł będą bardzo ograniczone, w szczególności w sytuacji, gdy nie jest w stanie określić okoliczności jego zaginięcia. Dlatego też, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 15 lutego 1974 r., które Sąd Okręgowy podziela, rozpoznając wniosek o wydanie ponownego tytułu w miejsce utraconego sąd powinien ustalić tylko czy nie miało miejsca dobrowolne wydanie tytułu wykonawczego dłużnikowi i czy należność wynikająca z tytułu nie została już zaspokojona (sygn. akt II Cz 11/74 Lex numer 7405).

We wniosku wierzyciel zapewnił, że należność wynikająca z tytułu wykonawczego, o który w sprawie chodzi, nie została dotychczas zaspokojona przez dłużnika ani dobrowolnie, ani w drodze postępowania egzekucyjnego, którego nigdy on nie wszczął. Nie ma też żadnych przesłanek do twierdzenia, że tytuł wykonawczy mógł być dobrowolnie wydany przez wierzyciela osobie trzeciej. Z zapewnienia wnioskodawcy wynika, że tytuł wykonawczy został odebrany wiele lat wstecz przez osobę, która już od 2009r. nie jest jego pracownikiem i nie ma on z tą osobą żadnego kontaktu. Brak prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika także przemawia za wiarygodnością twierdzeń wnioskodawcy, że tytuł wykonawczy został utracony, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że od wydania tytułu do dnia dzisiejszego upłynęło 8 lat. Logicznym się wydaje, że gdyby wierzyciel posiadał tytuł wykonawczy, to nie zwlekałby przez tak długi czas z egzekucją należności objętej tytułem, a w szczególności zbędne byłoby uzyskiwanie ponownego tytułu wykonawczego, skoro poprzednio wydany byłby nadal aktualny (ważny i skuteczny).

Słusznie Sąd Rejonowy w treści swojego uzasadnienia wskazał, że wierzyciela obciąża obowiązek wykazania poprzez uprawdopodobnienie utraty tytułu wykonawczego. Jednak nie ma on obowiązku wykazywać faktu utraty tytułu wykonawczego, bowiem – jak wyżej już wskazano - jest to nader utrudnione lub niekiedy nawet niemożliwe. Wystarczy samo wykazanie, że zaszły okoliczności, które dostatecznie uprawdopodabniają utratę tytułu. Ocena okoliczności przywołanych przez wierzyciela wskazujących na możliwość utraty tytułu należy do Sądu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy uznał, że wnioskodawca uwiarygodnił utratę tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dnia 15 października 2007 r. w sprawie IX GNc 3256/07. Ponadto wierzyciel na obecnym etapie postępowania wskazał, że prowadził remont w siedzibie swojej spółki, podczas którego liczne dokumenty były przenoszone i nie ma świadomości gdzie może znajdować się teraz tytuł. Właśnie także nieświadomość, tego co się stało z posiadanym uprzednio dokumentem jest okolicznością uwiarygodniającą jego utratę (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1977 r. w sprawie o sygn. I Cz 132/77 - OSNCP 1978 nr 9 poz. 164).

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy uznał, że wierzyciel uprawdopodobnił utratę tytułu wykonawczego opisanego we wniosku (w ujęciu art.794kpc). Dlatego też uwzględnił zażalenie i zmienił zaskarżone postanowienia w sposób opisany w sentencji swego postanowienia (na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).