Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 690/l5

POSTANOWIENIE

Dnia 29 października 2015r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

SO Barbara Jankowska – Kocon

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa

M. M. przeciwko

(...) S.A. w P.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki M. M. na postanowienie Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 21 maja 2015r. w sprawie o sygn. I C 356/15

postanawia:

zmieni ć zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy, jako miejscowo właściwemu.

UZASADNIENIE

Powódka M. M. domaga się od pozwanej zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jej nieruchomości położonej w K., w Gminie(...)

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 21 maja 2015r. Sąd Rejonowy w Tucholi stwierdził swoją niewłaściwość miejscową do rozpoznania tej sprawy i zdecydował o przekazaniu sprawy do rozpoznania Sądowi Rejonowemu (...)w Poznaniu, a więc według miejsca siedziby pozwanej (tj. zgodnie z art.30 kpc i na podstawie art.200 kpc).

W zażaleniu na postanowienie powódka M. M. domagała się jego uchylenia.

Wskazywała, że ma 69 lat i przewlekle choruje na reumatyzm, a odległość 400 km do Sądu Rejonowego w Poznaniu uniemożliwi jej uczestnictwo w rozprawach (zażalenie - k.85).

S ąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało uwzględnieniu, aczkolwiek z innej przyczyny niż została w nim wskazana.

Uszło uwagi Sądu Rejonowego, że powódka wiąże swoje roszczenie majątkowe (o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości) z działalnością oddziału pozwanej spółki, który znajduje się w B. przy ul. (...) Tak wprost wskazała w pozwie, a istnienie takiego oddziału pozwanej w B. potwierdza odpis z rejestru przedsiębiorców KRS załączony do odpowiedzi pozwanej na pozew (k.42 oraz 44 vide et verte). W tych okolicznościach, mimo iż powódka skierowała pozew do Sądu Rejonowego w Tucholi, to skoro nie był on miejscowo właściwy do rozpoznania tej sprawy, a w pozwie wskazała oddział pozwanej spółki znajdujący się w B., z działalnością którego wiąże swoje roszczenie majątkowe, to zachodziły uzasadnione podstawy do przyjęcia, że zamierzała wybrać Sąd Rejonowy według właściwości miejscowej - przemiennej, a więc Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (po myśli art.33 kpc).

Z tych zasadniczych przyczyn Sąd odwoławczy zmienił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy (na podstawie art.386 § 1 kpc i przy uwzględnieniu art.33 kpc).