Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 740/15

POSTANOWIENIE

Dnia 26 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący:

Sędziowie:

SSO Janusz Kasnowski (spr.)

SO Barbara Jankowska - Kocon

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa

M. L. (1)

przeciwko

M. L. (2)

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

na skutek zażalenia pozwanego M. L. (2) na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 24 września 2015r. w sprawie XII C 180/15 – w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia

postanawia:

1/ oddalić zażalenie;

2/ zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 600 zł (sześćset) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Syn. akt II Cz 740/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 24 września 2015r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zabezpieczył powództwo M. L. (1)o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności przeciwko M. L. (2) poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu A. Z. w sprawie Kmp 82/15 w części obejmującej dochodzone przez pozwanego alimenty zaległe wraz z odsetkami oraz alimenty bieżące w wysokości ponad kwotę 500 zł do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy (pkt 1); w pozostały zakresie wniosek oddalił (pkt 2).

W uzasadnieniu Sąd, po przytoczeniu treści art. 730 1§ 1 i § 2 k.p.c., omówił przesłanki warunkujące udzielenie zabezpieczenia tj.: interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie roszczenia. W jego ocenie argumenty strony powodowej zawarte w uzasadnieniu pozwu oraz przedłożone dokumenty uprawdopodabniają zasadność żądania, tym samym stwierdził spełnienie pierwszej przesłanki zabezpieczenia.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że celem postępowania w niniejsze sprawie jest pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego i tym samym uniemożliwienie egzekwowania objętej nim należności. W związku z czym uznał, że w konieczne jest udzielenie tymczasowej ochrony powodowi, aby cel postępowania został osiągnięty bez nadmiernych utrudnień. Podkreślił przy tym, że powództwo przeciwegzekucyjne nie może być skutecznie złożone po wyegzekwowaniu należności w całości.

Z tych względów Sąd zabezpieczył powództwo powoda w części obejmującej dochodzone przez pozwanego alimenty zaległe wraz z odsetkami oraz alimenty bieżące ponad kwotę 500 zł, zaś w pozostałym zakresie wniosek oddalił, jako nieuzasadniony.

Zażalenie na postanowienie w części udzielającej zabezpieczenia, a więc w punkcie pierwszym, wniósł pozwany zarzucając Sądowi Rejonowemu naruszenie przepisów postępowania, a dokładniej:

- art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów wskutek braku wszechstronnego rozważenia przedłożonego przez powoda materiału dowodowego, a w konsekwencji błędne ustalenie, że zachodzą przesłanki udzielenia zabezpieczenia przewidziane w art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c.

W oparciu o powyższy zarzut wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia w punkcie pierwszym i oddalenie wniosku o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego,

Powód w odpowiedzi na zażalenie wniósł o jego oddalenie oraz zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów postępowania odwoławczego w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne. Zgodnie z treścią art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub osiągnięcie celu postępowania.

W niniejszej sprawie powód uprawdopodobnił roszczenie poprzez przedłożenie „zgodnego oświadczenia rodziców K. i M. L. (1) z dnia 7 lipca 2007 r.” o obniżeniu wysokości alimentów do kwoty 1000 zł na ich rzecz (k.11), uprzednio ustalonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 25 października 2005r. w sprawie o sygn. akt XC 1532/04 na kwotę 1 800 zł (k.9 -10). Nadto w uzasadnieniu wniosku wyjaśnił, że płacił regularnie alimenty w uzgodnionej wysokości i dotychczas nie były od niego egzekwowane alimenty w wysokości określonej w przywołanym wyroku, co sugeruje, że były przestrzegane ustalenia zawarte w zgodnym oświadczeniu z dnia 7 lipca 2007r. Natomiast interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, jak słusznie wskazał Sąd pierwszej instancji, wynika z charakteru niniejszego powództwa albowiem w przypadku wyegzekwowania roszczenia powód utraciłby prawo do wytoczenia powództwa opozycyjnego z art. 840 k.p.c. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1988r. w sprawie I CR 255/88).

W ocenie Sądu Okręgowego argumenty podniesione przez skarżącego nie mogą prowadzić do zmiany zaskarżonego postanowienia, bowiem dopuszczalność i skuteczność zawartej umowy przez rodziców pozwanego o obniżenie alimentów ustalonych w wyroku, będzie dopiero badana przez Sąd w toku merytorycznego rozpoznawania sprawy. Na etapie postępowania o zabezpieczenie, które jest odformalizowane i bazuje na źródłach przedłożonych przez powoda wraz z wnioskiem (powództwem), wystarczy samo uprawdopodobnienie roszczenia i wykazanie interesu prawnego w jego zabezpieczeniu. Innymi słowy – na tym wstępnym etapie sprawy – nie wymaga się udowodnienia zasadności roszczenia.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy oddalił zażalenie pozwanego, jako nieuzasadnione (na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.).

O kosztach postępowania zażaleniowego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 98 § 1 i 2 k.p.c. zasądzając od uczestnika na rzecz wnioskodawcy kwotę 600 zł tytułem zastępstwa prawnego (§ 13 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu – t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 461).