Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 744/15

POSTANOWIENIE

Dnia 20 listopada 2015r.

S ąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie: SO Piotr Starosta

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku

(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. i Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowy w Szubinie M. W. (wierzycieli)

przeciwko

(...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. i (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. (dłużnikom)

o egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia (...) Spółki z o.o. w Ł. (dłużnika) na postanowienie Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie I Co 922/13dnia

postanawia:

1/ oddali ć zażalenie;

2/ zasądzić od dłużnika (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz wierzyciela (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T. kwotę 450 zł (czterysta pięćdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sygn. akt II Cz 744/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Szubinie dokonał przybicia nieruchomości położnej w K., stanowiącej działkę nr (...), o powierzchni 0,2396 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW nr (...) na rzecz wierzyciela hipotecznego (...) sp. z o .o. w T. na skutek wniosku tego wierzyciela o przejęcie nieruchomości za kwotę 76.600,00 złotych.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że po drugiej bezskutecznej licytacji, która odbyła się w dniu 10 marca 2015 r. wierzyciel hipoteczny (...) sp. z o.o. w T. złożył w terminie tygodniowym wniosek o przejęcie nieruchomości w trybie art. 984 § 2 k.p.c. Sąd Rejonowy podkreślił, że wierzyciel korzysta ze zwolnienia z obowiązku złożenia rękojmi zgodnie z art. 964 § 1 k.p.c. Ponadto Sąd uznał, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki z art. 991§ 1 k.p.c. na podstawie których mógłby odmówić przybicia.

Powyższe postanowienie zażaleniem zaskarżył dłużnik (...) Spółka z o.o. w Ł. wnosząc w istocie o jego uchylenie z uwagi na nie uwzględnienie przez Sąd wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu zakończenia negocjacji związanych ze sprzedażą nieruchomości w K., objętej egzekucją.

Wierzyciel (...) Sp. z o.o., w odpowiedzi na zażalenie wniósł o jego oddalenie oraz zasądzenie od dłużnika na swoją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie dłużnika nie znajduje uzasadnienia. Zgodnie z art. 984 § 1 k.p.c. jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia (§2 w/w przepisu).

Sąd Okręgowy podziela argumentację Sądu Rejonowego, że wierzyciel hipoteczny spełnił wszystkie przesłanki warunkujące przejęcie przez niego nieruchomości na własność po drugiej bezskutecznej licytacji. Po pierwsze dlatego, że wierzyciel złożył wniosek o przejęcie nieruchomości w zakreślonym tygodniowym terminie, a po wtóre, że spełnił on wszystkie warunki formalne, a wartość przysługujących mu praw jest wyższa od wysokości rękojmi i znajduje ona pokrycie w cenie wywołania, w związku z czym zwolniony jest z obowiązku jej składania (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 02 marca 2000 r. w sprawie o sygn. akt V CKN 201/00 – opublikowane w OSNC 2000, nr 10 poz.180).

Sąd Rejonowy - przed udzieleniem przybicia na rzecz przejmującego nieruchomość - wysłuchał wnioskodawcę oraz uczestników (zgodnie z art. 989 k.p.c.).

Dłużnik (...) Sp. z o.o. w zażaleniu podniósł w istocie, że Sąd nie zawiesił postępowania egzekucyjnego do czasu zakończenia negocjacji związanych ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości.

Wyjaśnić należy, że Sąd może odmówić udzielenia przybicia, jeżeli postępowanie egzekucyjne podlegało zawieszeniu. Bezsporne jest, że w niniejszej sprawie postępowanie na chwilę orzekania o przybiciu nie było zawieszone, a także brak było wniosku o jego zawieszenie. Dłużnik podczas przesłuchania przez wydaniem postanowienia o przybiciu podniósł, że prowadzi negocjacje mające na celu sprzedaż nieruchomości objętej egzekucją jednak nie składał wniosku o zawieszenie postępowania (k.53 verte). Podstawy do zawieszenia postępowania egzekucyjnego określone zostały w treści przepisów art. 818-821 k.p.c., w których nie przewidziano – jako podstawy zawieszenia - prowadzenia negocjacji przez dłużnika w celu sprzedaży nieruchomości objętej egzekucją, a zatem było podstaw do zawieszenia postępowania egzekucyjnego przez Sąd pierwszej instancji. W rezultacie Sąd Rejonowy trafnie uznał, że nie było przeszkód do udzielenia przybicia na rzecz wierzyciela przejmującego .

Z tych przyczyn Sąd Okręgowy oddalił zażalenie dłużnika, jako nieuzasadnione (na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oraz art. 13 § 2 k.p.c.).

O kosztach postępowania zażaleniowego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. (w zw. z art. 13§ 2 k.p.c), zasądzając od dłużnika (...) na rzecz wierzyciela (...) Sp. z o.o. w T. kwotę 450 zł (zgodnie z § 6 pkt. 6 w zw. z § 10 ust. 1 pkt. 7 i §12 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tj. Dz. U z 2013r. poz. 490).