Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 111/15

POSTANOWIENIE

dnia 24 listopada 2015 roku

Sąd Okręgowy w Koszalinie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Jacek Matejko

Protokolant: sekr. sąd. Adriana Jurek

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Wacława Jona

po rozpoznaniu na posiedzeniu

w sprawie B. B.

z wniosku skazanego o wydanie wyroku łącznego

w przedmiocie umorzenia postępowania

postanawia:

I.  na podstawie art.572 k.p.k. umorzyć postępowanie w sprawie;

II.  na podstawie art.632 pkt 2 k.p.k. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Do Sądu Okręgowego w Koszalinie wpłynął wniosek skazanego B. B. o wydanie wyroku łącznego, przy uwzględnieniu wszelkich zmian przepisów dotyczących orzekania w zakresie wyroków łącznych. Skazany wniósł o połączenie wszystkich orzeczonych wobec niego kar pozbawienia wolności.

W dniu 29 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie w sprawie II K 91/15, na podstawie art.572 kpk, umorzył postępowanie o wydanie wobec skazanego wyroku łącznego wobec stwierdzenia braku podstaw do jego wydania w zakresie wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie II K 527/08 i wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie II K 11/11.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wniosek skazanego nie jest zasadny.

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 roku, zmieniono treść art.85 k.k. dotyczącego wymierzania kary łącznej. Jednakże zgodnie z dyspozycją zawartą w art.19 ust. 1 tejże Ustawy, art.85 k.k. w nowym brzmieniu nie ma zastosowania do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z uwagi na okoliczność, iż wobec B. B. nie wydano żadnego wyroku skazującego po dniu 1 lipca 2015 roku, wobec skazanego nie mają zastosowania znowelizowane przepisy w zakresie kary łącznej.

Toteż w niniejszej sprawie należało rozważyć możliwość wydania wyroku łącznego w oparciu o przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z treścią art.85 k.k. sprzed nowelizacji, sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw (…).

Tymczasem B. B. skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie II K 50/07, a następnie wyrokiem tegoż Sądu z dnia 26 stycznia 2009 roku wydanym w sprawie II K 527/08 za czyn popełniony w dniu 25 lipca 2008 roku oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 14 marca 2011 roku wydanym w sprawie II K 11/11 za czyny popełnione w nocy z 16 na 17 października 2010 roku oraz w nocy z 3 na 4 listopada 2010 roku. Zatem z zestawienia powyższych wyroków skazujących wynika, że czyny za które B. B. został skazany powyższymi wyrokami były popełniane każdorazowo już po dacie wydania poprzedzających je wyroków. Tym samym, po przeanalizowaniu wszystkich dotychczasowych skazań B. B. pod kątem wydania wyroku łącznego, Sąd stwierdził, że brak jest podstaw do jego wydania.

W konsekwencji niniejsze postępowanie należało umorzyć na podstawie art.572 k.p.k., a kosztami postępowania, w myśl art.632 pkt 2 k.p.k., obciążyć Skarb Państwa.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji postanowienia.