Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II S 51 / 15

POSTANOWIENIE

Dnia 15 września 2015r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie: SO Wojciech Borodziuk

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi

S. C.

przeciwko

Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w(...)

na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy sądowej bez nieuzasadnionej zwłoki o sygn. IC 2484 / 14

postanawia:

oddalić skargę.

Sygn. akt II S 51 /15

UZASADNIENIE

S. C. wniósł skargę z żądaniem stwierdzenia, że w postępowaniu toczącym się w Sądzie Rejonowym w (...) w sprawie IC 2484/14, w której domagał się od pozwanego Skarbu Państwa – Aresztu Śledczego w B. zapłaty zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych, nastąpiła przewlekłość postępowania, a w związku z tym żądał nakazania Sądowi Rejonowemu podjęcia odpowiednich czynności w zakreślonym terminie oraz zasądzenia na jego rzecz kwoty 20 000 zł i zwrotu kosztów postępowania skargowego.

Skarżący wywodził, że w lipcu 2014r. złożył pozew do Sądu Rejonowego w (...). Pierwszy termin rozprawy został wyznaczony dopiero na dzień 29.05.2015r., na która nie został doprowadzony, a kolejny wyznaczono na dzień 18.09.2015r. Już to – zdaniem skarżącego pokazuje, że w jego sprawie doszło do przewlekłości postępowania.

O złożeniu skargi zawiadomiony został Skarb Państwa – Prezes Sądu Rejonowego w (...), który przystąpił do sprawy w charakterze strony i wniósł o oddalenie skargi (k.14 – 15).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga S. C. nie znajduje uzasadnienia. Choć prawdą jest, że w sprawie IC 2484/14 zawisłej w Sądzie Rejonowym w (...) czynności sądowe nie były podejmowane z dnia na dzień, to jednak z zachowaniem podobnej sprawności jak w innych sprawach i były celowe.

Wstępnie przypomnieć należy, że strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy (przewlekłość postępowania). Natomiast dla stwierdzenia, czy w sprawie rzeczywiście doszło do przewlekłości postępowania wymaga się oceny w szczególności terminowości i prawidłowości czynności podjętych przez sąd, w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty sprawy z uwzględnieniem jej charakteru, stopnia faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenia dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowania się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania (art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz. U. nr 179, poz. 1843 ze zm.). W orzecznictwie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i administracyjnych utrwalił się już pogląd, przez co nie zachodzi konieczność czynienia szerszych wywodów, że o przewlekłości postępowania można mówić dopiero wówczas, gdy pomiędzy kolejnymi czynnościami procesowymi sądu występują długie i nieuzasadnione przerwy albo też pewne czynności są mało celowe lub nie są podejmowane w ogóle.

W sprawie z powództwa S. C. przeciwko Skarbowi Państwa – Aresztowi Śledczemu w B. o zapłatę kwoty 30000 zł z tytułu zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych wskutek osadzenia w celi z osobą, z którą rzekomo pozostawał w konflikcie oraz wskutek nieprawidłowości przy stosowaniu wobec powoda przymusu bezpośredniego, zawisłej w Sadzie Rejonowym w (...) pod sygn. I C 2484/14, taka sytuacja nie zaistniała.

Pozew S. C. wpłynął do Sądu Rejonowego w (...) w dniu 30 lipca 2014r. Zawierał wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Sąd uznał, że oświadczenie złożone przez powoda do wniosku nie jest wystarczające i zarządzeniem z dnia 19 września 2014r. zdecydował o wszczęciu dochodzenia w celu szerszego wyjaśnienia sytuacji majątkowej i rodzinnej powoda (k.18). Po uzyskaniu dodatkowych informacji – postanowieniem z dnia 14 listopada 2014r. zwolnił powoda od kosztów sądowych, ale nie znalazł uzasadnionych podstaw do ustanowienia pełnomocnika z urzędu i w tym zakresie oddalił wniosek powoda (k.25). Odpis postanowienia został doręczony powodowi dopiero w dniu 15 stycznia 2015r. (potwierdzenie odbioru – k.31), bowiem powód został przetransportowany do innej jednostki penitencjarnej (z ZK B. do ZK P.), o czym nie powiadomił Sądu orzekającego. Postanowienie, z racji jego niezaskarżenia, uprawomocniło się z dniem 23 stycznia 2015r. i zarządzeniem sędziego Przewodniczącego z dnia 11 lutego 2015r. wyznaczono w sprawie termin rozprawy na dzień 29 maja 2015r. Zdecydowano o sprowadzeniu na rozprawę powoda i świadków przez niego zawnioskowanych, a także zobowiązano stronę pozwaną do złożenia odpowiedzi na pozew (k. 34).Wcześniej, bo z dniem 27 stycznia 2015r. sędzia Przewodniczący zdecydował też o przydzieleniu sprawy do referatu innego sędziego z uwagi na długotrwałą nieobecność dotychczasowego sędziego sprawozdawcy (zarządzenie – k.33). Z uwagi na niedoprowadzenie powoda i świadków na wyznaczoną rozprawę Sąd był zmuszony ją odroczyć na dzień 18 września 2015r. (k.99). W międzyczasie doszło do sprecyzowania jednostki, która winna reprezentować pozwany Skarb Państwa przez wskazanie, że jest nią Areszt Śledczy w B., a nie Centralny Zarząd Służby Więziennej w W., jak uprzednio powód wskazał w pozwie. Doręczono tej nowej jednostce odpis pozwu, która z dniem 18 czerwca 2015r. w imieniu pozwanego Skarbu Państwa złożyła odpowiedź (k.142 i n.). Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy rozpoznał kolejny wniosek powoda o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, który jako nieuzasadniony - oddalił(k.158).

Przedstawiony wyżej przebieg postępowania w sprawie IC 2484/14 pokazuje, że od chwili wpływu pozwu do Sądu Rejonowego do czasu wydania zarządzenia o wyznaczeniu pierwszego terminu rozprawy, zachodziła konieczność poczynienia wyjaśnień w celu rozstrzygnięcia kwestii wpadkowych (wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu). Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia w tym przedmiocie, co nastąpiło z nieznacznym opóźnieniem, bowiem powód został przeniesiony do innego zakładu karnego, o czym nie powiadomił Sądu i zachodziła konieczność ponownego przesłania odpisu orzeczenia na nowo ustalony adres, wyznaczono w sprawie pierwszy termin rozprawy. Co prawda od chwili wydania zarządzenia (11.02.2015r.) do chwili rozprawy (29.05.2015r.) upłynął dość znaczny okres, ale było to spowodowane bardzo dużą ilością spraw jaka pozostaje do rozpoznania w (...) Wydziale (...) Sądu Rejonowego w (...) i w referacie każdego z sędziów tego Wydziału. Z punktu widzenia strony najlepiej byłoby, gdyby czynności w jej sprawie były podejmowane z dnia na dzień, co czyni zrozumiałym zniecierpliwienie wynikające z oczekiwania na rozpoznanie sprawy. Jednak w tym wypadku wcześniej wskazane przyczyny obiektywne nie pozwalały na aż tak szybkie podejmowanie czynności sądowych, ale były one podejmowane przez Sąd Rejonowy bez zwłoki i były celowe. Na rozprawie, która odbędzie się 18 września 2015r., zaplanowano przeprowadzenie czynności dowodowych w postaci przesłuchania świadków i powoda, co pozwala snuć przypuszczenie, że w sposób zasadniczy przybliży to zakończenie sprawy.

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy uznał, że skarga S. C. na przewlekłość postępowania w sprawie I C 2484/14 zawisłej w Sadzie Rejonowym w (...) nie znajduje uzasadnienia. Dlatego też skargę oddalił (na podstawie art.12 ust.1 wyżej przywołanej ustawy z dnia 17 czerwca 2004r.).