Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUa 3056/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 września 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSA Antonina Grymel (spr.)

Sędziowie

SSA Gabriela Pietrzyk - Cyrbus

SSA Lena Jachimowska

Protokolant

Ewa Bury

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2015r. w Katowicach

sprawy z odwołania J. L. (J. L. )

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o prawo do emerytury

na skutek apelacji ubezpieczonego J. L.

od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku

z dnia 1 lipca 2013r. sygn. akt IX U 100/13

zmienia zaskarżony wyrok wraz z poprzedzającą go decyzją organu rentowego i przyznaje ubezpieczonemu J. L. prawo do emerytury poczynając od 1 września 2012r.

/-/SSA Gabriela Pietrzyk-Cyrbus /-/SSA Antonina Grymel /-/SSA Lena Jachimowska

Sędzia Przewodniczący Sędzia

Sygn. akt III AUa 3056/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 26 listopada 2012r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił J. L. przyznania emerytury podnosząc, iż na dzień 1 stycznia 1999r. nie udokumentował co najmniej 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wykonywanego stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Do pracy w szczególnym charakterze nie zaliczono bowiem pracy wykonywanej w okresach od 1 września 1975r. do 31 sierpnia 1976r., od
1 września 1978r. do 31 grudnia 1978r., od 1 września 1979r. do 31 sierpnia 1986r., od 1 września 1993r. do 31 sierpnia 1994r. ponieważ nie była wykonywana w pełnym wymiarze godzin oraz okresu do 1 września 1971r. do 31 sierpnia 1972r.
w (...) ponieważ w chwili zmiany ustawy z dnia
26 stycznia 1982r.
- Karta Nauczyciela ustawą z dnia 18 lutego 2000r., w dniu jej wejścia w życie, tj. 6 kwietnia 2000r. nie był zatrudniony w organizacji społecznej,
tj. w (...). Jednocześnie na podstawie dołączonych dowodów na dzień 1 stycznia 1999r. przyjęto za udowodniony staż w szczególnym charakterze wynoszący 11 lat, 10 miesięcy i 22 dni.

W odwołaniu od powyższej decyzji ubezpieczony domagał się jej zmiany poprzez ustalenie, że przysługuje mu prawo do emerytury zgodnie ze stażem pracy, w tym w warunkach szczególnych wskazując, iż nawet gdyby przyjąć stanowisko ZUS, w okresie od 1 września 1980r. do 31 sierpnia 1984r. wykonywał pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy w (...) w J..

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania powołując się na okoliczności przytoczone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku wyrokiem z dnia 1 lipca 2013r. oddalił odwołanie.

Z ustaleń Sądu Okręgowego wynika, iż J. L. urodził się (...), posiada wykształcenie wyższe - muzyk - nauczyciel.

Od dnia 1 kwietnia 2002r. jest uprawniony do emerytury nauczycielskiej, przyznanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, jednocześnie nadal jest zatrudniony w Państwowej Szkole Muzycznej im.(...) w R..

W dniu 3 września 2012r. wystąpił z wnioskiem o ustalenie uprawnień do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze,
w rozpoznaniu którego organ rentowy wydał zaskarżoną decyzję.

Sąd I instancji podał także, iż na 1 stycznia 1999r. organ rentowy uwzględnił odwołującemu łączny staż pracy w wymiarze 25 lat, 2 miesięcy i 4 dni okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 11 lat, 10 miesięcy i 22 dni pracy wykonywanej w szczególnym charakterze.

Do stażu pracy w szczególnym charakterze nie zaliczono okresów pracy:

­

od 1 września 1975r. do 31 sierpnia 1976r. na stanowisku nauczyciela
w Państwowej Szkole Muzycznej w G. w niepełnym wymiarze czasu pracy,

­

od 1 września 1978r. do 31 sierpnia 1978r. na stanowisku nauczyciela
w Państwowej Szkole Muzycznej w G. w niepełnym wymiarze czasu pracy,

­

od 1 września 1979r. do 31 sierpnia 1986r. w niepełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nauczyciela w różnych okresach w Państwowej Szkole Muzycznej w G., w (...) w J., w Państwowej Szkole Muzycznej w W.,
w Państwowej Szkole Muzycznej w R. oraz w charakterze muzyka - klarnecisty w Filharmonii (...) w R. w wymiarze 1/2 etatu,

­

od 1 września 1993r. do 31 sierpnia 1994r. w niepełnym wymiarze czasu pracy w charakterze nauczyciela w różnych okresach w (...) w J., w Państwowej Szkole Muzycznej w R. oraz w charakterze muzyka - klarnecisty w Filharmonii (...) w R.
w wymiarze 1/2 etatu.

Ponadto odmówiono zaliczenia do powyższych okresów pracy ubezpieczonego w charakterze nauczyciela w (...)
w O. od 1 września 1971r. do 31 sierpnia 1972r. oraz od 1 września 1979r. do
31 sierpnia 1999r. w Stowarzyszeniu (...) w K. z uwagi na fakt, iż w dniu 6 kwietnia 2000r., tj. w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000r. zmieniającej Kartę Nauczyciela, odwołujący nie był zatrudniony w organizacji społecznej, czyli w ogniskach muzycznych.

Odwołujący nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego.

Przechodząc do rozważań Sąd Okręgowy wskazał, iż jak stanowi art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. nr 39, poz. 353 ze zm.), ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948r. przysługuje emerytura po ukończeniu wieku przewidzianego w art. 32, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 1999r., osiągnął:

­

okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 65 lat,

­

okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 wynoszący 25 lat oraz nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego.

Jak stanowi art. 32 ust. 3 pkt 5 powołanej ustawy za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się m.in. nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę nauczycielską, wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

Do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze zalicza się na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 3 również pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną.

Sąd I instancji przypomniał także, iż w myśl § 2 ust. 1 powołanego rozporządzenia okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

W niniejszej sprawie bezspornym jest, iż ubezpieczony udokumentował łączny okres zatrudnienia przekraczający wymagany co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz ukończył wiek 60 lat. Spór sprowadzał się natomiast do ustalenia, czy posiada niezbędny do przyznania emerytury 15-letni okres pracy
w szczególnym charakterze wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu.

W ocenie Sądu przeprowadzone postępowanie dowodowe nie pozwala na przyjęcie, iż ubezpieczony w okresie zatrudnienia od 1 września 1975r. do
31 sierpnia 1976r., od 1 września 1978r. do 31 sierpnia 1978r., od 1 września 1979r. do 31 sierpnia 1986r., od 1 września 1993r. do 31 sierpnia 1994r. wykonywał stale
i w pełnym wymiarze pracę w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 32 ust. 3 pkt 5 lub art. 32 ust. 3 pkt 3 wspomnianej ustawy.

Za takim uznaniem przemawia zgromadzony materiał w postaci świadectw pracy złożonych przez odwołującego, z których jednoznacznie wynika, iż nie pracował stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w charakterze nauczyciela bądź stale i w pełnym wymiarze w charakterze muzyka, zaś jego żądanie dotyczące zsumowania równoległych etatów jest bezzasadne, gdyż nie ulega wątpliwości,
iż okresy pracy w różnym charakterze nie mogą być z sobą łączone w celu ich uznania za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze.

Odnośnie z kolei okresów zatrudnienia w (...)
w O. od 1 września 1971r. do 31 sierpnia 1972r. oraz w Stowarzyszeniu (...) w K. od 1 września 1979r. do 31 sierpnia 1999r. Sąd I instancji stwierdził, iż organ rentowy słusznie odmówił uwzględnienia tychże okresów do pracy w szczególnym charakterze.

Zgodnie bowiem z obowiązującym do dnia 5 kwietnia 2000r. brzmieniem art. 1 pkt 6 Karty Nauczyciela, jej postanowieniom podlegali także nauczyciele zatrudnieni w placówkach kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez spółdzielnie, instytucje i organizacje społeczne, które działalność oświatowo-wychowawczą i kształcenie artystyczne prowadzą na podstawie statutu. Jednakże stan prawny został zmieniony z dniem
6 kwietnia 2000r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000r.
o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych ustaw, w wyniku której wyłączono spod regulacji ustawy o „stanie oświaty” nauczycieli zatrudnionych
w wyżej wymienionych placówkach. Nauczyciele ci na mocy przejściowego art. 6
ust. 1 wymienionej ustawy z dnia 18 lutego 2000r. zachowali swoje dotychczasowe uprawnienia aż do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia ich stosunku pracy - jeśli dane uprawnienia przewidziane były w nowelizacji Karty.

Bezsporne jest natomiast, iż w chwili wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000r. ubezpieczony nie był już zatrudniony w organizacji społecznej, tj. w tych ogniskach muzycznych, a zatem przedmiotowe okresy nie mogą zostać uwzględnione.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy stwierdzając, iż ubezpieczony nie spełnia przesłanki posiadania co najmniej 15-letniego okresu zatrudnienia stale
i w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnym charakterze, a co za tym idzie, nie spełnia warunków do przyznania wcześniejszej emerytury, na mocy art. 477 14
§ 1 k.p.c.
orzekł o oddaleniu odwołania jako bezzasadnego.

Apelację od przedstawionego orzeczenia wywiódł ubezpieczony, zaskarżając wyrok w całości.

Powołując się na błąd w ustaleniach faktycznych poprzez przyjęcie,
że występując o prawo do wcześniejszej emerytury nie udokumentował wymaganego co najmniej 15-letniego okresu pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnym charakterze, a jedynie 11 lat, 10 miesięcy i 22 dni, skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez ustalenie, że nabył prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze.

W uzasadnieniu podniósł przede wszystkim, iż faktycznie pracował
w szczególnym charakterze. Okres pracy kwestionowany przez organ rentowy dotyczy zatrudnienia w (...) w O. oraz
w Stowarzyszeniu (...). Choć jego praca w tych ośrodkach niczym nie różniła się od wykonywanej jako nauczyciel muzyki, organ rentowy twierdzi,
iż okres ten nie podlega zaliczeniu jako praca w szczególnym charakterze wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zaznaczył także, iż w jego ocenie, kwestionowany przez organ rentowy okres pracy powinien ulec zaliczeniu jako uprawniający do przeliczenia emerytury.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja ubezpieczonego zasłużyła na uwzględnienie.

Spór w rozpatrywanym przypadku dotyczy prawa J. L. do emerytury.

Przypadająca na dzień(...) data urodzenia ubezpieczonego wymagała rozpatrywania przedmiotowych uprawnień poprzez pryzmat uregulowania przewidzianego w treści art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.,
poz. 748), którego ust. 1 stanowi, iż ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39
i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 1999r., osiągnęli:

1)  okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymagany w przepisach dotychczasowych, przez które należy rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43 ze zm.), do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet
i 65 lat - dla mężczyzn oraz

2)  okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27, czyli wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Po myśli ust. 2 tego samego przepisu - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012r., a zatem w dacie wydania zaskarżonej decyzji - emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa oraz rozwiązania stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

Cytowany wyżej przepis odnosi się zatem do tych ubezpieczonych urodzonych poczynając od dnia 1 stycznia 1949r., którzy w dniu wejścia powołanej ustawy w życie, czyli w dniu 1 stycznia 1999r., nie osiągnęli jeszcze wymaganego wieku, lecz w całości spełnili do tej daty ustawowo określone wymagania stażowe (tzw. ogólne i szczególne). Takim ubezpieczonym przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32 ustawy pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz (do dnia 1 stycznia 2013r., tj. do wejścia
w życie ustawy z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U.
z 2012r., poz. 637) rozwiązania stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2013r., II UK 381/12, LEX nr 1331296 oraz orzecznictwo w nim cytowane).

Przypomnieć również należy, iż stosownie do treści art. 32 ust. 3 pkt 5 powołanej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla celów uprawnień, o których mowa w ust. 1, tj. świadczenia emerytalnego w wieku niższym niż określony w art. 27 ust. 2 i 3 przysługującego ubezpieczonym, będącym pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., nr 97, poz. 674 ze zm.).

Także zgodnie z § 15 wspomnianego rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny wykonujący pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 pkt 1 -7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, określoną w tej ustawie jako praca zaliczona do I kategorii zatrudnienia, nabywa prawo do emerytury na zasadach określonych w § 4 i jest uważany za wykonującego pracę w szczególnym charakterze.

Po myśli tymczasem przywołanego wyżej § 4 cytowanego rozporządzenia, prawo do przewidzianej w nim emerytury nabywa pracownik, który osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn oraz posiada wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach (szczególnym charakterze).

Nie sposób również pominąć, iż z mocy § 2 omawianego rozporządzenia okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych
w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Dodać również wypada, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r.
- Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 191
ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 5 kwietnia 2000r. - ustawie podlegali nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówkach kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez spółdzielnie, instytucje i organizacje społeczne, które działalność oświatowo-wychowawczą i kształcenie artystyczne prowadzą na podstawie statutu.

Odmawiając ubezpieczonemu prawa do stanowiącej przedmiot sporu emerytury organ rentowy uznał za udowodniony na dzień 1 stycznia 1999r. okres pracy w szczególnym charakterze nauczyciela wynoszący jedynie 11 lat, 10 miesięcy i 22 dni, nie zaliczając między innymi okresu zatrudnienia od 1 września 1980r. do
31 sierpnia 1984r. (tj. w wymiarze 4 lat) w Stowarzyszeniu (...)
w K. - (...) w J. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku dyrektora i nauczyciela muzyki, albowiem
w chwili wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, czyli w dniu 6 kwietnia 2000r., nie był zatrudniony w organizacji społecznej, a więc w (...).

Istotnie, z dniem 6 kwietnia 2000r. - na mocy ustawy z dnia 18 lutego 2000r.
o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. nr 19, poz. 239 ze zm.) art. 1 Karty Nauczyciela uzyskał nowe brzmienie, w którym pominięto dotychczasową treść cytowanego wyżej ust. 1 pkt 6, w art. 1 ust. 2 pkt 2b przewidując, iż ustawie podlegają również, w zakresie określonym ustawą, nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach niepublicznych, placówkach niepublicznych oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do których
w oparciu o art. 3 pkt 3 i art. 2 ust. 3b oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 ze zm.) zaliczyć należy także niepubliczne placówki artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych.

Faktem jest przy tym, iż art. 6 ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy zmieniającej
z dnia 18 lutego 2000r. stanowił, iż nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy w placówkach kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży, placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i resocjalizacyjnych, prowadzonych przez spółdzielnie, instytucje i organizacje społeczne, które działalność oświatowo-wychowawczą i kształcenie artystyczne prowadzą na podstawie statutu, uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela zachowują jedynie do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Jakkolwiek w dacie wejścia w życie omawianej ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela, tj. w dniu 6 kwietnia 2000r., J. L. faktycznie nie pozostawał
w zatrudnieniu w placówce kształcenia artystycznego, czyli w (...) w J., z którym jego stosunek pracy ustał z dniem
31 sierpnia 1999r., w ocenie Sądu Apelacyjnego, okoliczność ta pozostaje bez wpływu dla możliwości uznania jego pracy w tej placówce w okresie od 1 września 1980r. do 31 sierpnia 1984r., w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nauczyciela muzyki, jako wykonywanej w szczególnym charakterze w rozumieniu
art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
.

Dla rozstrzygnięcia sprawy decydujące znaczenie ma bowiem okoliczność,
iż wykazanie w dniu 1 stycznia 1999r. określonego w art. 184 powyższej ustawy okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wyłącza ponowne ustalenie tego okresu po osiągnięciu wieku emerytalnego, według zasad wynikających z przepisów obowiązujących po dniu
1 stycznia 1999r. Pogląd ten wzmacnia treść art. 32 ust. 4 tejże ustawy, odsyłająca
w zakresie warunków emerytalnych do przepisów dotychczasowych,
tj. obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1999r. (por. wyroki Sądu Najwyższego
z dnia 23 kwietnia 2010r., II UK 313/09, OSNP 2011, nr 19-20, poz. 260; z dnia
13 lipca 2011r., I UK 12/11, LEX nr 989126 oraz z dnia 7 października 2014r., I UK 51/14, LEX nr 1621325).

Biorąc zatem pod uwagę, iż jak wynika z pisma Kuratorium Oświaty
w K. z dnia 5 września 2006r., znajdującego się na karcie 25 akt Sądu Okręgowego w Gliwicach sygn. VIII U 1338/06, Stowarzyszenie (...) w K. było placówką kształcenia artystycznego, a zatrudnieni w niej nauczyciele podlegali przepisom ustawy z dnia 27 kwietnia 1972r. - Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. nr 16, poz. 114 ze zm.) oraz ustawy z dnia
26 stycznia 1982r.
- Karta Nauczyciela, przedmiotowy okres zatrudnienia ubezpieczonego od 1 września 1980r. do 31 sierpnia 1984r. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nauczyciela muzyki w Stowarzyszeniu (...) w K. - (...) w J., wbrew odmiennemu stanowisku organu rentowego oraz Sądu I instancji, zdaniem Sądu Apelacyjnego, pozwala na uznanie jako wykonywanego w szczególnym charakterze, uprawniającego do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym.

Uwzględnienie przedmiotowego okresu wynoszącego ogółem 4 lata, obok uznanego przez organ rentowy okresu pracy w szczególnym charakterze nauczyciela w wymiarze 11 lat, 10 miesięcy i 22 dni, oznacza tym samym, iż J. L. legitymuje się wymaganym co najmniej 15-letnim okresem takiej pracy, co przy niewątpliwym spełnieniu pozostałych wymaganych w tym przypadku przesłanek,
w tym zwłaszcza rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 2012r., łączącego go od
1 września 2006r. stosunku pracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. (...)w R., czyni jego starania o przyznanie spornej emerytury w pełni zasadnymi.

Kierując się przedstawionymi motywami Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję organu rentowego, na mocy art. 386 k.p.c. orzekając jak w sentencji.

/-/SSA Gabriela Pietrzyk-Cyrbus /-/SSA Antonina Grymel /-/SSA Lena Jachimowska

Sędzia Przewodniczący Sędzia

JM