Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 459/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Sławomir Zieliński

Sędzia SO Wojciech Borten

Sędzia SO Renata Jagura

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Z. B.

przeciwko (...) Spółka Akcyjna V. (...) w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

z dnia 15 stycznia 2015 roku

sygn. akt III C 641/12

1) oddala apelację;

2) nie obciąża powoda kosztami postępowania apelacyjnego.