Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 734/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. M. i W. M.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 19 marca 2015 roku

sygn. akt I C 824/14

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz:

a.  A. M. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

b.  W. M. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.