Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 766/15

POSTANOWIENIE

Dnia 25 czerwca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie: SO Sławomir Zieliński

SR Dagmara Kowalczyk - Wrzodak

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 roku

na posiedzeniu niejawnym

w Łodzi

sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Starosty (...)

o założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

sygn. akt Dz. Kw. 1073/15

postanawia :

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Skierniewicach celem ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.