Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 767/15

POSTANOWIENIE

Dnia 25 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi , III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie :SO Sławomir Zieliński

SR Dagmara Kowalczyk - Wrzodak

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Starosty (...)

o wpis w księdze wieczystej

na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 20 kwietnia 2015r. , Nr Dz. Kw. 1072/15

postanawia :

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w Skierniewicach do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania apelacyjnego.