Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1944/14

POSTANOWIENIE

Dnia 10 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Leszek Dąbek

Sędziowie SO Andrzej Dyrda

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2015 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku G. D. i J. D.

z udziałem B. Z., T. Z. i K. Z.

o udzielenie zabezpieczenia

na skutek zażalenia wnioskodawców

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 1 października 2014 r., sygn. akt I Co 139/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Cz 1944/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 1 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia, albowiem wnioskodawcy nie uprawdopodobnili, aby wystąpiła którakolwiek z przesłanek pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego opisanej w art. 840 § 1 k.p.c., zaś wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożony był z uwagi na to, że mają zamiar wystąpić z powództwem o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Zdaniem Sądu Rejonowego odnowienie wywołuje skutki tylko pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, a ponadto zgodnie z ustaleniem Sądu Rejonowego w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I C 489/12 do odnowienia w ogóle nie doszło. Orzeczenie to oparto na treści art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie złożyli wnioskodawcy i wskazali, że uprawdopodobnili przesłanki pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, albowiem w nakazie zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Bytomiu o sygnaturze I Nc 242/02 orzeczono odsetki za zwłokę w wysokości 1% za każdy dzień, zostały one do umowy dopisane bez ich wiedzy i zgody, dlatego też przeczą zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a wysokość odsetek karnych od kwoty 18 000 zł dwukrotnie przekracza wartość szacunkową domu objętego egzekucją, a nadto Sąd Rejonowy w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I C 489/12 wskazał, że postanowienia umów zastrzegające odsetki w wysokości 0,5 % za dzień – to jest 182 % w stosunku rocznym – należy uznać za całkowicie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a co za tym idzie częściowo bezwzględnie nieważne. Ta ostatnia okoliczność ich zdaniem ma ogromny wpływ na orzeczenie choćby częściowej nieważności umowy będącej podstawą wydania nakazu zapłaty tytułu egzekucyjnego, ponieważ dotyczy tego samego stosunku prawnego pomiędzy tymi samymi stronami zawartymi w podobnym czasie umowami. Przy tak postawionych zarzutach wnieśli o udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Pierwszy Urząd Skarbowy w G. w sprawie Sądu Rejonowego w Bytomiu o sygn. akt I Nc 242/02.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 730 1 § 1 kpc udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Celem postępowania zabezpieczającego jest udzielenie tymczasowej ochrony prawnej osobom tej pomocy potrzebującym oraz w szerszej perspektywie umożliwienie wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia. Zabezpieczenia udziela się wówczas, gdy podmiot żądający takiej ochrony uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, istniejący wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 730 1 § 2 kpc). Przy udzielaniu zabezpieczenia należy także brać pod uwagę to, aby powodowi zapewnić należytą ochronę, a pozwanego nie obciążać ponad potrzebę (art. 730 1 § 3 kpc).

W postępowaniu o zabezpieczenie nie wymaga się udowodnienia okoliczności faktycznych, ale wystarczające jest ich uprawdopodobnienie. Uprawdopodobnienie roszczenia oznacza, że strona przedstawi i należycie uzasadni twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia. Roszczenie jest więc uprawdopodobnione, jeżeli jest szansa na jego istnienie, gdyż istotą postępowania zabezpieczającego jest to, że sąd dokonuje jedynie pobieżnej analizy dostarczonego przez powoda materiału dowodowego niekoniecznie odpowiadającego wymogom stawianym dowodom przeprowadzanym w toku procesu (por. art. 243 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc). Uprawdopodobnienia nie można bowiem utożsamiać z udowodnieniem roszczenia, stanowi ono bowiem niejako surogat dowodu nie dający pewności, lecz jedynie wiarygodność określonego faktu (por. K. Flaga – Gieruszyńska: [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, Warszawa 2008, s. 424).

We wniosku wnioskodawcy wskazali, że złożyli zarzuty od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, ale spóźnili się dzień z opłatą od tych zarzutów i dlatego zostały one odrzucone. Wierzyciel otrzymał tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności i skierował sprawę do egzekucji komorniczej. Wówczas wnioskodawca zawarł 10 stycznia 2014 roku z D. Z. nową umowę zwalniając z długu jego żonę G. i ustalając nową kwotę zadłużenia oraz nowe zasady jego spłaty. To odnowienie zastępowało wszystkie 4 umowy pożyczki zawarte wcześniej. D. Z. zmarł przed ogłoszeniem wyroku karnego, gdyż prowadzone było postępowanie o popełnienie przestępstwa polegającego na sfałszowaniu umowy pożyczki z 11 marca 2002 roku. Jego spadkobiercami zostali żona i synowie będący uczestnikami postępowania. Do wniosku nie dołączono żadnych dokumentów.

Należy zauważyć, że powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wnioskodawcy chcą wytoczyć przeciwko tytułowi wykonawczemu wydanemu przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Wg ich wniosku przeciwko nim prowadzona jest egzekucja przez Pierwszy Urząd Skarbowy w G., w żaden jednak sposób tego nie uprawdopodobnili, co więcej nie uprawdopodobnili także tego, że roszczenie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności im przysługuje – nie zakwestionowali bowiem ustalenia Sądu Rejonowego, że do odnowienia nie doszło.

Wnioskodawcy wskazują, że po powstaniu tytułu wykonawczego nastąpiło odnowienie zobowiązania, ale tej okoliczności nie uprawdopodobnili, gdyż nie przedłożyli żadnych dokumentów na poparcie swych twierdzeń, co zasadnie podkreśla Sąd Rejonowy. Wnioskodawcy nie kwestionują także w zażaleniu ustalenia, że do odnowienia nie doszło, a przecież to ma istotne znaczenia dla uprawdopodobnienia czy doszło do okoliczności powstałej po wydaniu tytułu egzekucyjnego skutkującej wygaśnięciem zobowiązania (por. art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.).

Należy mieć także na uwadze art. 738 k.p.c., który wskazuje, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia rozpoznaje się w jego granicach biorąc za podstawę orzeczenia materiał zebrany w sprawie. Podkreślić należy jeszcze raz, że do wniosku nie dołączono żadnych dokumentów uprawdopodobniających roszczenie wnioskodawców, a w samym zażaleniu nie kwestionowali oni już tego, że nie doszło do odnowienia - to samo w sobie wskazuje, że rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego jest prawidłowe. Natomiast wszystkie zarzuty podniesione w zażaleniu nie dotyczą w jakiejkolwiek części okoliczności, które mogłyby stanowić zasadną podstawę do wytoczenia powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, nie zaszły bowiem po powstaniu tytułu egzekucyjnego. Z tych okoliczności, które przedstawiają wnioskodawcy tylko kwestia związana z odnowieniem zobowiązania po powstaniu tytułu wykonawczego mogłaby stanowić zasadny powód do pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, ale tego wnioskodawcy nie uprawdopodobnili, co więcej nawet nie kwestionowali nawet ustalenia Sądu Rejonowego w tym zakresie w zażaleniu, a wynika z niego, że do odnowienia nie doszło.

Mając powyższe na uwadze w oparciu art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 1 i 2 k.p.c. oraz art. 13 § 2 k.p.c., zażalenie wnioskodawców jako bezzasadne należało oddalić.

SSR (del.) Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Andrzej Dyrda