Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE

Dnia 17 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - SSO Elżbieta Matyasik

SSO Gabriela Sobczyk (spr.)

SSO Andrzej Dyrda

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 marca 2015r.

sprawy z powództwa C. B.

przeciwko M. B.

o podwyższenie alimentów

na skutek zażaleń powoda i pozwanego

na postanowienie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 stycznia 2015r., sygn. akt III RC 33/15

postanawia:

oddalić oba zażalenia.

SSO Andrzej Dyrda SSO Elżbieta Matyasik SSO Gabriela Sobczyk

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30 stycznia 2015r. Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju udzielił zabezpieczenia w sprawie C. B. przeciwko M. B. o podwyższenie alimentów poprzez zobowiązanie M. B. do uiszczania na rzecz małoletniego C. B. kwoty po 700 zł miesięcznie płatnych z góry do rąk matki powoda M. D. do dnia 20 każdego miesiąca wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie, a w dalszej części wniosek powoda o zabezpieczenie oddalił.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że pozwem powód domagał się podwyższenia alimentów z kwoty 450zł do kwoty 1700 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że małoletni powód pochodzi z (...) związku (...). Jest osobą niepełnosprawną, cierpi na autyzm wczesnodziecięcy. Wymaga konieczności zaopatrywania go w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze ułatwiające funkcjonowanie. Koniecznym jest korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, stałej opieki i pomocy innej osoby. Wskazano, że miesięczna kwota kosztów utrzymania powoda to 1777 zł (w tym kwota 450 zł czynszu za mieszkanie, 226 zł opłat za gaz i prąd, 120 zł za przedszkole, 620 zł wyżywienie oraz 186 zł soki). Wskazano, że matka z uwagi na stan zdrowia dziecka nie pracuje, uzyskuje zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 1200 zł oraz zasiłek rodzinny w kwocie 186 zł, zaś pozwany pracuje w (...) SA i nie utrzymuje kontaktów z powodem i jego matką.

Sąd Rejonowy wskazał na treść art. 135§1krio oraz 133§1krio. Biorąc pod uwagę, że pozwany jest ojcem powoda Sąd Rejonowy przyjął, że istnieją podstawy do zabezpieczenia. Wskazał jako odpowiednią kwotę 700zł, podnosząc że na obecnym etapie postępowania sytuacja stron nie jest dokładnie znana i oceniając, że kwota zabezpieczenia leży w zakresie możliwości pozwanego, skoro pracuje on w (...) SA, (...) Dalej idące żądanie zabezpieczenia ( opiewające na kwotę 1700 zł miesięcznie) oddalił. Zwrócił ponadto uwagę, że przez osobiste starania matka wykonuje swój obowiązek alimentacyjny wobec powoda. Zastrzegł, że zabezpieczenie alimentów we wskazanej wysokości nie przesądza o ich ostatecznej wysokości, jaka zostanie zasądzona w orzeczeniu kończącym postępowanie.

Zażalenie na to postanowienie wniosły obie strony.

Powód zaskarżył je w części oddalającej. Zarzucił mu sprzeczność ustaleń faktycznych z treścią zgromadzonego sprawie materiału dowodowego polegającą na błędnym przyjęciu m ze okolicznością sprawy kwalifikują udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego do uiszczania miesięcznie po 700 zł na rzecz powoda, podczas gdy z dowodów przedstawionych przez stronę powodową wynika, że zarówno potrzeby życiowe powoda jak u możliwości finansowe pozwanego uzasadniają udzielenie zabezpieczenia w kwocie po 1700 zł miesięcznie.

Wniósł on o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez udzielenie zabezpieczenia powodowie w sprawie poprzez zobowiązanie pozwanego uiszczenia miesięcznie kwoty 1700 zł na rzecz powoda w terminie do 20 każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat do czasu zakończenia postępowania. W uzasadnieniu wskazał, że nietrafnie Sąd Rejonowy ocenił potrzeby powoda i możliwości pozwanego, których co prawda matka powoda obecnie nie zna, lecz zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego nie mogą one być niższe niż poprzedni- w dacie zawarcia ugody w sprawie III RC 98/10. W ocenie skarżącego, istotą sprawy i podstawą jego roszczenia jest zmiana stosunków po stronie uprawnionego do alimentacji. Matka zaś nie może podjąć pracy zawodowej, poświęciła się bowiem opiece nad synem. Wskazano, że powód musi stosować specjalistyczną dietę, a także korzystać z leczenia i rehabilitacji.

W swym zażaleniu pozwany zaskarżył postanowienie o zabezpieczeniu ponad kwotę 550zł miesięcznie. Wskazał, że Sąd Rejonowy nie wziął pod uwagę okoliczności świadczących o tym, ze nie nastąpiła istotna zmiana stosunków, która uzasadniałaby podwyższenie alimentów. Zarzucił, że wskazane w pozwie wydatki powoda są nieuzasadnione i znacząco zawyżone. Wskazał ponadto, że on zarabia 3400 zł netto miesięcznie, jego wydatki na mieszkanie i media to ok.738zł, na jedzenie 600 zł. nadto 150 zł to koszt dojazdów do pracy. podniósł, iż płaci ratę kredytu hipotecznego na mieszkanie po 530,92 zł miesięcznie, a odzież i obuwie to koszt 150zł miesięcznie. Ponadto zaciągnął kredyt u pracodawcy, którego rata wynosi 630zł. nadto posiada zadłużenie u swoich rodziców oraz siostry. Podniósł ponadto, że po wypadku w pracy ma kłopoty zdrowotne, uczęszcza na zabiegi fizjoterapeutyczne. Zarzucił, że Sąd nie uwzględnił, że powód uzyskuje zasiłek pielęgnacyjny i rodzinny w kwocie 1645 zł.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Żadne z zażaleń nie zasługiwało na uwzględnienie.

Wbrew zarzutom obu stron Sąd Rejonowy udzielając zabezpieczenia na obecnym etapie postępowania prawidłowo ocenił okoliczności sprawy, w tym potrzeby powoda i możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego. Oczywistym jest, że wynikające z oświadczeń stron oraz dotychczas zgromadzonych dokumentów okoliczności podlegać będą weryfikacji w toku postępowania dowodowego i przyznane zabezpieczenie nie przesądza o ostatecznym wyniku postępowania.

Odnosząc się do stanowiska strony powodowej, wskazać należy, że powód liczy obecnie 6 lat. Zatem zakres jego potrzeb winien być odniesiony do jego wieku i oczywiście stanu zdrowia. Wśród wskazanych przez matkę wydatków jako bezpośrednio związane ze stanem zdrowia uznać należy wydatki na dojazdy do lekarzy (100 zł), leki(144zł). Matka powoda nie wykazała, jakie są pełne wydatki za mieszkanie i media, wskazana przez nią kwota 676zł jako udział małoletniego powoda wydaje się być zawyżona, tym bardziej, że jak wynika z decyzji Prezydenta Miasta J. matka powoda pobiera też zasiłek rodzinny na rzecz K. D., zatem prawdopodobnie również ten jej syn zamieszkuje wraz z nią i powodem w lokalu i z posiadanych środków winien partycypować w kosztach utrzymania mieszkania ( zatem kwoty koszty należałoby zatem dzielić na 3 osoby).

Podobnie zupełnie nieuprawdopodobnione są obecnie twierdzenia matki, że powód ma specjalistyczną dietę, która zwiększa jego koszty utrzymania. Tym samym także suma wskazana jako konieczna na jego wyżywienie (wraz z sokami - 806 zł) jest niewykazana i w świetle obecnego stanu sprawy zawyżona.

Poprzednie alimenty ustalone zostały ugodą z 15 września 2010r., kiedy powód miał 1 rok. Niewątpliwie jego potrzeby od tej pory uległy zmianie jakościowej, jak i kwotowej. Na wysokość tych potrzeb ma też wpływ zdiagnozowane u powoda schorzenie. Jednak dotychczasowe postępowanie nie wykazało, aby pozostawały one na poziomie wskazanym w pozwie.

Odnośnie możliwości zarobkowych pozwanego, to w porównaniu do poprzedniego postępowania wzrosły one o pewną kwotę (wówczas deklarował on zarobki ok. 3000 zł miesięcznie, obecnie 3400 zł miesięcznie). Nie jest natomiast obecnie możliwa pełna weryfikacja aktualnych podanych przez pozwanego potrzeb, w tym ocena zasadności zaciągniętych zobowiązań (kredytu hipotecznego, zobowiązania u pracodawcy oraz u rodziny). Dokonanie takie oceny będzie możliwe po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w tym zakresie, obecnie dokonywanie jej w tym zakresie jest przedwczesne.

W ocenie Sądu Okręgowego przyjęta przez Sąd Rejonowy wysokość zabezpieczenia uwzględnia zwiększone bezsprzecznie potrzeby powoda (chociażby w zakresie jego leczenia, kosztów przedszkola), a nie przekracza deklarowanych przez pozwanego możliwości zarobkowych. Nie można przy tym podzielić wniosku pozwanego, że powód otrzymuje świadczenia pielęgnacyjne i rodzinne w kwocie 1645zł. Świadczenia te nie mogą bowiem zwalniać pozwanego z obowiązku alimentacyjnego. Nadto zasiłek pielęgnacyjny związany jest z koniecznością sprawowania przez matkę osobistej opieki nad powodem i wiąże się z jej decyzją o rezygnacji z pracy zawodowej, zatem nie może być rozumiany jako dochód powoda. Nie został bowiem przyznany na jego utrzymanie i leczenie.

W tych okolicznościach zaskarżone postanowienie uznać należało za prawidłowe, a zażalenia jako nieuzasadnione oddalić na podstawie art. 385kpc w zw. z art. 397§2kpc.

SSO Andrzej Dyrda SSO Elżbieta Matyasik SSO Gabriela Sobczyk