Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 352/15

POSTANOWIENIE

Dnia 8 kwietnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Barbara Braziewicz

SR del. Marcin Rak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 kwietnia 2015 r.

sprawy z wniosku wierzyciela P. S. (1)

przeciwko dłużnikowi M. Ś.

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie skargi dłużnika na czynności Komornika Sądowego przy (...) M. Z. (1), sygn. akt Km 6769/13

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 19 września 2013 r., sygn. akt I Co 2600/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR del. Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Barbara Braziewicz

Sygn. akt III Cz 352/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach w postanowieniu z dnia 19 09 2013r. odrzucił skargę dłużnika M. Ś. na czynności Komornika Sądowego przy (...) M. Z. (1), uznając, że nie zosta-ły w terminie usunięte jej braki formalne, gdyż skarżący „nie sprecyzował jaką dokładnie czynność lub zaniechanie skarży” w postaci w.

Orzeczenie zaskarżył dłużnik M. Ś., który „odwołując się”

od tego postanowienia zarzucał, że zarówno w skardze jak i w piśmie z dnia 12 09 2013r. dokładnie sprecyzował zaskarżoną czynność komornika, kwestionując „egzekucję M. Z. wynikającą ze zbiegu egzekucyjnego komornika M. Z. i R. H., z uwagi na fakt., iż R. H. nie prowadzi postępowania egzekucyjnego i taki zbieg nie występuje”.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Skarżący w piśmie z dnia 22 07 2013r. – zakwalifikowanym przez Sad Rejonowy jako skarga na czynności komornika – stwierdził, że „W związku z otrzy-manym postanowieniem od P. Z. z dnia 24 06 2013r. i pismem datowanym 2013.06.21, skarży je z uwagi na fakt, iż z wniosku P. S. nie ma sprawy egzekucyjnej lecz postępowanie zabezpieczające w sprawie w którym sprawa się dopiero toczy i nie występuje zbieg egzekucji, gdyż takie nie ma zasądzonej.

Z treści tego pisma nie wynika zatem jednoznacznie jakiego konkretnego postanowienia z dnia 24 06 2013r. i pisma z dnia 21 06 2013r. skarga dotyczy,

w szczególności kto wydał to postanowienie i w jakiej sprawie.

Wniesiona przez skarżącego skarga nie spełniała zatem w tym zakresie wymogu formalnego przewidzianego w regulacji art. 767 § 3 k.p.c., stąd też Sąd Rejonowy słusznie wezwała go do usunięcia tego braku formalnego.

W zakreślonym terminie skarżący wskazał strony postępowania egzekucyjnym oraz sygnaturę akt komorniczych oraz podał, że „kwestionuje zbieg egzekucji i postępo-wanie komornicze”.

W piśmie tym nie wskazując jednak jednoznacznie jaką konkretną czynność Komornika skarży, a z akt sprawy egzekucyjnej wskazanej przez skarżącego wynika,

iż we wskazanym w skardze dniu 24 06 2013r. Komornik nie wydał żadnego postanowienia.

W następstwie tego nie zostały przez niego usunięte wszystkie braki formalne skargi i tym samym skargę na czynności komornika należało odrzucić na mocy regulacji art. 767 3 k.p.c., co znajduje prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym orzeczeniu.

Reasumując zaskarżone orzeczenie jest prawidłowe i dlatego zażalenie dłużnika jako bezzasadne oddalono w oparciu o przepis art. 385 k.p.c. w związku

z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSR del. Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Barbara Braziewic