Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 517/15

POSTANOWIENIE

Dnia 26 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Gabriela Sobczyk

SR (del.) Marcin Rak

po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2015 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku B. (...) (...)w G.

przeciwko dłużnikowi J. J. (1)

o egzekucję świadczeń pieniężnych

w przedmiocie skargi dłużnika na wszczęcie przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Z. Z. postępowania w sprawie o sygn. akt Km 2806/13 i dokonane przez niego w dniu 25 marca 2013 r. zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika w Areszcie Śledczym w T.

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 15 stycznia 2014 r., sygn. akt I Co 2090/13

postanawia:

1.  sprostować w części wstępnej zaskarżonego postanowienia oznaczenie przedmiotu sprawy w ten sposób, że jest nim skarga dłużnika na wszczęcie przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Z. Z. postępowania w sprawie o sygn. akt Km 2806/13 i dokonane przez niego w dniu 25 marca 2013 r. zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika w Areszcie Śledczym w T.;

2.  oddalić skargę.

SSR (del.) Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 517/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach w postanowieniu z dnia 15 01 2014r. odrzucił skargę dłużnika J. J. (1) na wszczęcie przez Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym Żaganiu Z. Z. postępowania w sprawie

o sygn. akt Km 2806/13 i dokonane przez niego w dniu 25 03 2013r. zajecie wynagrodzenia za pracę dłużnika w A. (...) w T., uznając,

że nie zostały w terminie usunięte wszystkie jej braki formalne.

Orzeczenie zaskarżył dłużnik J. J. (2), który zarzucił, że usunął

w terminie wszystkie braki formalne skargi.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Stosownie do regulacji art. 767 § 3 k.p.c. skarga na czynności komornika powinna między innymi czynić zadość wymaganiom pisma procesowego, w tym zgodnie z regulacją art. 128 § 1 pkt 1 k.p.c. należy do niej dołączyć jej odpisy w celu ich doręczenia uczestniczącym w sprawie stronom postępowania egzekucyjnego.

W sprawie bezsporne jest, iż skarżący wnosząc skargę nie dołączył do niej jej odpisów, przez co skarga nie spełniała w tym zakresie wymogów formalnych przewidzianych we wskazanej regulacji prawnej i Przewodniczący Sądu Rejonowego trafnie wezwał go do usunięcia tego braku formalnego.

Pomimo tego w skarżący zakreślonym w terminie z tego zobowiązania się

nie wywiązała, co zgodnie z regulacją art. 767 3 k.p.c. obligowało Sąd pierwszej instancji do odrzucenia jego skargi.

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym orzeczeniu i zażalenie jest bezzasadne.

Reasumując zaskarżone orzeczenie jest prawidłowe i dlatego zażalenie dłużnika jako bezzasadne oddalono w oparciu o przepis art. 385 k.p.c. w związku

z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Sprostowania zawartego w części wstępnej zaskarżonego orzeczenia przedmiotu sprawy dokonano w oparciu o regulację art. 350 § 1 i 3 k.p.c.

SSR (del.) Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk