Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 965/15

POSTANOWIENIE

Dnia 14 lipca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Barbara Braziewicz

SR (del.) Barbara Konińska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 lipca 2015 r. w G.

sprawy z powództwa A. P.

przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Raciborzu

z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt I C 992/14

postanawia:

uchylić zaskarżone zarządzenie i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Raciborzu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSR (del.) Barbara Konińska SSO Leszek Dąbek SSO Barbara Braziewicz

Sygn. akt III Cz 965/15

UZASADNIENIE

Przewodniczący Sąd Rejonowego w Raciborzu w zarządzeniu z dnia 6 05 2015r. zwrócił pozew powoda A. P., uznając, że wobec nie wskazania przez powoda w zakreślonym mu terminie „kwoty jakiej żąda tytułem należności głównej” nie zostały usunięte w terminie jego braki formalne.

Zarządzenie zaskarżył powód A. P. , który wnosił o uchylenie zaskarżonego zarządzenia.

W uzasadnieniu zażalenia między innymi podnosił, że ma „tylko 7 klas szkoły podstawowej i od 1955r pracował zawodowo, wymagała to sytuacja, wynagrodzenie odbierał za sumienną i wydajną pracę w akordzie i postara się określić kwotę cyfrowo”.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Skarżący we pozwie wnosił o ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu, co obligowało Sąd Rejonowy do jego rozpoznania przed nadaniem sprawie dalszego biegu (art. 124 § 1 k.p.c.).

Z tego obowiązku się on nie wywiązał i to pomimo tego, że powód ponowił wniosek o ustanowienie mu pełnomocnika z urzędu w piśmie złożonym w sądzie

w wykonaniu wezwania go do usunięcia braków formalnych pozwu (wniosek powoda

o ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu rozpoznano dopiero po podjęciu przez Przewodniczącego Wydziału czynności w celu sanowania braków formalnych pozwu oraz po wydaniu zaskarżonego zarządzenia).

Równocześnie z materiału sprawy wynika, iż powód liczy 76 lat i występując w sprawie bez pomocy fachowego pełnomocnika działał bez rozeznania w materii prawnej sprawy oraz nie rozumiał wystosowanych do niego zobowiązań.

Dlatego naruszenie przez Sąd Rejonowy wskazanej na wstępie regulacji prawnej mogło mieć wpływ na wynik sprawy, w tym przypadku na spowodowany nieusunięciem przez powoda braków formalnych pozwu jego zwrot (w przypadku ewentualnego oddalenia wniosku powodu o ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu powód mógł ustanowić pełnomocnika z wyboru o czym Sąd zobowiązany był pouczyć go stosownie do regulacji art. 5 k.p.c. przed podjęciem przez Przewodniczącego czynności w celu sanowania braków formalnych pozwu).

Czyni to zażalenie uzasadnionym i skutkowało koniecznością uchylenia zaskarżonego zarządzenia i przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.

Reasumując zaskarżone zarządzenie jest wadliwe i dlatego zażalenie powoda jako uzasadnione uwzględniono orzekając jak w sentencji w oparciu

o regulacje art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 398 k.p.c.

Przewodniczący Sądu Rejonowego przed nadaniem sprawie dalszego biegu

pouczy powoda - w oparciu o regulację art. 5 k.p.c.- o możliwości ustanowienia

przez niego fachowego pełnomocnika z wyboru i w celu umożliwienia mu jego ustanowienia zakreśli mu ku temu stosowny termin.

Następnie o ile uzna, że w pozew w dalszym ciągu posiada braki formalne ponownie wezwie powoda do ich usunięcia, bądź wezwie powoda do uiszczenia opłaty od pozwu.

SSR (del.) Barbara Konińska SSO Leszek Dąbek SSO Barbara Braziewicz