Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX Ns 1126/15

POSTANOWIENIE

Dnia 25 listopada 2015 roku

Sąd Rejonowy w Słupsku IX Wydział Cywilny

W następującym składzie:

Przewodnicząca: SSR Lidia Rzeczkowska

Protokolant: Sabina Jas

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2015 roku w Słupsku

na rozprawie sprawy

z wniosku M. F. (1)

z udziałem J. F.

o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania

1.  zobowiązuje uczestnika J. F. do opuszczenia mieszkania znajdującego się w miejscowości G. przy ul. (...),

2.  ustala, że wnioskodawczyni i uczestnik ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Sygn. akt IX Ns 1126/15

UZASADNIENIE

M. F. (2) wniosła o zobowiązanie uczestnika J. F. do opuszczenia mieszkania w miejscowości G. przy ulicy (...) , zajmowanego wspólnie z wnioskodawczynią oraz zwrotu poniesionych przez nią kosztów sądowych . Uzasadniając wniosek wskazała , że jest osobą dotkniętą przemocą przez byłego męża , który swoim zachowaniem wspólne zamieszkiwanie czyni szczególnie uciążliwym . Zarzuciła uczestnikowi nadużywanie alkoholu , pod którego wpływem jest agresywny , dokonuje zniszczeń w lokalu , nękanie i ubliżanie wnioskodawczyni , zakłócanie ciszy nocnej , groźby karalne wobec niej i córek .

J. F. wniósł o oddalenie wniosku . W jego ocenie problemy w ich związku zaczęły się gdy zabrakło pieniędzy . Aktualnie wnioskodawczyni i córki chcą się go pozbyć z mieszkania chociaż to on zarabiał pieniądze , które przeznaczył na remont domu , zagospodarowanie posesji i wykształcenie dzieci . Gdy stan zdrowia uczestnika pogorszył się wnioskodawczyni zaczęła robić mu awantury bo zabrakło pieniędzy .

Sąd ustalił i zważył :

M. F. (2) i J. F. do dnia 10.06.2014r. pozostawali w związku małżeńskim , który został rozwiązany przez rozwód z winy uczestnika . Byli małżonkowi po rozwodzie nadal zamieszkują w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w G. . Wnioskodawczyni przysługuje udział wynoszący ½ w przedmiotowej nieruchomości .

bezsporne oraz dowód : odpis z księgi wieczystej –k.4-5

Sąd Rejonowy w Słupsku wyrokiem z dnia 1.04.2015r. , sygn. akt XIV K 330/14 w punkcie 1 , uznał uczestnika J. F. za winnego popełnienia czynu polegającego na tym , że w okresie od 1.01.2012r. do dnia 10.03.2015r. , będąc pod wpływem alkoholu , poprzez wszczynanie awantur domowych , grożenie pozbawieniem zdrowia i życia , grożenie podpaleniem mieszkania oraz poprzez niszczenie mienia , zakłócanie spoczynku nocnego , wyzywanie słowami wulgarnymi ,ciągłe niepokojenie i poniżanie , kontrolowanie i ograniczanie kontaktów , znęcał się psychicznie nad mieszkającą z nim żoną M. F. (1) i córką N. F. (1) i za to został skazany na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności , wykonanie której warunkowo zawieszono na okres próby 4 lat , oddając oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora . Sąd Okręgowy w Słupsku wyrokiem z dnia 1.10.2015r. , sygn. akt VI Ka 476/15 , zmienił zaskarżony przez prokuratora , oskarżonego i oskarżycielkę posiłkową wyrok Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 1.04.2015r.w sprawie XIV K 330/14 w ten sposób, że uzupełnił podstawę prawną orzeczenia z punktu 1 o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności , utrzymując w pozostałej części punkt 1 zaskarżonego wyroku .

dowód : wyrok Sądu Rejonowego –k.167-168, wyrok Sądu Okręgowego –k.264-264v akt XIV K 330/14

Od 2013r. i nadal prowadzona jest wobec uczestnika procedura ” Niebieskiej Karty ” . J. F. nadal nadużywa alkoholu , po jego spożyciu przeważnie śpi ale potrafi być agresywny . Jest to agresja słowna , wyzywanie żony i córki słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, zakłócanie ciszy nocnej , grożenie pozbawieniem ich życia .

dowód : zeznania świadków : W. P. -k.28-29, 00:06:58-00:26:26 , U. Ż. –k.30 , 00:30:24 – 00:34:48 , N. F. –k.31-,00:45:22, 00:56:33, A. F. –k.32, 01:03:35-01:13:19

Uczestnik zajmuje pokój na parterze a wnioskodawczyni pokój na piętrze budynku . Na parterze znajduje się kuchnia i łazienka , do wspólnego korzystania . Uczestnik nie dba o porządek i czystość w kuchni i łazience , zniszczył drzwi wejściowe do pokoju wnioskodawczyni , potłukł naczynia kuchenne . W pomieszczeniu uczestnika jest bałagan , walają się brudne naczynia , butelki po alkoholu , czuć woń alkoholu , moczu . Raz po powrocie wnioskodawczyni i córek stron z G. stwierdzono w pokoju wnioskodawczyni odchody ludzkie . Zdarza się, że uczestnik wychodząc z domu pod nieobecność domowników nie zamyka drzwi wejściowych na klucz .

dowód : zeznania świadków : częściowo U. Ż. –k.30, 00:34:48-00:43:36 ,N. F. –k.31, 00:45:22- 00:56:33 , A. F. –k.32, 00:01:03:35

W ocenie Sądu wniosek zasługuje na uwzględnienie .

Art.11a .1. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi : Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie , swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie , osoba dotknięta przemocą może żądać , aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania .

Art.2.pkt 2) w/w ustawy definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych , w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwom utraty życia , zdrowia , naruszające ich godność , nietykalność cielesną , wolność , w tym seksualną , powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym , a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą .

Przeprowadzone we sprawie postępowanie dowodowe wykazało , że zachowanie uczestnika wyczerpuje znamiona przemocy w rodzinie wskazane w art.2.pkt 2 w/w ustawy oraz to , że jego zachowanie czyni szczególnie uciążliwym dla wnioskodawczyni wspólne z nim zamieszkiwanie . Zeznający w sprawie świadkowie wnioskodawczyni wykazali okoliczność nadużywania alkoholu przez uczestnika , braku z jego strony dbałości o zajmowane przez niego pomieszczenia ( pokój i wspólnie użytkowaną z wnioskodawczynią kuchnię i łazienkę ) , nękanie byłej żony w tym utrudnianie wykonywanej pracy pielęgniarki , wyzywanie jej i grożenie pozbawieniem życia .Takie zachowanie niewątpliwie wywołuje szkodę na zdrowiu psychicznym wnioskodawczyni i powoduje cierpienia i krzywdy moralne . Nadto , w myśl art.11 kpc , ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym . Bezspornym jest , że uczestnik został skazany prawomocnym wyrokiem w sprawie XIV K 330/14 za to ,że w okresie od 1.01.2012r. do 10.03.2015r. w G. , będąc pod działaniem alkoholu , poprzez wszczynanie awantur domowych , grożenie pozbawieniem zdrowia i życia , grożenie podpaleniem mieszkania oraz poprzez niszczenie mienia , zakłócanie spoczynku nocnego i ograniczanie kontaktów , znęcał się psychicznie nad mieszkającą z nim żoną M. F. (1) i córką N. F. (1) . Czyny , za które został skazany uczestnik niewątpliwie zaliczają się do działań definiowanych przez ustawę jako przemoc w rodzinie .

Sąd na wniosek uczestnika przeprowadził dowód z zeznań świadka B. S. – siostry uczestnika . Jej zeznania nie wniosły nic istotnego do sprawy z uwagi na to , że świadek od półtora roku nie odwiedza stron i nie wie jak zachowuje się uczestnik wobec byłej żony – patrz: zeznania świadka –k.55, 00:09:10 . Poza tym świadek potwierdził okoliczność wyłamania drzwi przez uczestnika , spożywania przez niego alkoholu , nadmiernej pobudliwości po jego spożyciu – zeznania świadka –k.55, 00:09:10 .

Dowód z zeznań wnioskodawczyni -_k56-58 w całości potwierdza to , co zeznali świadkowie i co ustalono w sprawie karnej . Dowód z zeznań uczestnika – k.58-59 wykazał , że ma on problem z nadużywaniem alkoholu . Takie zachowanie ma miejsce od czasu pojawienia się problemów ze zdrowiem , pracą i uzyskiwaniem dochodów . Sam uczestnik zeznał –k.58, 01:03:35 , że bierze różne tabletki i nawet jak wypije jedno piwo po ich zażyciu to traci kontrolę . Wyzwiska pod adresem wnioskodawczyni są odpowiedzią na jej wyzwiska kierowane pod adresem rodziny uczestnika . Jego zdaniem dba on o czystość i porządek w mieszkaniu a jeśli coś się wydarzyło w łazience to przez jego chorobę ale zawsze po sobie posprząta . Twierdzenia i zeznania uczestnika w tym zakresie nie znajdują potwierdzenia w innym materiale dowodowym .

Mając na uwadze powyższe okoliczności orzeczono jak w punkcie 1 sentencji postanowienia na podstawie art.11a. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie .

O kosztach postępowania rozstrzygnięto na podstawie art.520§1 kpc stosowanego w związku z art.11a.2. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie .