Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX W 3545/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział IX Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Aneta Żołnowska

Protokolant: sekretarz sądowy Anna Ostromecka

Bez obecności oskarżyciela publ.

po rozpoznaniu w dniu 16 i 25 listopada 2015 r. sprawy

R. G. (1)

s. M. i A. z domu D.

ur. (...) w L.

obwinionego o to, że:

wykonując przewozy drogowe na rzecz firmy (...) z siedzibą w G. popełnił następujące wykroczenia, ujawnione podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 01.10.2015r. na drodze krajowej nr (...) przy ul. (...) w O. przez inspektora (...):

Przekroczył maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu w dniach: 17/18.09.2015r. o czas 44 min., 27/28.09.2015r. o czas 3 h i 4 min.,

Skrócił dzienny czas odpoczynku w dniach: 03/04.2015r. o czas 3 h i 32 min., 09/10.09.2015r. o czas 1 h 55 min., 10/11.09.2015r. o czas 2 h 13 min., 13/14.09.2015r. o czas 1 h 26 min., 17/18.09.2015r. o czas 3 h 54 min., 25/26.09.2015r. o czas 30 min., 27/28.09.2015r. o czas 3 h 34 min

- tj. za wykroczenie z art. 92 ust. 1 określone pod lp. 4.1, 4.3 zał. nr 1 ustawy z dnia 6.09.01r. o transporcie drogowym (tj. DzU 2013r. poz. 1414 ze zm.)

ORZEKA:

I.  obwinionego R. G. (1) uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;

II.  koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

IX W 3545/15

UZASADNIENIE

R. G. (1) mieszka w P.. Jest kierowcą zawodowym, pracuje w firmie (...) z G.. Otrzymuje wynagrodzenie w kwocie(...). Jest żonaty, na utrzymaniu posiada (...). Według oświadczenia w przeszłości nie był karany za wykroczenia w ruchu drogowym.

R. G. (1) został obwiniony o popełnienie wykroczenia z art. 92 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, polegającego na tym, że wykonując przewozy drogowe na rzecz firmy (...) z siedzibą w G. popełnił następujące wykroczenia, ujawnione podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 1.10.2015 r. na drodze krajowej nr (...) przy ul. (...) w O. przez inspektora (...):

- przekroczył maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu w dniach 17/18.09.2015 r. o czas 44 min, 27/28. (...). o czas 3 h 4 min;

- skrócił dzienny czas odpoczynku w dniach: 03/04.09.2015 r. o czas 3 h 32 min., 09/10.09.2015 r. o czas 1 h 55 min., 10/11.09.2015 r. o czas 2 h 13 min, 13/14.09.2015 r. o czas 1h 26 min, 17/18.09.2015 r. o czas 3 h 54 min, 25/26.09.2015 r. o czas 30 min, 27/28.09.2015 r. o czas 3 h 34 min. Wykroczenie te zostały określone pod lp.4.1, 4.3 załącznika nr 1 do ustawy o transporcie drogowym.

W dniu 01.10.2015 r. inspektor (...) W (...) ul. (...) przeprowadził kontrolę drogową pojazdu marki (...) o nr rej. (...) z naczepą o nr rej. (...) kierowanego przez obwinionego R. G. (1). W toku kontroli wykonał wydruki z karty kierowcy oraz wydruki z tachografu zamontowanego w pojeździe celem sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących ustawy o transporcie drogowym oraz czasu pracy kierowców. W czasie oględzin tachografu ujawnił zamontowany przy nim urządzenie firmy (...) (...) służące do naliczania sekundowego podjazdów. Podczas analizy wydruków z karty kierowcy oraz czasu pracy kierowcy wynikających z zapisów tachografu inspektor ujawnił rozbieżności pomiędzy długością czasu odpoczynku wykorzystanego przez kierowcę. W wydrukach z tachografu w okresie oznaczonym jako odpoczynek (k. 13, 14, k. 17-20) zaś na karcie kierowcy (k. 9) w tym okresie wykazana była aktywność kierowcy w postaci kilkusekundowych podjazdów.

(dowody: kopia protokołu kontroli k. 5-6, kopia protokołu oględzin urządzenia k. 8, wydruki z karty kierowcy k. 9, k. 15, k. 16v., kopia dokumentów R. G. k. 10, kopia (...)k. 11, wykaz naruszeń kierowcy k. 12, podgląd wydruku z tarczy k. 13, kopia wydruków z tachografu k. 14, k. 17-20, k. 28-32, oryginały wydruków k. 25, informacja o (...) k. 26-27, wyjaśnienia obwinionego k. 34-34v., zeznania A. S. F. k. 38-38v.)

W toku przeprowadzonego postępowania obwiniony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, iż posiada zamontowane w pojeździe urządzenie firmy (...) (...). Jak podkreślił urządzenie to posiada ważną legalizację, zostało zamontowane przy tachografie w autoryzowanym serwisie na polecenie jego pracodawcy. Obwiniony wyjaśnił, iż urządzenie to służy do precyzyjnego stosowania tzw. reguły 1 minuty, która umożliwia wykonywanie podjazdów podczas załadunku bez przerywania okresu odpoczynku, jeśli podjazd trwa nie dłużej niż 29 s. Obwiniony podkreślił, że osoba odpowiedzialna w firmie za transport nie miała wątpliwości co do legalności tego urządzenia. Podkreślił, że w firmie w której pracuje przestrzegany jest czas pracy kierowców.

Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia obwinionego i w całości dał im wiarę, ponieważ są jasne, pełne i spójne oraz znajdują potwierdzenie w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

Dokładna analiza wydruków z tachografu i karty kierowcy pozwala stwierdzić, iż wydruki te różnią się zapisami na wydrukach z karty widoczna jest aktywność kierowcy gdy zaś na zapisach z tachografu dany okres nadal rejestrowany jest jako odpoczynek. Czas podjazdów zgodnie z wydrukami trwa kilka bądź kilkanaście sekund.

Sąd podzielił zeznania świadka inspektora (...). S. F., który przeprowadzał kontrolę pojazdu obwinionego jedynie częściowo, w zakresie w jakim przyznał iż wydruki z tachografu i karty kierowcy różnią się. Świadek potwierdził iż na jednym urządzeniu rejestrowany był odpoczynek analiza wydruku z drugiego wskazywała, iż kierowca prowadził w tym czasie pojazd.

W ocenie Sądu nie sposób jednak podzielić zeznań A. F. w pozostałym zakresie bowiem są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami i tzw. „regułą 1 minuty” wprowadzoną rozporządzeniem Komisji (...) nr (...) z dnia 16.12. (...). dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (...) (...)w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.

Z treści załącznika do w/w rozporządzenia z rozdziału „Zmiany w Rozdziale III (funkcje i wymagania) wynika, iż w sytuacji gdy w minucie zegarowej nie będącej prowadzeniem pojazdu czas odpoczynku trwa dłużej niż 29 sekund (czyli większą część danej minuty) to cała minuta jest liczona jako odpoczynek – wymaganie (...) Zatem chwilowe podjazdy podczas oczekiwania na załadunek, które nie przekraczają czasu 29 sekund nie zmieniają trybu pracy tachografu z odpoczynku na pracę, mimo iż są one aktywnością kierowcy. Trudno zatem podzielić twierdzenia świadka, iż podjazdy to już taka aktywność przerywa odpoczynek, który musi być odebrany w sposób ciągły i nieprzerwany przez kierującego.

Mając na uwadze treść rozporządzenia(...), a przede wszystkim treść wymagania(...)Sąd uniewinnił obwinionego R. G. (1) od popełnienia zarzucanych mu wykroczeń. Obwiniony postępował w myśl obowiązujących przepisów, które umożliwiają mu wykonywanie krótkich podjazdów pod załadunek w czasie, który oznaczony jest jako jego odpoczynek. Wskazać tu jednak należy, iż korzystanie z zasady wyrażonej w wymaganiu (...)nie powinno być stałą praktyką, gdyż w pewnym zakresie uniemożliwia kierowcy pełne i efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na odpoczynek. Sąd w żadnej mierze nie neguje obowiązku stałego i nieprzerwanego odpoczynku, w tym przypadku mamy jednak ze specyficzną sytuacją. Zaznaczyć należy, iż podjazdy były realizowane przez obwinionego co prawda podczas każdego z zakwestionowanych kursów, ale nie trwały one przez większość czasu przeznaczonego na odpoczynek - w żadnym z dni nie przekraczały one w sumie godziny. Obwiniony postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywał polecenia pracodawcy, który wyposażył go w urządzenie (...) i zobowiązał do wykorzystywania go w trakcie podjazdów. W tej sytuacji skrajnie niesprawiedliwym byłoby karanie kierowcy, który jest beneficjentem prawa do odpoczynku.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 118 § 2 kpw, zgodnie z którym w razie uniewinnienia obwinionych w sprawie w której wniosek o ukaranie wniósł oskarżyciel publiczny koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.