Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V GC 612/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 września 2015 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Witold Olech

Protokolant:

sekr.sądowy Barbara Pałac

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. w Rzeszowie

na rozprawie,

sprawy z powództwa J. J.

przeciwko Towarzystwo (...) w W.

o zapłatę

I.  Oddala powództwo.

II.  Zasądza od powoda J. J. na rzecz pozwanego Towarzystwo (...) w W. kwotę 77 zł tytułem kosztów procesu.

Sędzia

Sygn. akt V GC 612/15

Uzasadnienie wyroku z dnia 29 września 2015r.

Powód J. J. wniósł o zasądzenie od pozwanego Towarzystwo (...) w W. kwoty 500 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 10.11.2010r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu powód wskazał, że ośrodek którego jest właścicielem został dwukrotnie w roku 2010 zalany przez powódź, wobec czego doszło do zniszczenia nieruchomości. Powód wskazał, że dokonał zgłoszenia szkody polegającej na zniszczeniu kręgielni zlokalizowanej na terenie ośrodka. Pozwany jednak nie uznał żądania powoda uznając, że kręgielnia nie była objęta ubezpieczeniem. Wobec powyższego powód we własnym zakresie dokonał remontu kręgielni. Według powoda ostatecznie pismem z dnia 10.11.2011r. pozwany odmówił wypłaty odszkodowania. Dodatkowo powód wskazał, że domaga się zasądzenia odsetek od dnia 10.11.2010r. do dnia zapłaty tj. od następnego dnia po otrzymaniu odpowiedzi o odmowie wypłaty odszkodowania za przedmiotową kręgielnie.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości. Pozwany przyznał, że poza sporem pozostaje fakt zawarcia pomiędzy stronami umowy ubezpieczenia „Bezpieczna Firma w (...) potwierdzonej polisą nr (...). Pozwany przyznał też, że wypłacił odszkodowanie z tytułu przedmiotowej szkody łącznie w kwocie 514 703,22 zł w tym za maszyny i wyposażenie oraz środki obrotowe pełne sumy ubezpieczenia odpowiednio 100 000 zł i 10 000 zł. Pozwany podniósł także zarzut przedawnienia wobec upływu 3 letniego okresu od wydania przez pozwanego stanowiska o odmowie wypłaty odszkodowania za uszkodzoną kręgielnie zawartego w piśmie z dnia 9.11.2010r.

Stan faktyczny w sprawie w zakresie niezbędnym dla jej rozstrzygnięcia był bezsporny albowiem strony nie kwestionowały samego procesu przebiegu likwidacji szkody ujawnionego w toku rozprawy w aktach szkody likwidowanej w ramach polisy (...). Pismem z dnia 26.07.2010r. które powód otrzymał, pozwany wskazał, iż zostało przyznane odszkodowanie z tytułu zalania budynków i budowli w łącznej kwocie 375714,96 zł. Z pisma wynika, iż pozwany nie uznał odszkodowania za automat do gry w kręgle jako części budynku albowiem według pozwanego było to wyposażenie. Powyższe było kontynuacją stanowiska pozwanego zawartego w piśmie z dnia 23.07.2010r.

W piśmie z dnia 9.11.2010r. ubezpieczyciel poinformował pełnomocnika poszkodowanego, że odszkodowanie za maszyny i urządzenia zostało wypłacone do pełnej sumy ubezpieczenia zaś stanowisko powoda nie uległo zmianie w zakresie automatu do gry w kręgle. W dolnej części pisma znajduje się adnotacja, iż powyższe stanowisko ubezpieczyciela ma charakter ostateczny. Ubezpieczyciel podtrzymał to stanowisko także w piśmie z dnia 10.11.2010r. Pismem z dnia 10.11.2011r. ubezpieczyciel wypowiedział się w przedmiocie roszczeń powoda dotyczących pękania tynków, które zgłoszone były w październiku 2010r. wskazując, że brak jest podstaw do ich uwzględnienia. W toku postępowania powód zeznał, że w przypadku zgłoszenia z października 2010r. zgłoszenie dotyczyło budynków restauracji i sali tanecznej. Wynika to także z pisma z dnia 2.10.2010r. gdzie powód wskazuje na kolejne szkody które wcześniej nie były widoczne, takie jak zarysowania i pęknięcia budynku w obiektach już wyremontowanych.

Sąd rozważył co następuje:

Zgodnie z art. 117 § 1 kc roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. § 2 art. 117 stanowi, ze ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia chyba, że zrzeka się korzystania zarzutu przedawnienia. Zgodnie z art. 819 § 1 kc roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawnią się z upływem lat trzech. W myśl § 4 art. 819 bieg przedawniania roszczenia o świadczenia do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenia ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

W niniejszej sprawie stanowisko pozwanego co do odmowy wypłaty odszkodowania za przedmiotowa kręgielnię miało miejsce w dniu 10.11.2010r. a wiec w dniu w którym poszkodowany otrzymał pismo datowane na 9.11.2010r. (k. 12). Z treści tego pisma wynika w sposób ostateczny, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania w zakresie przedmiotowej kręgielni przy czym bez znaczenia jest w świetle art. 819 § 4 kc czy należy potraktować ją jako część składową budynku czy też maszynę lub urządzenie.

Stanowisko ubezpieczyciela jest bowiem jasne i ma definitywny, ostateczny charakter. W ostatnim zdaniu pisma jest zresztą sformułowanie o ostateczności stanowiska ubezpieczyciela i pouczenie o przysługującej drodze sądowej. Nie ma wątpliwości, że tak też rozumiał treść pisma pełnomocnik pozwanego który sam wskazuje w pozwie 10.11.2010r. jako dzień otrzymania odpowiedzi o odmowie wypłaty odszkodowania za przedmiotową kręgielnie. Nie słusznie powód wywodzi jakoby pismem z dnia 10.11.2011r. odmówiono pozwanemu wypłaty odszkodowania w zakresie objętym faktycznym żądaniem pozwu. Owszem w piśmie z dnia 10.11.2011r. (k.17) ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania przy czym w żaden sposób nie dotyczy ono budynku kręgielni ani samego automatu do gry w kręgle. Jak powód sam przyznał w październiku 2010r. ( a tego zgłoszenia dotyczy pismo z dnia 10.11.2011r.) zgłosił pękanie ścian w budynkach restauracji i sali tanecznej. Pozwany w piśmie tym nie odnosi się do przedmiotowej kręgielni albowiem stanowisko w tym przedmiocie i to ostateczne zostało już zajęte na co powyżej wskazano. Biorąc to pod uwagę roszczenie powoda uległo przedawnieniu z upływem dnia 10.11.2013r. zaś pozew w sprawie złożona 30.05.2014r. Uzasadnia to przyjęcie zarzutu pozwanego przedawnienia roszczenia za zasadny i takim który musi skutkować oddaleniem powództwa w oparciu o art. 117 § 2 kc w zw. z art. 819 § 4 kc. K. obnażono powoda w oparciu o art. 98 kpc.

Zarządzanie:

(...)