Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 224/15

POSTANOWIENIE

Dnia 25 sierpnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Andrzej Borucki

Sędziowie: SSO Anna Harmata

SSO Beata Hass-Kloc (spr.)

Protokolant: asyst. sędziego Natalia Oślizło-Doskocz

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: G. B.

przeciwko: (...) S.A. w S.

o zapłatę

postanawia:

na podstawie § 103 ust. 3 i § 104 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 poz. 925) zwrócić akta Sądowi Rejonowemu w Tarnobrzegu V Wydziałowi Gospodarczemu celem doręczenia biegłemu sądowemu S. P. odpisu zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu V Wydziału Gospodarczego z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt V GC 34/15 wraz ze stosownym pouczeniem.