Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI U 1277/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Ewa Milczarek

Protokolant – sekretarka Katarzyna Słaba

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015r. w Bydgoszczy

na rozprawie

odwołania: Z. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B.

z dnia 6 maja 2015r., znak: (...)

w sprawie: Z. K.

przeciwko: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B.

o emeryturę

1)  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu Z. K. prawo do emerytury od dnia (...).,

2)  stwierdza, że organ rentowy nie ponosi odpowiedzialności za nie ustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Na oryginale właściwy podpis.

Sygn. Akt VIU 1277/15

UZASADNIENIE


Zaskarżoną decyzją organ rentowy odmówił ubezpieczonemu Z. K. prawa do emerytury
[ ns 00:00:14.478]
warunków, wykazanego
[ ns 00:00:29.658]
w odwołaniu od tej decyzji ubezpieczony wniósł o ich zmianę powołując się na to, że pracował w warunkach szczególnych przez wymagany okres i powołał się na zeznania świadków. W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie podnosząc argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Sąd Okręgowy ustalił więc następujący stan faktyczny. Ubezpieczony został zatrudniony w Kombinacie..., w (...) Kombinacie (...) początkowo jako uczeń na okres nauki zawodu w zawodzie zbrojarza - betoniarza, a od 23 czerwca 73 roku został zatrudniony w charakterze zbrojarza na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ubezpieczony pracował jako zbrojarz stale i w pełnym wymiarze czasu pracy od tego momentu, od 23 czerwca 73 roku do 31 sierpnia 92 roku i wykonywał typowe prace zbrojarskie, obsługując zgrzewarkę wielopunktową, wykonując prace łączenia elementów zbrojenia, w tym prace zgrzewania i prace spawalnicze. Ubezpieczony pracował razem ze świadkami, których Sąd przesłuchał w niniejszej sprawie, J. C. i B. K., którzy pracowali w tej samej brygadzie co ubezpieczony, wykonywali te same czynności i potwierdzili charakter pracy ubezpieczonego. Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie zeznań świadków, zeznań ubezpieczonego. I te zeznania były zgodne i wyglądały rzetelnie i dlatego Sąd dał im wiarę. I te zeznania znalazły też potwierdzenie w zebranym w sprawie materiale dowodowym w postaci dokumentacji, w postaci akt osobowych prowadzonych przez ówczesnego pracodawcę ubezpieczonego. Sąd ustalił też, że w okresie od 28 października 74 do 17 października 76 ubezpieczony odbywał służbę wojskową, po odbyciu której powrócił na dotychczas zajmowane stanowisko. Sąd też ustalił na podstawie akt osobowych, że w okresie od 13 października 81 do 31 marca 82 został ubezpieczony oddelegowany do nadleśnictwa, gdzie nie wykonywał prac zbrojarskich, tylko wykonywał prace przy sadzeniu drzew. Jednocześnie w okresie zatrudnienia ubezpieczony 2 razy przebywał na kontrakcie. Jeden kontrakt realizowany był w C.przez okres dwóch lat, drugi kontrakt realizowany w N. przez okres ponad pół roku. I w tych okresach prace na kontrakcie ubezpieczony również stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał prace zbrojarskie, co potwierdzili ubezpie..., co potwierdzili świadkowie, a ponadto sam ubezpieczony i to w postaci umowy w aktach osobowych. Oceniając więc zebrany w sprawie materiał dowodowy Sąd Okręgowy stwierdził, że...
[ dzwonek (...) :04:49.812]
proszę wyłączyć. Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie, bowiem ubezpieczony pracował stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przy pracach, o których mowa w dziale piątym punkt 4 załącznika A do Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Sąd Okręgowy z tego okresu, o który wnioskował ubezpieczony, a był to okres od 1 września 71 do 31 sierpnia 92 zaliczył ubezpieczonemu okres od 23 czerwca 73, kiedy to ubezpieczony już został normalnie zatrudniony jako zbrojarz i za..., i zaliczył okres do 31 sierpnia 92 roku z włączeniem okresów w na..., w trakcie, których ubezpieczony pracował na kontraktach, ale wyłączył okres od 13 października 81 do 31 sierpnia 82, kiedy ubezpieczony został oddelegowany do pracy w nadleśnictwie. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 83 w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach zalicza prace zbrojarskie i betoniarskie, jest to dział piąty punkt 4 załącznika A do tego Rozporządzenia. Sąd zaliczył do okresu pracy w szczególnych warunkach również okres, w którym ubezpieczony korzystał, odbywał służbę wojskową, bowiem przed odbyciem tej służby wojskowej
[ ns 00:07:04.971]
w tym zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego jest jednolite i zdecydowane, że taki okres również podlega zaliczeniu, jako okres pracy w szczególnych warunkach. W związku z powyższym stwierdzić należało, że ubezpieczony spełnił warunki, o których mowa w artykule 184 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bowiem przepis ten stanowi, iż ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 roku przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w artykule 32, 33, 39, 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w artykule 27, a w myśl ustępu 2-go emerytura, o której mowa w ustępie pierwszym przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do Otwartego Funduszu Emerytalnego, albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na funduszu otwartym na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym za pośrednictwem zakładu na dochodu budżetu państwa. Ubezpieczony urodził się(...) roku. Wymagany wiek osiągnął więc (...)roku. Posiadany staż pracy wyniósł
[ ns 00:08:57.240]
nie był członkiem
[ ns 00:09:04.609]
nie przystąpił do Otwartego (...). W związku z powyższym skoro spełnił warunek osiągnięcia wymaganego wieku po złożeniu wniosku o emeryturę Sąd uznał zaliczając okres dłuższy niż 15 lat, mimo wyłączenia tego okresu oddelegowania i okresu pobierania nauki. Sąd uznał, że pracował 15 lat w szczególnych warunkach i dlatego Sąd Okręgowy, na podstawie artykułu
[ ns 00:09:44.849]
7 ze znaczkiem 14 paragraf 2 Kodeksu postępowania cywilnego, zmienił zaskarżoną decyzję przyznając ubezpieczonemu prawo do emerytury od momentu skończenia [ ns 00:10:02.089]
(...) roku. Z uwagi na to, że ubezpieczony co prawda dysponował świadectwem pracy w szczególnych warunkach, ale to świadectwo zawierało już braki formalne
[ ns 00:10:18.159]
złe określenie czynności wykonywanych przez ubezpieczonego. Sąd Okręgowy na podstawie artykułu 118 ustęp 1a Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stwierdził, że organ rentowy nie ponosi odpowiedzialności za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji, co oznacza, że nie będzie się Pan mógł domagać odsetek od organu rentowego. I w tym znaczeniu ta, ten wyrok Sądu Okręgowego jest dla Pana niekorzystny.