Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI U 1533/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2015r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Ewa Milczarek

Protokolant – sekretarka Katarzyna Słaba

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015r. w Bydgoszczy

na rozprawie

odwołania: R. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B.

z dnia 19 maja 2014r., znak:(...)

w sprawie: R. K.

przeciwko: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B.

o rentę z tytułu niezdolności do pracy

1)  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu R. K. prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od dnia 1 maja 2014r. do dnia 30 kwietnia 2017r.

2)  stwierdza, że organ rentowy ponosi odpowiedzialność za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Na oryginale właściwy podpis.

Sygn. Akt VIU 1533/14

UZASADNIENIE


Zaskarżoną decyzją organ rentowy odmówił ubezpieczonemu prawa do renty z tytułu dalszej niezdolności do pracy twierdząc, że ubezpieczony nie jest już niezdolny do pracy. Organ rentowy powołał się tutaj na orzeczenie komisji lekarskiej z 15 maja 2014 roku. Odwołanie od tej decyzji złożył ubezpieczony, który wniósł o jej zmianę i o przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy powołując się na stan swojego zdrowia. Sąd stwierdził więc, że sporną okolicznością w tej sprawie jest okres dalszej niezdolności do pracy ubezpieczonego, ponieważ zgodnie z artykułem 57-mym Ustawy o emeryturach i rentach z FUS przesłankami przyznania prawa do renty jest posiadanie niezdolności do pracy, posiadanie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, no i powstanie niezdolności w okresach ubezpieczenia. W związku z tym Sąd Okręgowy dopuścił dowód z opinii biegłych sądowych o specjalnościach neurologa, kardiologa, okulisty i medycyny pracy, którzy wydali opinię na okoliczność, czy stan zdrowia ubezpieczonego czyni go nadal częściowo bądź całkowicie niezdolnym do pracy. Biegli w swojej opinii z 23 kwietnia 2015 roku stwierdzili, że badany jest nadal okresowo częściowo niezdolny do pracy do kwietnia 2017 roku i ta niezdolność do pracy spowodowana jest przede wszystkim schorzeniami układu kostno-stawowego z objawami neurologicznymi oraz schorzeniami współistniejącymi. Biegli podkreślili we wnioskach opinii, że stan zdrowia ubezpieczonego w stosunku do poprzednich orzeczeń nie uległ istotnej poprawie. Jednocześnie biegli stwierdzili, że do oceny stanu zdrowia i uznania częściowej niezdolności do pracy za podstawę mieli te same dowody, którymi dysponował organ rentowy w postępowaniu administracyjnym. Sąd Okręgowy stwierdził, że ta opinia zasługuje na podzielenie. Z tą opinią bowiem zgodził się zarówno ubezpieczony jak i organ rentowy, którego pełnomocnik na rozprawie wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji i przyznanie prawa do renty ubezpieczonemu zgodnie z wnioskami biegłych. Zdaniem Sądu opinia ta jest kompleksowa wydana przez specjalistów z tych dziedzin medycyny, które odpowiadały schorzeniom ubezpieczonego i w sposób właściwy ocenia stan jego zdrowia. Biegli wzięli ponadto pod uwagę zarówno wyniki badania przedmiotowego ubezpieczonego, wzięli też pod rozwagę dokumentację medyczną znajdującą się w aktach sprawy. Dlatego Sąd Okręgowy stwierdził, że ta opinia zasługuje na podzielenie i to stało się podstawą do zmiany decyzji na podstawie artykułu 477 ze znaczkiem 14 paragraf 2 Kodeksu postępowania cywilnego i orzeczenie o prawie do renty z tytułu częściowej niezdolnej, niezdolności do pracy na okres wskazany w opinii biegłych. Ponieważ biegli dysponowali taką samą dokumentacją medyczną jaką dysponował organ rentowy w postępowaniu administracyjnym Sąd Okręgowy na podstawie artykułu 118 ustęp 1 a Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stwierdził w punkcie 2-gim wyroku, że organ rentowy ponosi odpowiedzialność za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji, co stanowi dla Pana podstawę do ubiegania się o przyznanie odsetek przez organ rentowy ale musi Pan wystąpić o to z osobnym wnioskiem do organu rentowego. Sąd tylko orzekł, że jest taka podstawa.