Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Pa 213/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 października 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia SO Magdalena Lisowska (spr.)

Sędziowie: Sędzia SO Karol Kotyński

del. Sędzia SR Paweł Wojas

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Hanna Garbarczyk

po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa B. P.

przeciwko Wytwórni (...) Spółce Akcyjnej w Ł.

o odszkodowanie i odprawę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie sygn. akt XI P 383/14

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od B. P. na rzecz Wytwórni (...) Spółki Akcyjnej w Ł. kwotę 1.080 (jeden tysiąc osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za drugą instancję.