Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXV Co 137/15

POSTANOWIENIE

Dnia 12 października 2015 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny

W składzie: SSR del. Adam Mitkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 12 października 2015 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.

z udziałem Skarbu Państwa Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

w przedmiocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia

p o s t a n a w i a :

oddalić wniosek o udzielenie zabezpieczenia

UZASADNIENIE

Wnioskodawca w dniu 07 października 2015 r. wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ustalenie istnienia prawa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. z dwóch ofert na rezerwacje częstotliwości w paśmie 800 MHz złożonych w ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 10 października 2014 r. aukcji na 19 rezerwacji częstotliwości z zakresów (...), każda na obszarze całego kraju, przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych, w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej poprzez unormowanie praw i obowiązków uczestników postępowania na czas trwania tego postepowania poprzez:

1. Nakazanie obowiązanemu zgodnie z pkt 6.16 Dokumentacji aukcyjnej z dnia 10 października 2014 r., przerwania II etapu aukcji na 19 rezerwacji częstotliwości z zakresów (...)ewentualnie:

2. Zakazanie obowiązanemu zakończenia opisanej aukcji i sporządzenia listy podmiotów wyłonionych, o której mowa w §33 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwacje częstotliwości lub zasobów orbitalnych ( wniosek k.3-19)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 10 października 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji ogłosił aukcję dotyczącą rozdysponowania łącznie 19 rezerwacji częstotliwości dla bloków częstotliwości z pasma 800 (5 bloków) i pasma 2600 Mhz (14 bloków), przeznaczonych do świadczenia usług komunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej na obszarze całej Polski.

Podstawą wszczęcia i przeprowadzenia aukcji były przepisy art. 116-120 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwacje częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U. z 2013r. poz. 835).

W toku aukcji uprawniony złożył oferty w rundzie na dwie rezerwacje częstotliwości z pasma 800 MHz i został zakwalifikowany przez Prezesa UKE do drugiej rundy aukcji. Złożył również oferty na rezerwację częstotliwości z pasma 2,6 GHz i również w ich zakresie został zakwalifikowany do II rundy aukcji.

W drugiej rundzie aukcji uprawniony, zgodnie ze swoją strategią złożył oferty na dwa bloki częstotliwości z pasma 800 MHz i pozostawił oferty jako pasywne.

W dniu 1 października 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji Cyfryzacji z dnia 23 września 2015 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwacje częstotliwości lub zasobów orbitralnych (Dz.U. z 2015r. poz.1472), na mocy którego wprowadzono m.in. zmiany warunków aukcji poprzez wyłączenie stosowania wielu postanowień dokumentacji(§31 ust. 1c -1g Rozporządzenia) i w to miejsce określono bezpośrednio prawa i obowiązki uczestników aukcji (§31 ust. 1b pkt 2 i 3 Rozporządzenia).

Podstawowa zmiana dotyczy określenia sposobu zakończenia aukcji. Mianowicie Rozporządzenie nowelizujące wprowadza zasadę, że drugi etap aukcji kończy się w momencie wskazanym w Dokumentacji Aukcyjnej, a w przypadku niezakończenia II etapu aukcji w ciągu 115 dni aukcyjnych – w dniu wyznaczonym nie wcześniej niż po upływie 3 dni roboczych i nie później niż przed upływem 10 dni roboczych od zakończenia 115 dnia aukcyjnego
II etapu aukcji, z zastrzeżeniem ust. 1e. W tym dniu przeprowadza się jedną rundę, która kończy II etap aukcji. Zgodnie z §31 ust.1 c do złożenia oferty aukcyjnej w rundzie, o której mowa w ust. 1 zdanie drugie jest uprawniony uczestnik aukcji, który złożył ofertę aukcyjna w ostatniej rundzie, która odbyła się w 115 dniu aukcyjnym II etapu aukcji. Co oznacza, że oferty pasywne, które to złożył wnioskodawca w niniejszej aukcji, zgodnie z nowelizacją rozporządzenia z dnia 19 lipca 2013 r. nie są brane pod uwagę po terminie powyższym. Wnioskodawca na mocy nowelizacji Rozporządzenia nie może również złożyć oferty w rundzie kończącej II etap aukcji. Złożone przez wnioskodawcę oferty pasywne, nie uzyskują oceny punktowej w ostatniej rundzie 115 dnia aukcyjnego, a jedynie zachowują ocenę punktową, którą uzyskały w przeszłości, w rundzie w której zostały złożone.

Sąd zważył co następuje:

W myśl art. 730§1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 730 1 §1k.p.c. zabezpieczenia może żądać strona która uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w zabezpieczeniu roszczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 730 1 § 2 kpc).

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia nie zasługuje na uwzględnienie.

Wnioskodawca nie uprawdopodobnił istnienia roszczenia o ustalenie istnienia prawa (...) Sp.z.o.o w W. z dwóch ofert na rezerwacje częstotliwości w pasmie 800 Mhz o którym mowa we wniosku. Należy bowiem zauważyć, że przetarg jeszcze twa, wnioskodawca zaprzestał składania ofert, a złożone przez niego wcześniej oferty są ofertami pasywnymi (oferty nie będące (...) tj. o nie najwyższej zadeklarowanej kwocie, niezajmujące najwyższego miejsca w rankingu złożone w rundzie poprzedzającej poprzednią rundę aukcji lub wcześniejszych rundach aukcji. Czyli wnioskodawca stosownie do pkt. 6.6.10 Dokumentacji Aukcyjnej zaprzestał składania ofert, oferty złożone przez wnioskodawcę stosownie do pkt. 6.6.11 Dokumentacji Aukcyjnej mogą stać się ponownie ofertami (...) tj. ofertami o najwyższej zadeklarowanej kwocie w przypadkach zdyskwalifikowania lub wycofania się uczestnika aukcji który złożył oferty o wyższej zadeklarowanej kwocie.

Przetarg nadal trwa, nawet przy założeniu, że nie doszło do nowelizacji rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwacje częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U. z 2013r. poz. 835) nie widomo, czy oferty złożone przez wnioskodawcę w ogólne stały by się ofertami aktywnymi tj. czy doszło by do dyskwalifikacji lub rezygnacji z przetargu uczestników którzy złożyli oferty o wyższej zadeklarowanej kwocie niż wnioskodawca. Na obecnym etapie nie istnieje zatem roszczenie którego zabezpieczenia domaga się wnioskodawca. Przedwczesnym jest przyjmowanie, że doszło do naruszenia prawa wnioskodawcy. Z treści wniosku nie wynika też aby wnioskodawca był w ogóle zainteresowany zaoferowaniem innej kwoty za rezerwację częstotliwości czyli udziałem w ostatniej rundzie kończącej II etap przetargu.

Oczywiście nie została stwierdzona jeszcze przez Trybunał Konstytucyjny niezgodność z ustawą czy Konstytucją Rozporządzenia Ministra Administracji Cyfryzacji z dnia 23 września 2015 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwacje częstotliwości lub zasobów orbitralnych (Dz.U. z 2015r. poz.1472), a ocena jego zgodności z konstytucją czy ustawą nie należy do kompetencji Sądu.

Nadto sposób zabezpieczenia tj. nakazanie przerwania aukcji wbrew żądaniu wniosku nie byłby zgodny z pkt. 6.16. 1 Dokumentacji Akcyjnej. Nie zostały spełnione warunki określone w pkt. 6.16. 1 Dokumentacji Akcyjnej (k. 47) pozwalające na przerwanie aukcji, w szczególności przesłanką przerwania aukcji nie jest zmiana przepisów prawa chociażby regulujących sposób przetargu.

Udzielenie zabezpieczenia prowadziło by do przerwania na nieokreślony czas całego przetargu dotyczącego dziewiętnastu rezerwacji, gdy tymczasem wnioskodawca jest zainteresowany rezerwacją dwóch częstotliwości, uniemożliwiało by to przeprowadzenie całości przetargu godziło w interesy innych uczestników przetargu tj. tych, którzy złożyli oferty o wyższej zadeklarowanej kwocie i w sposób oczywisty mają większą szansę na wygranie przetargu niż wnioskodawca który zaprzestał składania ofert.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, iż wniosek o udzielenie zabezpieczenia nie jest zasadny i na mocy art. 730§1 k.p.c. wniosek ten oddalił.


ZARZĄDZENIE

(...)