Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 477/15

POSTANOWIENIE

Dnia 7 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie: SO Barbara Jankowska – Kocon

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa

Ł. J.

Przeciwko

G. W.

o zwolnienie ruchomości od egzekucji

na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Rejonowego w Świeciu VI Zamiejscowy Wydziału Cywilnego z siedzibą w Tucholi z dnia 31 grudnia 2014 roku, sygn. akt VI C 1074/14

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

Sygn. akt II Cz 477/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 31 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Świeciu w sprawie o sygn. I C 1074/14 z powództwa Ł. J. przeciwko G. W. o zwolnienie ruchomości od egzekucji. umorzył postępowanie.

W uzasadnieniu wskazał, że pismem procesowym z dnia 20 grudnia 2014 r. powódka cofnęła pozew, a z okoliczności sprawy nie wynikało, by cofnięcie pozwu było sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo zmierzało do obejścia prawa. Sąd uznał, że powódka skutecznie cofnęła pozew i umorzył postępowanie na podstawie art.203 § 1 i 4 kpc w związku art.355 § kpc (k.11).

Postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy zaskarżyła zażaleniem powódka, wnosząc o jego uchylenie. Podała, iż cofnęła pozew, gdyż nie miała świadomości prawnej i sądziła, że brak dokumentów zakupu przedmiotów objętych egzekucją komorniczą może spowodować oddalenie jej powództwa, a nadto cofnęła pozew będąc w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji z uwagi na zażywanie silnych leków przeciwbólowych i uspokajających (zażalenie – k.13).

Pozwany, w odpowiedzi na zażalenie, wniósł o jego oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego.

S ą d O k r ę g o w y z w a ż y ł, c o n a s t ę p u j e :

Zażalenie powódki podlegało uwzględnieniu. Umorzenie postępowania nastąpiło wskutek cofnięcia pozwu przez powódkę i to na takim etapie postępowania, który nie wymagał zgody strony pozwanej na cofnięcie pozwu. Wskutek zaskarżenia postanowienie Sądu Rejonowego o umorzeniu postępowania nie uprawomocniło się, a zatem powódka mogła dokonać cofnięcia swojej uprzedniej czynności procesowej i domagać się jednak kontynuacji postępowania w sprawie.

Dlatego też Sąd odwoławczy uchylił zaskarżone postanowienie (na podstawie art.386 § 1 kpc w związku art.397 § 2 kpc).