Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 488/15

POSTANOWIENIE

Dnia 25 listopada 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący : SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie : SO Barbara Jankowska - Kocon

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku

(...) A/S z siedzibą w A. w Danii (wierzyciela)

z udziałem

D. K. (dłużniczki)

o egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia dłużniczki D. K. na postanowienie Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 26 maja 2015 roku o sygn. akt I Co 208/15

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i umorzyć postępowanie wywołane skargą dłużniczki D. K..

Sygn. akt II Cz 488/ 15

UZASADNIENIE

Dłużniczka D. K. złożyła skargę na czynności Komornika Sądowego W. G. działającego przy Sądzie Rejonowym w Wałczu, podjęte w sprawie prowadzonej z wniosku(...) A/S z siedzibą w A. (Dania) o sygn. KM 5077/12 w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych, a polegające na zajęciu jej rachunków bankowych i wierzytelności, które bliżej w skardze opisała.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 26 maja 2015r. Rejonowy w Szubinie w sprawie I Co 208/15 odrzucił skargę dłużniczki D. K. (w punkcie 1) i nakazał Komornikowi Sądowemu W. G. działającemu przy Sądzie Rejonowym w Wałczu dokonanie czynności uzupełniających braki pełnomocnictwa wierzyciela do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko tej dłużniczce pod rygorem uchylenia czynności egzekucyjnych podjętych przeciwko niej i zwrotu wniosku w tej części (w punkcie 2 postanowienia).

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd Rejonowy wskazał, że o czynnościach opisanych w skardze dłużniczka D. K. została zawiadomiona przez Komornika Sądowego w dniach 27.05.2013r., 10.06.2014r. i 21.0102015r. (akta egzekucyjne KM 5077/12 – k.158, 263 i 595). Skargę na dokonanie tych czynności złożył dopiero w dniu 19.03.2014r., a więc po upływie tygodniowego terminu od uzyskania zawiadomienia przewidzianego w art.767 § 4 kpc, dlatego też Sąd Rejonowy skargę dłużniczki odrzucił (na podstawie art.767 3 kpc). Stwierdził jednak, że zarzuty w niej zawarte są na tyle istotne, że uzasadniały podjęcie czynności nadzorczych w trybie art.759 § 2 kpc, bliżej opisanych w punkcie drugim postanowienia.

W zażaleniu na postanowienie dłużniczka D. K. domagała się jego zmiany poprzez uwzględnienie skargi w całości oraz zasądzenie od wierzyciela zwrotu kosztów postępowania za obie instancje (zażalenie – k.23 do 25).

Pismem z dnia 1 czerwca 2015r. Komornik Sądowy W. G. wezwał pełnomocnika wierzyciela do przedłożenia pełnomocnictwa uprawniającego do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużniczce D. K. – w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania i pod rygorem uchylenia czynności egzekucyjnych podjętych przeciwko dłużniczce w sprawie KM 5077/12 i zwrotu wniosku egzekucyjnego w tej części (k.29).

W dniu 26 czerwca 2015r. wpłynęło do Sądu Rejonowego w Szubinie postanowienie w/w Komornika z dnia 22 czerwca 2015r., którym uchylił on czynności egzekucyjne podjęte wobec dłużniczki D. K. i zwrócił wierzycielowi wniosek egzekucyjny w sprawie KM 5077/12 – w części dotyczącej egzekucji przeciwko tej dłużniczce (odpis postanowienia – k.38).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W związku z uchyleniem czynności egzekucyjnych podjętych wobec dłużniczki D. K. i zwróceniem wniosku egzekucyjnego w sprawie KM 5077/12 – w części dotyczącej tej dłużniczki, postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe, a wydanie orzeczenia w sprawie zbędne. Dlatego też Sąd odwoławczy uchylił zaskarżone postanowienie w całości i umorzył postępowanie w sprawie (na podstawie art.386 § 3 kpc w związku z art.397 § 2 kpc oraz art.350 § 1 i art.13 § 2 kpc).