Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1014/15

POSTANOWIENIE

Dnia 25 sierpnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy
w następującym składzie :

Przewodniczący – Sędzia SO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędziowie SO Tomasz Tatarczyk

SO Gabriela Sobczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 sierpnia 2015 r.

sprawy z powództwa (...) w K.

przeciwko M. D. i E. D.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w Rybniku

z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt I C 1183/14

postanawia :

zmienić zaskarżone postanowienie poprzez jego uchylenie.

SSO Gabriela Sobczyk SSO Andrzej Dyrda SSO Tomasz Tatarczyk

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Rybniku postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2015r. odmówił powodowi sporządzenia uzasadnienia wyroku zaocznego z dnia 25 marca 2015r. wskazując, że zgodnie z art. 342 k.p.c. wyrok zaoczny sąd uzasadnia, gdy powództwo zostało oddalone w całości lub w części, a powód zażądał uzasadnienia w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku, albo gdy powód, który żądania takiego nie zgłosił, wniósł apelację w przepisanym terminie, a wobec tego, w przypadku uwzględnienia powództwa w całości stronie powodowej nie przysługuje prawo żądania uzasadnienia.

Zażalenie na to postanowienie wniósł powód zarzucając naruszenie art. 342 k.p.c. poprzez błędne uznanie, że wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 25 marca 2015r. był w całości zasądzający na rzecz powoda, pomimo, że Sąd nie zasądził w nim od pozwanych na rzecz powoda kwoty 2.400 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, w a tym samym, poprzez bezzasadną odmowę sporządzenia uzasadnienia ww. wyroku zaocznego.

Na tych podstawach wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w celu sporządzenia uzasadnienia wyroku zaocznego przez Sąd Rejonowy w Rybniku dnia 21 kwietnia 2015r., oraz zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 342 k.p.c., wyrok zaoczny sąd uzasadnia, gdy powództwo zostało oddalone w całości lub w części, a powód zażądał uzasadnienia w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku, albo gdy powód, który żądania takiego nie zgłosił, wniósł apelację w przepisanym terminie. A contrario, powodowi nie przysługuje uprawnienie żądania sporządzenia uzasadnienia wyroku zaocznego tylko w wypadku, gdy sąd orzekł o całości żądania.

W niniejszej sprawie, powód poza roszczeniem o zapłatę kwoty 25.000 zł z ustawowymi odsetkami (uwzględnionym wyrokiem zaocznym w całości), domagał się również zasądzenia solidarnie od powodów, kosztów procesu: w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zasądzona na jego rzecz suma kosztów procesu uwzględnia wskazane kwotowo przez powoda koszty procesu (k. 14) bez uwzględnienia kosztów zastępstwa procesowego. Uznać zatem należało, że wyrok zaoczny nie uwzględnił w całości żądania pozwu (w znaczeniu formalnym a nie tylko materialnym), a zatem dyspozycja normy prawnej z art. 342 k.p.c., udzielającą powodowi uprawnienia do żądania sporządzenia uzasadnienia zaskarżonego, została spełniona, zatem wniosek ten został niezasadnie oddalony.

Z tych też względów, Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. , orzekł jak w sentencji.

SSO Gabriela Sobczyk SSO Andrzej Dyrda SSO Tomasz Tatarczyk