Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 577/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 listopada 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ryszard Badio (ref.)

Sędziowie: SSO Marzena Eichstaedt

SSR (del.) Beata Matysik

Protokolant: staż. Monika Adamczyk

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 roku, w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. Z.

przeciwko Miastu K.

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

z dnia 21 kwietnia 2015 roku, sygn. akt XII GC 265/14

I.  z apelacji powoda zmienia punkt 2. zaskarżonego wyroku na następujący: „2. zasądza od Miast K. na rzecz J. Z., ponad kwotę zasądzona w punkcie 1., kwotę 18.068,76 (osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem 76/100) zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30 stycznia 2012 roku do dnia zapłaty i oddala powództwo w pozostałej części”, a kwotę zasądzoną w punkcie 3. z tytułu zwrotu kosztów postępowania podwyższa z kwoty 1.957,44 zł do kwoty 5.232,00 (pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) zł;

II.  oddala apelację powoda w pozostałym zakresie;

III.  oddala apelację pozwanego w całości;

IV.  zasądza od Miasta K. na rzecz J. Z. kwotę 3.000,00 (trzy tysiące) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Marzena Eichstaedt Ryszard Badio Beata Matysik