Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 133/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lipca 2015r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jacek Witkowski

Protokolant

stażysta Renata Olędzka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lipca 2015r. w S.

odwołania B. D. (1)

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z dnia 12 stycznia 2015 r. Nr(...)

w sprawie B. D. (1)

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

w przedmiocie wyliczenia składek na fundusz emerytalny

oddala odwołanie.

Sygn. akt IV U 133/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 12 stycznia 2015 r. Nr(...)Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie art. 59 ust. 3, art. 36 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w zw. z art. 61a k.p.a. odmówił B. D. (2) wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji w przedmiocie wyliczenia składek na fundusz emerytalny z lat 1979-1990. W uzasadnieniu wskazano, że Prezes Kasy nie jest organem właściwym w sprawie wydania decyzji w przedmiocie wyliczenia składek na fundusz emerytalny z lat 1979-1990 r., bowiem wydaje on decyzje w sprawie podlegania ubezpieczeniu oraz ustania ubezpieczenia po dniu 31.12.1990 r. Co za tym idzie, na podstawie art. 61a k.p.a. organ rentowy odmówił wszczęcia postępowania.

Odwołanie od ww. decyzji złożył B. D. (2), wnosząc o ustalenie wysokości składek płaconych na Fundusz (...)Rentowy (...) w okresie od 10 września 1979 roku do 31 grudnia 1994 roku oraz zasądzenie od organu rentowego na rzecz ubezpieczonego kosztów postępowania według norm przepisanych.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie, powołując się na argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Ubezpieczony B. D. (2) wniósł o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia okresów podlegania i opłacania składek na fundusz ubezpieczenia społecznego rolników.

W 1979 roku B. D. (2) stał się właścicielem nieruchomości położonych we wsi K., gmina M., o łącznej powierzchni 2,73 ha o numerach 253, 610/3, 612/3, 615 (akt własności ziemi, k. 2 akt organu rentowego). Na mocy Zarządzenia Wojewody (...) nr (...) w sprawie szczegółowego opisu granic miasta M., działki nr (...) o łącznej powierzchni 2,0646 ha zostały włączone do obrębu miasta M.. Następnie numeracja ww. działek została zmieniona i otrzymały one numery:(...). Działka o nr (...) o powierzchni 0,65 ha nadal pozostała w granicach obrębu K.. W 1995 roku działki nr (...) uległy podziałowi i część działek została sprzedana osobom trzecim, w wyniku czego ogólna powierzchnia nieruchomości uległa zmniejszeniu, a w 1996 roku wynosiła 1,41 ha. W kolejnych latach ww. nieruchomości były dzielone i zbywane osobom trzecim, a w 1997 roku ich łączna powierzchnia wynosiła 0,6081 ha (zaświadczenie z dnia 27.10.2014 r., k. 3 akt organu rentowego).

Organ rentowy przeprowadził postępowanie wyjaśniające, bowiem w okresie przejmowania zadań z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników z urzędów gmin w 1993 roku nie została sporządzona i przekazana do właściwej jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „karta ewidencyjna ubezpieczonego”, która byłaby podstawą do potwierdzenia okresów podlegania i opłacania składek na fundusz ubezpieczenia społecznego rolników. W wyniku przeprowadzonego postępowania organ rentowy ustalił, że Wójt Gminy M. nie jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających okresy opłacania przez ubezpieczonego B. D. (2) składek na ubezpieczenia społeczne rolników, a w wyniku zmiany granic miasta i gminy wszystkie dokumenty dotyczące osób, których grunty zmieniły swoje położenie, przekazane zostały do Urzędu Miasta w M., co skutkowało brakiem sporządzenia i nie przekazaniem „karty ewidencyjnej ubezpieczonego” (pismo Wójta Gminy M. z dnia 13.11.2014 r., k. 6 akt organu rentowego). Burmistrz Miasta M. poinformował, że zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, dokumentacja dotycząca ewidencji podatkowej archiwizowana jest przez okres 10 lat. Co za tym idzie, z uwagi na brak dokumentów z lat 1979-1993, nie było możliwości sporządzenia karty ewidencyjnej potwierdzającej opłacanie przez B. D. (2) składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz potwierdzenia przekazania w roku 1993 takiej karty do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (pismo Burmistrza Miasta M. z dnia 17.11.2014 r., k. 5 akt organu rentowego).

Sąd w całości podzielił argumentację organu rentowego zawartą w zaskarżonej decyzji oraz w odpowiedzi na odwołanie ubezpieczonego. Bezspornym było, że B. D. (2) był właścicielem nieruchomości rolnej, jednak KRUS nie dysponuje danymi odnośnie opłacanych przez ubezpieczonego składek na ubezpieczenia społeczne rolników. Nie budzi wątpliwości, że Urząd Miasta w M. nie dopełnił obowiązku przekazania „karty ewidencyjnej ubezpieczonego” tworzącej się w 1993 roku Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, by Kasa przejęła całość dokumentacji rolników z danego terenu i na tej podstawie wyliczała wszelkie świadczenia lub przyznawała do nich prawa. Z uwagi, iż „karta ewidencyjna ubezpieczonego” została prawdopodobnie zniszczona po upływie okresu archiwizowania i brak jest możliwości jej odtworzenia, organ rentowy nie mógł dokonać wyliczenia składek wpłaconych przez ubezpieczonego na Fundusz Emerytalno-Rentowy Rolników, bowiem brak było stosownych danych. Wskazać należy, że organ rentowy nie może tworzyć hipotetycznych wysokości składek, które odprowadzał ubezpieczony. Niezbędne są w tym celu konkretne dane, w tym również musi być potwierdzona okoliczność faktycznego uiszczania składek przez ubezpieczonego. Sąd związany jest granicą decyzji organu rentowego, nie przejmuje bowiem kompetencji tego organu, wobec czego nie może orzekać o przedmiocie nieobjętym decyzją. W sprawie z odwołania od decyzji organu rentowego treść tejże decyzji wyznacza przedmiot i zakres rozpoznania oraz orzeczenia Sądu. Rzeczą sądu rozpatrującego odwołanie ubezpieczonego od decyzji organu rentowego jest wszechstronne zbadanie trafności zaskarżonej decyzji. Rola Sądu sprowadza się do zadań kontrolnych wobec KRUSu, tj. ustalenia, czy organ rentowy prawidłowo uczynił wydając zaskarżoną decyzję. W ocenie Sądu, organ rentowy zasadnie odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji w przedmiocie wyliczenia składek na fundusz emerytalny z lat 1979-1990. Tryb postępowania organu rentowego regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Prezes Kasy słusznie powołał się na art. 61a k.p.a., który daje podstawę do odmowy wszczęcia postępowania w sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona przyczyna, co – zdaniem Sądu – miało miejsce w niniejszej sprawie. Organ rentowy nie posiadał bowiem danych, które dałyby mu podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiocie wyliczenia składek na fundusz emerytalny z lat 1979-1990.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c., odwołanie ubezpieczonego podlegało oddaleniu.