Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 2066/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25listopada 2015 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska

Protokolant: Paulina Szkutnik

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 roku w Kłodzku

na rozprawie

sprawy z powództwa A. S.

przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w K.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc)

I.  pozbawia wykonalności w całości tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego numer (...)wydany przez (...) Bank S.A.z siedzibą w G.(obecnie strona pozwana Bank (...) S.A.z siedzibą w K.) przeciwko powódce A. S., zaopatrzony klauzulą wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie o sygn. akt (...) ;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 778 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

III.  nakazuje uiścić stronie pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kłodzku kwotę 19,40 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

IV.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 2066/15

Powódka A. S.wniosła o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, stanowiącego bankowy tytuł egzekucyjny nr (...)z dnia 15 marca 2009 r., zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 24 marca 2009 r., sygn. akt (...)oraz o zasądzenie od strony pozwanej Banku (...) S.A.w K.kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu podała, że na podstawie powyższego tytułu wykonawczego toczyło się przeciwko niej postępowanie egzekucyjne z wniosku (...) Bank S.A, a następnie jego prawnego następcy - Banku (...) S.Az siedzibą w K.. Podała, że powyższa wierzytelność powstała z tytułu niespłaconego kredytu nr (...), a egzekucja prowadzona była przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym (...) B. S.. Zarzuciła, że nie zaciągała zobowiązania stwierdzonego powyższym tytułem wykonawczym, na dowód czego przedstawiła wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 10 września 2012 r. zaopatrzony w klauzulę prawomocności. W wyroku tym matka powódki - G. S.została prawomocnie skazana za podrobienie podpisu powódki oraz wprowadzenie pracownika (...) Bank S.A.w błąd, co do tożsamości, wskutek czego doszło do zawarcia powyższej umowy kredytu, której stroną nigdy nie była powódka. Podała, że postępowanie egzekucyjne zostało wobec niej umorzone postanowieniem z dnia 27 października 2011 r. to jednak, w obrocie prawnym nadal funkcjonuje tytuł wykonawczy który winien zostać pozbawiony wykonalności.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana Bank (...) S.A. z siedzibą w G., uznała powództwo w całości, w zakresie pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 15 marca 2009 r. Ponadto wniosła o wzajemne zniesienie kosztów postępowania między stronami. W uzasadnieniu podała, że wystawiając bankowy tytuł egzekucyjny i wszczynając postępowanie egzekucyjne, działała w oparciu o prawomocny tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności potwierdzający fakt, iż powódka ponosi odpowiedzialność za istniejące zobowiązanie. Wskazała, że późniejszy wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 10 września 2012 r. doprowadził do sytuacji, w której powódka nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania względem strony pozwanej. Podniosła, że obciążenie jej dalszymi kosztami postępowania, naruszałoby jej prawa i uzasadnione interesy, bowiem strona pozwana w żaden sposób nie mogła przewidzieć późniejszej zmiany kręgu osób odpowiedzialnych za dług.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Postanowieniem z dnia 24 marca 2009 r. Sąd Rejonowy w Kłodzku (sygn. akt (...)) nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...)wydanemu przez (...) Bank S.A.w G.na mocy którego A. S.powinna zapłacić wierzycielowi (...) Bank S.A.w G.kwotę 3 204,24 zł z odsetkami umownymi karnymi w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, która na dzień wystawienia tytułu wynosiła 22% w stosunku rocznym od dnia 16 marca 2009 r., od kwoty 2 648,12 zł z ograniczeniem odpowiedzialności do kwoty 30 000 zł wraz z kosztami postępowania w kwocie 70,66 zł .

/dowód: postanowienie z 24 marca 2009 roku zawarte w aktach sprawy Sądu Rejonowego w Kłodzku o sygn.(...)/

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 kpc w zw. z art. 840 2 kpc dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy.

Z treści art. 213 § 2 kpc wynika natomiast, że sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Uznanie powództwa jest aktem dyspozycyjności materialnej pozwanego, który za zasadne uznaje zarówno roszczenie powoda, jak i przyznaje uzasadniające je przytoczone przez powoda okoliczności faktyczne, a w konsekwencji godzi się na wydanie wyroku uwzględniającego żądanie pozwu (zob. wyrok SN z dnia 14 września 1983 r., III CRN 188/83, OSNC 1984, nr 4, poz. 60). Jest to stanowcze, bezwarunkowe oświadczenie woli i wiedzy pozwanego (zob. wyrok SN z dnia 1 czerwca 1973 r., II CR 167/73, OSNC 1974, nr 5, poz. 94, według którego wyrok nie może być oparty na uznaniu, które uzależnia spełnienie dochodzonego pozwem żądania od warunku.

W przedmiotowej sprawie strona pozwana uznała żądanie pozwu w całości i tym samym przyznała, że powództwo jest zasadne, bowiem na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 10 września 2012 roku wydanego w sprawie (...), powódka nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązanie opisane w bankowym tytule egzekucyjnym nr (...)z dnia 15 marca 2009 roku, któremu postanowieniem z dnia 24 marca 2009 r. Sąd Rejonowy w Kłodzku (sygn. akt (...)) nadał klauzulę wykonalności.

Sąd jest związany uznaniem, gdyż nie było żadnych podstaw do przyjęcia, że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. W konsekwencji Sąd był obowiązany pominąć w całości postepowanie dowodowe i wydać wyrok uwzględniający powództwo w całości.

W niniejszej sprawie żądanie powódki zostało w całości uwzględnione co oznacza, że strona pozwana jest zobowiązana do zwrotu powódce poniesionych przez nią kosztów procesu.

Dodać należy, iż w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania przepis art. art. 101 kpc (zgodnie z którym zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu) albowiem nie stosujemy go w wypadkach tzw. orzeczeń koniecznych, tj. w sprawach, w których osiągnięcie zamierzonego skutku prawnego nie może nastąpić w inny sposób, jak tylko przez wytoczenie powództwa. Powyżej opisana sytuacja ma miejsce w przedmiotowej sprawie albowiem powódka jedynie poprzez wytoczenie powództwa mogła dochodzić pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego.

Wobec powyższego o kosztach procesu Sąd orzekł w oparciu o przepis art. 98 § 1 i 3 kpc i § 2 ust. 1 i 2 § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokatów oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, zasądzając od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 778 zł (w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, kwotę 17 zł tytułem opłaty kancelaryjnej od pełnomocnictwa i kwotę 161 zł tytułem opłaty od pozwu).

Sąd obciążył również, na podstawie art. 113 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 90, poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 98 § 1 kpc i art. 130(3)§1 zd. 2 kpc, stronę pozwaną kwotą 19,40 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych poniesionych przez Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Kłodzku, a stanowiących należność za wypożyczenie dokumentacji, tj. akt sprawy egzekucyjnej o sygn. (...) (pkt III wyroku).

Orzeczenie w punkcie IV wyroku oparte jest na przepisie art. 333 § 1 pkt 2 kpc, który stanowi, że Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza roszczenie uznane przez pozwanego.