Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 171/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 sierpnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Świerczyński

Sędziowie: SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

SR Joanna Łakomska – Grzelak

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Łodzi na rozprawie sprawy

z powództwa B. M.

przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę i unieważnienie umowy

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla łodzi – W. w Ł.

z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt I C 1/14

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu dla Łodzi – Widzewa w Łodzi do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.