Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 232/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący: SSR Stanisław Furman

Protokolant : sekr. sądowy Joanna Burdon

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r. na rozprawie sprawy

z powództwa małoletnich J. K. i A. K. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową M. K.

przeciwko W. K.

o alimenty

I.  zasądza tytułem alimentów od pozwanego W. K. poczynając od dnia 17 lipca 2015 roku na rzecz jego małoletnich dzieci J. K. po 400 (czterysta) zł miesięcznie i A. K. po 300 (trzysta) zł miesięcznie, płatne do rąk przedstawicielki ustawowej M. K. do 5 – tego każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat;

II.  w pozostałej części powództwo oddala;

III.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności;

IV.  zasądza od W. K. na rzecz Skarbu Państwa (Kasa Sądu) 366 (trzysta sześćdziesiąt sześć) zł tytułem kosztów sądowych.