Pełny tekst orzeczenia

IIIRC 232/15

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa małoletnich powódek J. K. i A. K.M. K. w pozwie z dnia 17.07.2015 r. wnosiła o zasądzenie alimentów od pozwanego W. K. w kwocie po 800 zł miesięcznie na każde z dzieci, zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych i udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego do łożenia na rzecz małoletnich powódek po 800 zł miesięcznie na każdą z nich.

W uzasadnieniu pozwu podała, że strony z małżeństwa mają dwoje małoletnich dzieci w wieku 16 i 14 lat. Córka J. od września 2015 r. rozpocznie naukę w Liceum (...) w R., druga córka A. będzie uczennicą III klasy gimnazjum. Rodzice małoletnich mieszkają razem, oboje są nauczycielami. Pozwany jest uzależniony od alkoholu, od czasu leczenia odwykowego nie łoży na utrzymanie domu i dzieci. Nie dokłada się do comiesięcznych rachunków, które opłaca matka. J. K. ma kłopoty ze wzrokiem jest pod opieką okulisty, musi zmieniać co roku okulary i co miesiąc soczewki do oczu, wymaga też leczenia stomatologicznego. Cały ciężar utrzymania i wychowania dzieci spoczywa na matce, która zarabia 2.700 zł miesięcznie, spłaca dwie pożyczki w zakładzie pracy. Córki są w okresie dorastania, ich potrzeby przekraczają możliwości finansowe matki. Sytuacja finansowa pozwanego umożliwia mu przyczynianie się do utrzymania dzieci w takim zakresie jak matka.

Postanowieniem tymczasowym z dnia 22.07.2015 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim udzielił zabezpieczenia powództwa o alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie na rzecz J. i A. K. na każdą z nich. Zażalenie pozwanego na postanowienie Sądu zostało przez Sąd Okręgowy w Lublinie oddalone.

Na rozprawie przedstawicielka ustawowa małoletnich powódek popierała powództwo do kwoty jak w orzeczeniu o udzieleniu zabezpieczenia powództwa.

Pozwany nie uznawał powództwa, wnosił o jego oddalenie.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Rodzice małoletnich powódek pozostają ze sobą w związku małżeńskim i zamieszkują razem w ich domu jednorodzinnym. Z małżeństwa mają dwoje małoletnich dzieci w wieku 16 i 15 lat, których koszty utrzymania i wychowania w większości ponosi przedstawicielka ustawowa. Ponosi ona typowe wydatki na zaspokojenie potrzeb małoletnich dzieci w tym wieku w zakresie ubrania, wyżywienia, opieki lekarskiej i edukacji. J. K. zaczęła uczęszczać do I klasy Liceum(...)w R., do szkoły dojeżdża autobusem. Leczy się okulistycznie, nosi soczewki do oczu, których koszt wynosi 40 zł miesięcznie. Druga córka A. K. uczęszcza do III klasy gimnazjum. Za jej leczenie stomatologiczne matka zapłaciła ostatnio 140 zł. Na początku roku szkolnego matka małoletnich poniosła wydatki na zakup książek i wyposażenia szkolnego dzieciom, na co wydała kwotę 1.200 zł. Opłaca ona dzieciom składki szkolne, wyjazdy na wycieczki, koszt najbliższej wycieczki, na którą udaje się J. wynosi 150 zł. Koszt wyżywienia w stołówce szkolnej dla małoletnich powódek wynosi 80 zł miesięcznie. Ponadto przedstawicielka ustawowa zapewnia w domu wyżywienie dla rodziny, na co wydaje 800 zł miesięcznie. Uiszcza rachunki opłat domowych, opłacając miesięcznie za energię elektryczną 300 zł, za wodę 100 zł, za gaz 50 zł, wywóz odpadów 14 zł, 3 abonamenty za telefony w łącznej kwocie 290 zł miesięcznie. Na zakup środków czystości dla rodziny wydaje 250 zł.

Przedstawicielka ustawowa powódek jest z zawodu nauczycielem, uzyskuje wynagrodzenie netto w kwocie 2.754,24 zł miesięcznie, z którego potrącane są raty dwóch pożyczek z zakładu pracy w kwocie 800 zł. Dodatkowo udzielała lekcji gry na (...) i zarabiała 80 zł miesięcznie. Obecnie jest na urlopie dla poratowania zdrowia, gdyż jest w trakcie leczenia onkologicznego, przyjmuje leki za 50 zł miesięcznie. Jest ona współwłaścicielem z pozwanym gospodarstwa rolnego o pow. 6,41 ha, które pozwany oddał w nieodpłatną dzierżawę, on także pobiera dopłaty unijne do gospodarstwa w kwocie 2.400 zł.

Pozwany jest w wieku 51 lat, z zawodu jest nauczycielem. Pracował wcześniej na stanowisku dyrektora szkoły, w okresie ostatnich 3 miesięcy osiągał średnie wynagrodzenie miesięczne netto w kwocie 2.496,76 zł miesięcznie. Jest współwłaścicielem wraz z żoną gospodarstwa rolnego o pow. 6,41 ha, które oddał w dzierżawę, nie pobiera czynszu za dzierżawę a jedynie pobiera dopłaty unijne do gospodarstwa w kwocie 2.400 zł rocznie, płaci podatek rolny w kwocie 600 zł rocznie. Miał w przeszłości problemy alkoholowe, lecz obecnie zachowuje trzeźwość. Chorował na zwyrodnienie kręgosłupa, jest po dwukrotnym operacyjnym leczeniu dyskopatii, leczy się też z powodu depresji, na leki wydaje 15 zł. Obecnie korzysta z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Spłaca raty kredytu hipotecznego po 1.000 zł miesięcznie, zaciągniętego w kwocie 100.000 zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań finansowych.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zeznań stron /k.78-80/, oraz dokumentów w postaci odpisów aktów stanu cywilnego /k. 5-6/, zaświadczeń o wynagrodzeniu /k. 7 i 77/, zaświadczenia o stanie majątkowym /k. 8/, dowodów opłaty rachunków domowych przez M. K. /k. 9-13/, dokumentacji dotyczącej leczenia pozwanego /k. 28 - 36/, wyciągów z rachunku bankowego pozwanego /k. 37-47/, umowy majątkowej małżeńskiej /k. 48-43/.

Dokumenty na podstawie, których ustalono powyższy stan faktyczny zasługują na wiarygodność, gdyż brak jest między nimi sprzeczności i nie budzą one uzasadnionych wątpliwości, co do ich zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.

Zeznania przedstawicielki ustawowej co do faktu, że ponosi ona w większości koszty utrzymania dzieci i opłat domowych zasługują na wiarygodność. Powyższe jest udowodnione przez nią dokumentami uiszczania opłat za media /k. 9-13/. Zeznania pozwanego także w większości zasługują na wiarygodność, głównie co do jego stanu zdrowia udokumentowanego dokumentami leczenia. Stan zdrowia obojga rodziców jest zły, skoro korzystają oni równolegle z urlopów dla poratowania zdrowia. Dochody ich z racji posiadania tych samych zawodów są zbliżone do siebie, pozwany dodatkowo pobiera dopłaty unijne do gospodarstwa rolnego, powinien też racjonalnie rozporządzić gospodarstwem i pobierać stosowny czynsz dzierżawny. Twierdzenia pozwanego, że on przyczynia się do utrzymania rodziny, przekazując swoje dochody na wspólne wydatki nie do końca można uznać za wiarygodne w kontekście jego uzależnienia od alkoholu, spłacania zadłużenia. Przy tym nawet, jeżeli pozwany przekazuje w jakiejś części dobrowolnie swoje dochody na potrzeby rodziny, to nie zamyka to drogi sądowej osobom uprawnionym do dochodzenia określenia obowiązku alimentacyjnego zobowiązanego rodzica, który nie ponosi stałych, osobistych starań o wychowanie i utrzymanie dzieci.

Zgodnie z art. 133§1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Szczególne unormowanie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci polega na tym, że obowiązek rodziców dostarczania środków utrzymania i wychowania trwa dopóki dzieci nie zdobędą stosownie do swoich uzdolnień i predyspozycji, kwalifikacji zawodowych, czyli do chwili usamodzielnienia się i to niezależnie od osiągniętego wieku. Rodzice są obowiązani zapewnić dzieciom środki do zaspokojenia zarówno ich potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), a także środki wychowania.

O zakresie obowiązku alimentacyjnego decydują w każdym wypadku usprawiedliwione potrzeby uprawnionych oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 kro).

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionych do alimentów rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni dzieciom - odpowiednio do ich wieku i stanu zdrowia - prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Małoletnie powódki J. i A. są już w starszym wieku szkolnym i z uwagi na ich wiek i status szkolny niewątpliwie wymagają znacznych, bieżących wydatków na codzienne utrzymanie, wyposażenie, edukację, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i rozwojowych. Przedstawicielka ustawowa małoletnich powódek ma wprawdzie własne dochody z wynagrodzenia za pracę, lecz nie zaspakaja to w pełni potrzeb dzieci. Matka małoletnich musi też poza bieżącym utrzymaniem dzieci ponieść koszty utrzymania domu i prowadzenia gospodarstwa domowego. Ponosi ona także w większości osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dzieci. W ten sposób w znacznej części realizuje obciążający ją obowiązek alimentacyjny /art. 135 § 2 krop/, pozwany winien więc w większym stopniu niż ona uczestniczyć w kosztach finansowych utrzymania dzieci.

Oceniając możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego należy przyjąć, że odpowiadają one uzyskiwanym przez niego dochodom z wynagrodzenia za pracę a także możliwym do osiągnięcia dochodom z wydzierżawiania gospodarstwa rolnego i pobierania dopłat do prowadzenia gospodarstwa. Status materialny pozwanego jest zbliżony do statusu materialnego żony, oboje oni mają problemy zdrowotne i ciążą na nich zobowiązania finansowe. W tych okolicznościach brak jest słusznych i uzasadnionych racji, aby pozwany był zwolniony od łożenia na swoje dorastające dzieci.

Ustalone na tych zasadach alimenty zachowują w ocenie Sądu rozsądną równowagę pomiędzy zaspokojeniem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych a możliwościami zarobkowymi i poziomem życia zobowiązanego. Zasądzone alimenty po 400 zł miesięcznie i po 300 zł miesięcznie na rzecz młodszej córki pozwanego są adekwatne do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych i możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

W oparciu o przepis art. 333 §1 pkt.1 kpc wyrokowi w części dotyczącej alimentów nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /Dz. U. Nr 167 poz. 1398/ wzw. z art. 98 § 1 kpc zasądzono od pozwanego koszty sądowe, od których zwolniona była ustawowo strona powodowa.

Z tych względów na mocy powołanych przepisów Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.