Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 1131/15

POSTANOWIENIE

Dnia 2 grudnia 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący

SSA Roman Sugier (spr.)

Sędziowie

SA Lucyna Świderska-Pilis

SO del. Ewa Solecka

po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. H.

przeciwko Dyrektorowi Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego w (...)

o ochronę dóbr osobistych i zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 19 maja 2015 r., sygn. akt I C 920/14

p o s t a n a w i a :

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Okręgowemu w Katowicach do dalszego rozpoznania.

SSO del. Ewa Solecka SSA Roman Sugier SSA Lucyna Świderska-Pilis

Sygn. akt I ACz 1131/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 19 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach odrzucił pozew w stosunku do pozwanego Dyrektora Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego w (...).

W motywach Sąd podał, że tak określony pozwany nie posiada zdolności sądowej i braku tej zdolności nie da się uzupełnić w sposób nie naruszający tożsamości pozwanego. Dla uzasadnienia tego stawiennictwa Sąd przytoczył pogląd wyrażony w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2009 r. sygn. akt II CSK 681/08. Jako podstawę prawną orzeczenia Sąd Okręgowy wskazał przepis art. 199 § 1 pkt 3 kpc.

Postanowienie to zostało zaskarżone zażaleniem przez powoda, który zarzucił, że w przypadku braku zdolności sądowej pozwanego Dyrektora RODK Sąd winien go wezwać do ustanowienia imienia i nazwiska osoby pełniącej tę funkcję. W dalszej części zażalenia powód zawarł wywody zmierzające do wykazania zasadności powództwa przeciwko tak określonemu pozwanemu podmiotowi i podniósł, że w dotychczasowym postępowaniu nie kwestionowano oznaczenia pozwanych.

Powołując się na powyższe powód wnosił o uchylenie zaskarżonego postanowienia i nadanie sprawie dalszego biegu.

Sąd Apelacyjny w Katowicach zważył co następuje:

Zażalenie powoda jest zasadne.

W ocenie Sądu Apelacyjnego w sprawie nie zachodzi nieusuwalny brak zdolności sądowej pozwanego Dyrektora Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego w (...). Okoliczności sprawy nie są tożsame z tymi o jakich mowa w postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2009 r., sygn. akt II CSK 681/08, w motywach którego Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że ewentualna zmiana oznaczenia pozwanego z Prezydenta Miasta na Skarb Państwa nie stanowi usunięcia braku zdolności sądowej pozwanego lecz zmianę podmiotu pozwanego.

W niniejszej sprawie zachodziły podstawy do usunięcia tego rodzaju braku zdolności sądowej pozwanego poprzez wezwanie powoda do wskazania danych personalnych pozwanego. Usunięcia tego rodzaju braku w trybie art. 70 kpc nie skutkowałaby zmiana tożsamości pozwanego. Zwłaszcza, że z pozwu wynika, że powód w pozwie, oprócz osób fizycznych w stosunku do których zgłosił żądanie, wskazał także Skarb Państwa, co do którego wnioskował o przypozwanie. Pomijając zasadność tego wniosku należy uznać, że żądanie jest skierowane do osób fizycznych odrębnych od Skarbu Państwa. Wezwanie powoda do wskazania danych personalnych Dyrektora RODK, który ze względu na wskazanie jedynie sprawowanej funkcji nie ma zdolności sądowej byłoby zgodne z wymogiem art. 70 kpc i nie prowadziłoby do przekształcenia podmiotowego po stronie pozwanej.

Dlatego Sąd Apelacyjny uznając zażalenie za zasadne na mocy art. 386 § 1 kpc orzekł jak w sentencji.

SSO del. Ewa Solecka SSA Roman Sugier SSA Lucyna Świderska-Pilis