Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 158/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Sylwia Jaroszewska

Protokolant stażysta Małgorzata Bielińska

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2015 r. w Mrągowie

sprawy z powództwa A. T. działającej w imieniu L. K.

przeciwko R. K.

o alimenty

I.  zasądza od pozwanego R. K. na rzecz małoletniej L. K. alimenty w kwocie po 400 /czterysta/ zł miesięcznie płatne do rąk matki A. T. do 10-tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia płatności którejkolwiek z raty poczynając od dnia 01 listopada 2015 roku,

II.  w pozostałej części powództwo oddala,

III.  nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi,

IV.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.