Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 59/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Sylwia Jaroszewska

Protokolant stażysta Małgorzata Bielińska

po rozpoznaniu w dniu 12 października 2015 r. w Mrągowie

sprawy z powództwa K. N.

przeciwko N. N.

O ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

I.  utrzymuje w całości wyrok zaoczny wydany przez Sąd Rejonowy w Mrągowie w dniu 28 maja 2015 roku w sprawie IIIRC 59/15,

II.  koszty postępowania strony ponoszą we własnym zakresie.

Sygnatura akt III RC 59/ 15

UZASADNIENIE

Powód K. N. wniósł powództwo przeciwko N. N. o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

W uzasadnieniu swojego roszczenia podał, że wysokość alimentów na rzecz pozwanej została określona wyrokiem Sądu Rejonowego Mrągowie w dniu 10 listopada 2010 roku w sprawie III RC 204/ 10 . Zasądzone alimenty to kwota 450 zł miesięcznie . Od tego czasu zaszła istotna zmiana okoliczności. Pozwana bowiem w czerwcu 2012 roku ukończyła szkołę , podjęła pracę , nie ma nikogo na utrzymaniu , jest osobą w pełni samodzielną .

Pozwana N. N. nie złożyła odpowiedzi na pozew . Na rozprawie w dniu 28 maja 2015 roku , sąd uznał że jest o terminie rozprawy zawiadomiona prawidłowo albowiem wezwanie dwukrotnie awizowane wróciło z adnotacją nie podjęto w terminie / k 9 /.

Sąd Rejonowy w Mrągowie wydał wyrok zaoczny w dniu 28 maja 2015 roku , w którym ustalił , że obowiązek alimentacyjny powoda wobec pozwanej nie istnieje z dniem 1 września 2012 roku . Nie obciążył pozwanej kosztami postępowania .

Od wyroku pozwana N. N. złożyła sprzeciw . Wskazała , że jest osobą niepełnosprawną od urodzenia w stopniu znacznym . Ma dwie wady serca , padaczkę i jest głuchoniema . wyjechała do Z. , podjęła pracę . W jej ocenie nadal należą się jej alimenty od ojca . Pracuje on w Niemczech , więc powinien pomagać jej finansowo / pismo k 17 , sprzeciw od wyroku zaocznego k 22/.

Pozwana na terminie rozprawy w dniu 12 października 2015 roku podtrzymała swoje stanowisko .

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwana N. N. urodzona (...) jest córką powoda K. N. .

Zakres obowiązku alimentacyjnego powoda względem pozwanej został po raz ostatni ustalony wyrokiem Sądu Rejonowego w Mrągowie w dniu 9 listopada 2010 roku , w sprawie III RC 204/ 10 . Powód zobowiązany został wówczas do łożenia na rzecz pozwanej alimenty w kwocie po 450 zł miesięcznie .

Powód w chwili orzekania alimentów na poprzednim poziomie utrzymywał się z prac dorywczych , zarabiał średnio 700-800 zł miesięcznie . Pozwana była jedynym dzieckiem , które miał na utrzymaniu . Mieszkał z dorosłym synem i jego rodziną , którą również wspierał finansowo . Powód nie miał wyuczonego zawodu , ukończył kurs pilarza i motorniczego , nie miał prawa jazdy . Nie posiadał majątku ruchomego. Miał zadłużenie na około 75 tysięcy złotych . Był po rozwodzie z matką pozwanej od ponad 10 lat .

Pozwana miała wówczas 17 lat , uczyła się w szkole dla osób niepełnosprawnych i głuchoniemych w O.. Uczyła się w szkole zawodowej . Opłata za internat wynosiła 300 zł . Konieczny był zakup aparatu słuchowego . Koszt wynosił 4700 zł / refundacja wyniosła 1620 zł /. Matka powódki utrzymywała się z prac dorywczych , zbierała w sezonie grzyby , jagody . W sezonie zarabiała około 500 zł miesięcznie . Otrzymywała na córkę zasiłek w kwocie 153 zł . Alimenty płacił fundusz alimentacyjny . Była związana z mężczyzną , pozostawał on bez pracy / dowód akta III RC 204/ 10 /.

Pozwana obecnie ma ukończone 22 lata. Wyjechała do Z. . Podjęła pracę w Zakładzie (...) jako pracownik wykańczalni produkcji . Średnio zarabia 1500 zł miesięcznie . Jest osobą niepełnosprawną , ma dwie wady serca , chorą tarczycę , jest głuchoniema .

Nie otrzymuje renty albowiem ma stwierdzona częściową niezdolność do pracy . wynajmuje mieszkanie , mieszka sama . Pomaga jej finansowo matka . Matka pozwanej mieszka w Niemczech , nie pracuje . wyszła w sierpniu 2015 roku za maż .

Pozwana nie posiada żadnego majątku . Szkołę ukończyła w 2012 roku i nie pracowała . Umowa o pracę , którą zawarła jest jej pierwszą umową i ma ją do roku 2017 . Powód nie utrzymuje kontaktu z córka i nie pomaga jej finansowo /dowód protokół rozprawy l k 53, orzeczenie k 18, , 26 , informacja z ZUS k 27 , 28 , orzeczenie k 29 , umowa o pracę k 30 , 31 , 33 , umowa najmu k 33-34, zaświadczenie o dochodach k 51 /.

Powód mieszka i pracuje w Niemczech . Nie ma umowy o pracę . Ma wiele długów miedzy innymi za nie płacone alimenty . Jest osobą samotną , nie ma nikogo na utrzymaniu / protokół rozprawy k 53/.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów, których wiarygodności żadna ze stron nie kwestionowała i które nie budzą zastrzeżeń Sądu oraz bezspornych twierdzeń pozwanej i powoda.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 133§1 krio rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

W myśl art. 138 krio w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Zmianę stosunków powoduje także zdarzenie, wskutek którego obowiązek alimentacyjny wygasa. Takim zdarzeniem jest między innymi uzyskanie przez uprawnionego zdolności do samodzielnego utrzymywania się.

W przedmiotowej sprawie N. N. jest osobą dorosłą. Ma ukończone 22 lata. Ukończyła szkołę zawodową , zdobyła konkretny zawód . Jest osobą niepełnosprawną , ale może pracować . Podjęła więc zatrudnienie i stała się niezależna finansowo . Wynajęła mieszkanie , funkcjonuje jak zdrowa osoba . Potrafi o siebie zadbać mimo niepełnosprawności .

W ocenie sądu aktualnie nie spełnia przesłanek określonych w art. 133 §1 krio, a tym samym doszło do zmiany stosunków, o której mowa w art. 138 krio, a które uzasadniają zmianę orzeczenia w przedmiocie alimentów - w tym przypadku wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Powód w pozwie domagał się orzeczenia o wygaśnięciu alimentów z dniem 1 września 2012 roku. Z uwagi na fakt, iż powódka miała status uczennicy do września 2012 roku , w ocenie Sądu, powództwo również w tym zakresie jest uzasadnione. Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 138 krio orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu - jak w punkcie I wyroku.

Ponadto o kosztach procesu Sąd orzekł w myśl art. 102 k.p.c., z uwagi na charakter sprawy i sytuację materialną pozwanej /punkt II wyroku/.