Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 49/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2015 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Kukla

Protokolant:

Anna Guzik

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2015 r.

sprawy z powództwa (...) w G.

przeciwko M. F., J. O. (1), A. S.

o zapłatę kwoty 2703,61 zł

I.  zasądza solidarnie od pozwanych M. F., J. O. (1), A. S. na rzecz powódki (...) w G. kwotę 1533,11 zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści trzy złotych 11/100) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego płatnymi od dnia 27 stycznia 2015 do dnia zapłaty, zastrzegając pozwanym M. F., J. O. (1), A. S. prawo do powoływania się w toku egzekucji zasądzonego od nich świadczenia pieniężnego na ograniczenie odpowiedzialności do wysokości wartości spadku nabytego po H. O.;

II.  umarza postępowanie co do kwoty 1170,50 zł (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt złotych 50/100);

III.  zasądza solidarnie od pozwanych M. F., J. O. (1), A. S. na rzecz powódki (...) z siedzibą w G. kwotę 909 zł (dziewięćset dziewięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt I C 49/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 28 września 2015 r.

Powódka – (...) z siedzibą w G. wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwani: M. F., J. O. (2) i A. S. mają zapłacić solidarnie na jej rzecz kwotę 2.703,61 zł z odsetkami umownymi naliczanymi według zmiennej stopy procentowej wynoszącej czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Wniosła również o zasądzenie od pozwanych kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym opłaty w kwocie 136,00 zł, kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 600,00 zł, opłaty od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł, kosztów wniosków do urzędów Stanu Cywilnego w wysokości 156,00 zł, na co składał się koszt wniosków – 88,00 zł oraz 68,00 zł opłaty od pełnomocnictwa, kosztów wniosku do sądu z zapytaniem o postępowanie spadkowe – 17,00 zł, kosztów za wydanie kopii wypisów oświadczeń o przyjęciu spadku – 2,00 zł. W uzasadnieniu podała, że dochodzone przez nią roszczenie wynika z umowy pożyczki zawartej przez powódkę w dniu 2011-03-17 z H. O.. Dłużnik zmarł w dniu 6.11.2011 r. nie uregulowawszy zadłużenia. Spadkobiercami zmarłego jest jego rodzeństwo, od którego powódka domaga się zasądzenia dochodzonej kwoty.

Nakazem zapłaty z dnia 24 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział I Cywilny nakazał pozwanym aby zapłacili na rzecz powódki solidarnie dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami i kosztami procesu w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu albo wnieśli w tym terminie sprzeciw.

Nakaz zaskarżyli w całości pozwani M. F., J. O. (2) i A. S. domagając się oddalenia powództwa w całości oraz zasądzenia od powódki na rzecz pozwanych solidarnie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Wnieśli również o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza i spisu inwentarza po zmarłym H. O., toczącej się przed Sądem Rejonowym w Krośnie I Wydziałem Cywilnym pod syg. I Ns 1336/14. Nie kwestionowali faktu, iż są spadkobiercami zmarłego H. O., który zawarł z powódką umowę pożyczki, podali jednak, że brak jest podstaw do dochodzenia od nich roszczenia wynikającego z tej umowy. W związku z tym bowiem, że pozwany J. O. (2) złożył w dniu 1.12.2011 roku przed notariuszem J. U. oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jego odpowiedzialność ogranicza się do wysokości masy czynnej spadku po zmarłym H. O.. Na zasadzie artykułu 1016 kc skutek ten będzie odnosił się również do pozostałych spadkobierców. Zmarły H. O. nie pozostawił żadnych składników majątkowych, z których powódka mogłaby się zaspokoić.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka – (...)z siedzibą w G. zawarła w dniu 2011-03-17 z H. O. umowę pożyczki nr (...). Zgodnie z jej treścią (...) udzieliła pożyczki w kwocie 4.000 zł na okres od 2011-03-17 do 2012-09-16. Dłużnik zobowiązany był do comiesięcznej spłaty raty w wysokości określonej w planie spłat, stanowiącym załącznik do umowy ( punkt 10 umowy ). Kwota comiesięcznej raty pożyczkobiorcy wynosiła 267,40 zł ( z tym, że ostatnia rata w wysokości 267,48 zł ). Zabezpieczeniem spłaty było poręczenie udzielone przez osobę trzecią. Środki pieniężne zostały H. O. wypłacone w dniu 17.03.2011 r.

Zgodnie z punktem 23 umowy w przypadku nieterminowej spłaty pożyczki należność z tego tytułu stawała się w następnym dniu należnością przeterminowaną niespłaconego w całości lub części kapitału, a od dnia wniesienia powództwa od całości zadłużenia pobierane były odsetki w wysokości zmiennej stopy procentowej wynoszącej czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. W myśl punktu 24 umowy w przypadku uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty, pożyczkobiorca był każdorazowo zobowiązany od uiszczenia na rzecz (...) opłat windykacyjnych z tytułu następujących czynności: zawiadomień, wezwań do zapłaty, monitów telefonicznych w kwotach określonych w Tabeli prowizji i opłat. W przypadku zlecenia podmiotowi zewnętrznemu podjęcia działań windykacji terenowej pożyczkobiorca miał być każdorazowo obciążony kosztami tych działań w kwotach określonych w Tabeli prowizji i opłat. Zgodnie z punktem 26 umowy (...) zastrzegła sobie prawo do wypowiedzenia w/w umowy z 30 - dniowym terminem wypowiedzenia i przedstawienia całej pożyczki wraz z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku stwierdzenia, że warunki udzielenia pożyczki nie zostały dotrzymane, także w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie zapłacił w terminach określonym w umowie pełnych rat pożyczki za co najmniej dwa okresy płatności, po uprzednim wezwaniu pożyczkobiorcy listem poleconym do zapłaty zaległych rat w terminie, nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wypowiedzenia umowy. Załącznik do w/w umowy stanowił Regulamin udzielenia kredytów i pożyczek (...). Zgodnie z §24 Regulaminu w przypadku niespłacenia kredytu lub jego raty w terminie, należność z tytułu udzielonego kredytu staje się w następnym dniu należnością wymagalną. Od niespłaconego w całości lub części kapitału, a od dnia wniesienia powództwa od całości zadłużenia, pobierane są odsetki wg stopy procentowej obowiązującej w danym okresie dla należności przeterminowanych. Wysokość stopy procentowej dla należności przeterminowanych ustala w drodze uchwały Zarząd Kasy, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna stopa procentowa dla należności przeterminowanych nie może przekraczać czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP.

Sposób, w jaki kształtowała się stopa procentowa od należności przeterminowanych określony został w uchwale Zarządu (...) nr 12 z dnia 25 marca 2009 r. Uchwałą nr 4 z dnia 12 maja 2009 r., zmieniającą uchwałę nr 12, Zarząd wprowadził zapis dotyczący czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP i określił wysokość stóp procentowych dla należności przeterminowanych.

H. O. nie spłacił całości pożyczki. W związku z brakiem spłat, firma windykacyjna działająca na rzecz (...), wykonała trzy wizyty u poręczyciela umowy: jedną w czerwcu 2011 r. i dwie w lipcu 2011 r. Podczas wizyt poręczyciel deklarował dokonanie wpłaty w kwocie 710 zł.

Pismem z dnia 30.05.2011 r. powód wezwał pożyczkobiorcę do zapłaty przeterminowanego zadłużenia w wysokości 298,86 zł. Pismem z dnia 18.07.2011 r. (...) wystosował do dłużnika ostateczne wezwanie do zapłaty zaległości w łącznej wysokości 1.024,60 zł.

Wobec braku spłaty zaległości i tym samym niedotrzymania warunków umowy przez pożyczkobiorcę (...) z siedzibą w G., pismem z dnia 29.09.2011 r., doręczonym dłużnikowi w dniu 3.10.2011 r., wypowiedziała umowę. W stan natychmiastowej wymagalności pożyczka została postawiona w dniu 2.11.2011 roku. O wypowiedzeniu umowy, pismem z dnia 29.09.2011 roku, powiadomiony został poręczyciel.

(...) z siedzibą w G. wystąpiła z powództwem o zapłatę kwoty wynikającej z niespłaconej pożyczki przeciwko H. O. oraz poręczycielowi zawartej przez dłużnika umowy. Postanowieniem z dnia 24 września 2012 r. w sprawie I C 811/12 Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział I Cywilny odrzucił pozew w stosunku do H. O. ustalając, iż zmarł on w dniu 6.11.2011 r., a zatem przed wniesieniem pozwu.

Spadkobiercami po zmarłym H. O. są: brat J. O. (2), siostra M. F. i siostra A. S.. Po zmarłym nie było prowadzone postępowanie spadkowe.

W dniu 1.12.2011 roku w Kancelarii Notarialnej w K. przed notariuszem J. U. J. O. (2) złożył oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym bracie H. O.. Pozostali spadkobiercy nie składali oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Spisu inwentarza dokonał Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie N. K.. Z protokołu spisu inwentarza z dnia 1.06.2015 r. wynika, że stan czynny spadku wynosi 0,00 zł, zaś stan bierny stanowi zadłużenie na kwotę 3.718,71 zł.

W dniu 18.03.2013 roku J. O. (2), jako spadkobierca ustawowy po zmarłym dłużniku H. O., otrzymał od powoda przesądowe wezwanie do zapłaty tytułem zwrotu świadczenia wynikającego z udzielonej pożyczki nr (...) z dnia 17.03.2011 r.

Pismem z dnia 18.03.2013 r. J. O. (2), M. F. i A. S. zawiadomili powoda o złożeniu przez J. O. (1) oświadczenia o przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza spadku po H. O.. Oświadczyli ponadto, iż zmarły kredytobiorca nie był właścicielem żadnych nieruchomości, jak również nie posiadał żadnych rzeczy ruchomych. W odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia 6 maja 2013 r. (...) poinformował, iż do czasu przedłożenia spisu inwentarza, z którego będzie wynikać wartość odziedziczonego spadku, nie ma podstaw do ograniczenia dochodzenia roszczeń wobec spadkobierców H. O..

Pismami z dnia 1.10.2014 r. (...) w G. wezwała M. F., J. O. (1) i A. S. – każdego z osobna – do zapłaty kwoty 5.086,47 zł tytułem zwrotu świadczenia wynikającego z udzielonej H. O. pożyczki. Powyższe wezwanie każdy z w/w otrzymał w dniu 6.10.2014 r. W odpowiedzi, pismem z dnia 8.10.2014 r. J. O. (2), M. F. i A. S., poinformowali powoda, że kwestię swej odpowiedzialności za zobowiązanie H. O. wyjaśnili powodowi w piśmie z dnia 18.03.2013 r. Podali jednocześnie, iż zmarły dłużnik nie posiadał żadnego majątku ponieważ był nałogowym alkoholikiem.

Powódka, pismami z dnia 26 czerwca 2013 r. zwrócił się do Urzędu Stanu Cywilnego w K. o udostępnienie odpisu skróconego aktu urodzenia J. O. (1) oraz odpisów skróconych aktów małżeństwa M. F. i A. S., zaś w dniu 16.10.2014 r. złożyła wniosek o udostępnienie odpisu skróconego aktu zgonu H. O.. W dniu 21 stycznia 2013 r. złożył do Sądu Rejonowego wniosek o dopuszczenie go do udziału w charakterze uczestnika postępowania, jeśli toczy się postępowanie o stwierdzeniu nabyciu spadku po H. O. doręczenia prawomocnego postanowienia a o stwierdzeniu nabyciu spadku po H. O. jeśli takie sie toczyło, doręczenie kserokopii oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku po w/w jeśli zostały zarejestrowane oraz wskazanie adresów jego spadkobierców.

Pismem z dnia 13.04.2015 r. (k.70) powódka częściowo cofnęła powództwo, ograniczając dochodzone roszczenie do kwoty 1.533, 11 zł, której zasądzenia domagała się wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, od dnia 27.01.2015 r. do dnia zapłaty. Wniosła również o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Dowody:

- potwierdzeń transakcji z 21 czerwca 2013 (6 sztuk), 17 października 2014 (2 sztuki), 15 stycznia 2013, 18 stycznia 2014 – k. 4 – 23,

- umowy pożyczki konsumenckiej nr (...) z 17 marca 2011 r. – k. 17 -18,

- wyciągu z regulaminu udzielania pożyczek (...) – k. 19,

-postanowienia SR w Krośnie z 24 września 2012 w sprawie I C 811/12 – k. 20,

- uchwał (...) nr (...) z 25 marca 2009, nr 4 z 12 maja 2009 – 21-22,

- wypowiedzenia umowy z dnia 29 września 2011 wraz z dowodem doręczenia – k. 23-24,

- przesądowych wezwań do zapłaty z 1 października 2014 (3 sztuki) wraz z dowodami doręczeń – k. 25-30,

- wniosków o udostępnienie odpisów aktów stanu cywilnego (4 sztuki) – k. 31-34,

- wniosku do SR w Krośnie z 21 stycznia 2013 – k. 35,

- pisma Sądu Rejonowego w Krośnie z 5 lutego 2013 do sprawy I Ns 1279/11 – k. 36,

- odpisu skróconego aktu urodzenia nr 46/1947 USC K. – k. 37,

- odpisów skróconych aktów małżeństwa nr 213/1977, 190/1975 USC K. – k. 38-39,

- zawiadomienia poręczyciela o wypowiedzeniu umowy z 29 września 2011r. – k. 40,

- pisma powódki z 15 lutego 2013 r. – k. 41,

- raportu spłaty na dzień 31 października 2014 do umowy nr (...) – k. 42-43,

- aktu notarialnego z 1 grudnia 2011 (Re.p A nr (...)) sporządzonego przed notariuszem J. U. – k. 55,

- postanowienia SR w Krośnie 17 lutego 2015 w sprawie I Ns 1336/14,

- rozliczenie wysokości zadłużenia – k. 74-75,

- raporty spłaty na dzień 26 stycznia 2015 – k. 76-77,

- deklaracji członkowskiej nr (...) – k. 78,

- aktualnego planu spłaty pożyczki z 17 marca 2011r. – k. 79,

- dowodu wypłaty z 17 marca 2011r. – k. 80,

- dyspozycji wypłaty gotówki kwot 3648 zł i 3820 zł – k. 81-82,

- wezwanie do zapłaty z 30 maja 2011 wraz z dowodem nadania – k. 83-85,

- ostatecznego wezwania do zapłaty z 18 lipca 2011 wraz z dowodem nadania – k. 86-88,

- zawiadomienia poręczyciela z dnia 29 września 2011 o wypowiedzeniu umowy wraz dowodem nadania – k. 89-90,

- wykazu czynności windykacyjnych z dnia 31 października 2014 r. – k. 91,

- statutu (...) im. (...) – k. 92-100,

- uchwały nr 3 powódki z 09 lutego 2010r. – k. 99-100,

- regulaminu udzielania kredytów i pożyczek (...) – k. 101-104,

- postanowienia komornika przy SR w Krośnie N. K. z 01 czerwca 2015 w sprawie Kmn 1/15 wraz z protokołem spisu inwentarza – k. 113-114,

- pisma pozwanych z 18 marca 2013 r. i 08 października 2014 r. – k. 121 - 122,

- pisma powódki z 06 maja 2013 r. – k. 129.

- zeznania pozwanych: J. O. (1), A. S. i M. F. – k. 67-68.

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie powołanych dowodów, którym dał wiarę w całości. Należy w szczególności zauważyć, ze stan faktyczny sprawy był niesporny między stronami. Przedłożone w sprawie dokumenty nie budzą wątpliwości Sądu co do ich wiarygodności, nie były również kwestionowane przez strony. Zeznania pozwanych uzupełniają się z pozostałym materiałem dowodowym w sprawie i Sąd nie znalazł okoliczności, aby odmówić im wiarygodności.

Sąd zważył, co następuje:

Bezsporny w sprawie był fakt, że w dniu 2011-03-17 H. O. zawarł umowę pożyczki nr (...) ze (...) z siedzibą w G.. Pozwani nie kwestionowali faktu, iż są spadkobiercami H. O., który zmarł w dniu 6.11.2011 r.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że powódka, występując z dochodzonym roszczeniem nie miała obowiązku legitymować się postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym dłużniku. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem brak postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie uniemożliwia wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko spadkobiercy na drogę sądową. Następstwo prawne po zmarłym osoba trzecia, która nie rości sobie praw do spadku, może wykazywać bowiem wszelkimi środkami dowodowymi i reguła z art. 1027 kc nie ma w tym zakresie zastosowania ( postanowienie sądu apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14.02.2013 r., I ACa 757/12, wyrok sądu okręgowego w Gdańsku z dnia 8.07.2011 r., III Ca 360/11).

Podkreślenia wymaga, iż w niniejszej sprawie żaden ze spadkobierców nie złożył oświadczenia o odrzuceniu spadku, przeciwnie – spadek został przez nich definitywnie przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Ze złożonego przez pozwanego J. O. (1) oświadczenia o przyjęciu spadku, jak również z zeznań pozwanych wynika, że brak jest innych osób uprawnionych do dziedziczenia po dłużniku.

Odnosząc się do wniosków o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie złożonych zarówno przez pozwanych, jak i przez powódkę, należy stwierdzić, iż były one bezzasadne. Pozwani wnieśli o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza i spisu inwentarza po H. O., toczącej się pod sygn. I Ns 1336/14. Powódka wniosła o zwieszenie postępowania, na zasadzie art. 177 §1 kpc, do czasu wydania przez Sąd orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku po H. O., wobec wystąpienia przez pozwanych z takim wnioskiem.

Zauważyć należy, iż spadkobiercy nie złożyli wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po w/w spadkodawcy. Pod podaną przez pozwanych sygnaturą toczyło się postępowanie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po H. O., zakończone postanowieniem z dnia 17.02.2015 r. Przepis art. 177 §1 pkt 1 kpc mówi zaś, że Sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego.

W toku postępowania powódka wykazała, że pożyczkobiorca nie spłacił kwoty zadłużenia, na które składały się: zaległy kapitał pożyczki w kwocie 2.698,39 zł oraz odsetki karne w wysokości 5,22 zł, łącznie 2.703,61 zł. Pozwani nie podważali wysokości dochodzonej przez powódkę kwoty. W związku z częściową spłatą zadłużenia powódka ograniczyła dochodzone roszczenie do kwoty 1.533, 11 zł. Pismem z 13.04.2015r. (k.70).

Zgodnie z art. 925 kc spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku tj. z mocy samego prawa ( ex lege) wstępuje w ogół praw i obowiązków zmarłego. W myśl art. 1034 §1 kc do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów.

W związku z tym, iż J. O. (2) przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza należy przyjąć, na zasadzie art. 1016 kc, obowiązującego w dacie dokonania tej czynności, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia tj. A. S. i M. F., przyjęły spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję z majątków spadkobierców ale z ograniczeniem ich odpowiedzialności do wartości masy czynnej spadku ( art. 1031 §2 kc ). Wbrew twierdzeniom pozwanych okoliczność, iż zmarły nie pozostawił spadku nie stanowi podstawy do oddalenia powództwa w niniejszej sprawie. Ustalenie czy istnieje majątek spadkowy pozwalający na zaspokojenie roszczeń należy bowiem do postępowania egzekucyjnego. W niniejszej sprawie Sąd ustala jedynie czy spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkodawcy, zastrzegając im w sentencji wyroku, na zasadzie art. 319 kpc, możliwość powoływania się na ograniczenie ich odpowiedzialności ( wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 1976 r., IV PR 135/76, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r., I CSK 439/10, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 1977 r., II CR 335/77 ).

Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz powołane przepisy Sąd zasądził solidarnie od pozwanych M. F., J. O. (1), A. S. na rzecz powódki (...) z siedzibą w G. kwotę 1533,11 zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści trzy złotych 11/100) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego płatnymi od dnia 27 stycznia 2015 do dnia zapłaty, zastrzegając pozwanym M. F., J. O. (1), A. S. prawo do powoływania się w toku egzekucji zasądzonego od nich świadczenia pieniężnego na ograniczenie odpowiedzialności do wysokości wartości spadku nabytego po H. O. – w punkcie I wyroku.

Rozstrzygnięcie o odsetkach znajduje podstawę w treści art. 481 §1 i §2 kc.

W punkcie II wyroku Sąd umorzył postępowanie co do kwoty 1170,50 zł, co do której powódka cofnęła powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia.

W punkcie III wyroku Sąd zasądził na podstawie przepisu art. 98 kpc solidarnie od pozwanych M. F., J. O. (1) i A. S. na rzecz powódki (...) siedzibą w G. kwotę 909 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Na zasądzone koszty składały się : opłata od pozwu w kwocie 136 zł ( k. 45 ), koszty zastępstwa procesowego radcy prawnego w wysokości 600 zł ( §6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu – Dz. U. z 2013 r., poz. 490 ), opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł ( k. 5 ), koszty wniosków do urzędów Stanu Cywilnego w wysokości 156,00 zł, na co składał się koszt wniosków – 88,00 zł i 68,00 zł opłaty od pełnomocnictwa oraz koszt za wydanie kopii wypisów oświadczeń o przyjęciu spadku w kwocie 2 zł.

ZARZĄDZENIE

1.  Wyrok z uzasadnieniem doręczyć:

- r. pr. M. J.,

- adw. P. S.;

2. K.. 14 dni.