Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kow.1764/15el

POSTANOWIENIE

Dnia 03.12.2015r.

Sąd Okręgowy w S. Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w S. Jan Filipczyk

Protokolant - sekr. sądowy Daria Staroń

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w S. Katarzyny Mądry oraz Zastępcy Kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w S. P. G.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

na podstawie art.15§1kkw w zw. z art.6 ust.1 pkt 1, art.6 ust.4 oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2010r. Nr 142 poz.960) w zw. z art.14 ust.1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.396)

postanawia:

umorzyć postępowanie wykonawcze w przedmiocie zezwolenia skazanemu D. P. s. S. na odbywanie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego: kary zastępczej 119 dni pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w L.z dnia 16.02.2015r., sygn. akt IIK 47/15 za czyn z art.278§1kk, art.278§5kk oraz kary zastępczej 27 dni pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w L. z dnia 31.03.2014r., sygn. akt IIK 75/14 za czyn z art.278§1kk.

UZASADNIENIE

D. P. wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia na odbycie kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego wskazując na potrzebę zapewnienia bliskim osobistej pomocy w codziennych sprawach oraz chęć spędzenia świąt z rodziną.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art.6 ust.1 pkt 1, 2 oraz art.6 ust.4 i art.7 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego można udzielić wobec skazanego, któremu orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art.64§2kk oraz jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Przepisy powyższej ustawy stosuje się odpowiednio do skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku, a także wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 7 ustawy).

Wyrokiem nakazowym z dnia 16 lutego 2015r. Sąd Rejonowy w L.w sprawie II K 47/15 D. P., za czyn z art. art.278§1kk w zw. z art.278§5kk, został skazany na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności i zobowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w L., w sprawie Ko 1011/15 zarządził wobec skazanego wykonanie kary zastępczej 119 dni pozbawienia wolności, z uwagi na uchylenie się przez niego od wykonania orzeczonej kary.

Wyrokiem nakazowym z dnia 31 marca 2014r. Sąd Rejonowy w L.w sprawie II K 75/14 D. P., za czyn z art. art.278§1kk, został skazany na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności i zobowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w L., w sprawie Ko 2667/14 zarządził wobec skazanego wykonanie kary zastępczej 27 dni pozbawienia wolności, z uwagi na uchylenie się przez niego od wykonania orzeczonej kary.

Powyższe postanowienia o zarządzeniu wobec skazanego zastępczych kar pozbawienia wolności uprawomocniły się w dniu 22.08.2015r.

Wskazać należy, że od 1.07.2015r. obowiązuje stan prawny który w odmienny sposób reguluje rozstrzyganie w przedmiocie wyrażenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Zgodnie z treścią art. 14 ust 1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz innych ustaw ( Dz. U. z 2015r. poz. 396) „w stosunku do skazanych, wobec których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności i którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960, z późn. zm.), stosuje się przepisy dotychczasowe”.

Z tego zapisu wynika, że po dniu 1 lipca 2015r. nie jest możliwe orzekanie wykonania w systemie dozoru elektronicznego zastępczej kary pozbawienia wolności, o ile zarządzenie wykonania takiej kary nastąpiło po tej dacie. Możliwość taką przewidywał art.7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960, z późn. zm.), jednak przepis ten po dniu 1 lipca 2015r. utracił moc obowiązującą.

Ustalono, że postanowienia Sądu Rejonowego w L. w sprawach: Ko 1011/15 i Ko 2667/14 w przedmiocie zarządzenia wobec skazanego wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności zapadły w dniu 3 sierpnia 2015r., zaś uprawomocniły się w dniu 22.08.2015r., a więc po wejściu w życie ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz innych ustaw ( Dz. U. z 2015r. poz. 396). W tej sytuacji, orzeczenie wykonania wobec skazanego w systemie dozoru elektronicznego zastępczych kar pozbawienia wolności jest niemożliwe.

Z tych powodów należało postanowić jak na wstępie.