Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1004/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia S O Marta Witoszyńska

Sędziowie: S O Dorota Kozarzewska

S R Ewa Guczyńska - Miśkiewicz

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2015 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa D. Z.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. i (...) Spółce Akcyjnej w W.

o odszkodowanie i o zadośćuczynienie

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 30 kwietnia 2015 r. sygn. akt I C 17/15

1.  oddala obie apelacje;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. i (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz D. Z. kwoty po 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu apelacyjnym.