Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1047/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący – SSO Bożena Rządzińska

Sędziowie: SO Izabela Wawrzynkiewicz

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2014 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w L. Oddziałowi Ł. – Miasto w Ł.

o zapłatę i nakazanie

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 25 kwietnia 2013 roku

sygn. akt I C 455/10

1.  oddala obie apelacje;

2.  znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.